Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 науковий журнал «Філософія та політологія в контексті сучасної культури» включено до категорії "Б" Переліку фахових видань України зі спеціальностей 033 Філософія, 052 Політологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

ISSN  2663-0265 (print version) 2663-0273 (online)
Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Головний редактор: проф., д. політ.н., О.А. Третяк, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
Головний редактор, автор ідеї: проф., д.філос.н., О.С.Токовенко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

Заступники голови редакційної колегії:
Проф., д.філос.н., В. Б. Окороков, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
Проф., д.політ.н., В. В. Кривошеїн, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
Проф., д. політ.н., І.В.Іщенко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

Відповідальний секретар редакційної колегії: доц., к.філос.н., В.А. Вершина, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

Періодичність: 2 рази на рік
Мови видання: українська, англійська, російська
Друкується за рішенням Вченої ради Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна.

Свідоцтво про реєстрацію – Серія КВ №23204-13044ПР від 19.02.2018
Abbreviated key title: PHIP
Parallel title: Philosophy and political science in the context of modern culture

Науковий журнал «Філософія та політологія в контексті сучасної культури» репрезентує результати досліджень з актуальних проблем філософії, політології та міжнародних відносин. Аналізуються онтологічні, метафізичні, етичні аспекти світової та вітчизняної філософії, а також ключові аспекти философського і політологічного дискурсу у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Журнал було включено до Переліку наукових фахових видань України з філософських наук, Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р. (зі змінами від 24.05.2018 №527).

У зв’язку зі зміною найменування засновника з "Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара" на «Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара» журнал отримав нове Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 19.02.2018 Серія КВ №23204-13044ПР.