Шановні колеги

2017-09-08

Запрошуємо Вас до друку у Науковому журналі «Філософія та політологія в контексті сучасної культури».
Журнал було включено до Переліку наукових фахових видань України з філософії атестаційною колегією МОН України 15 грудня 2015 року (затверджено наказом
МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.)
Журнал видається шість разів на рік (Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації Серія КВ-21334-11134 І від 26 березня 2015 року).

1.Редакція приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності наступним вимогам:
Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
2. Стаття подається українською, російською або англійською мовою у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows електронною поштою за адресою visnukDNU@i.ua;
3. Текст статті має супроводжуватись шифром УДК і трьома анотаціями (українською, російською, англійською). Анотації російською та українською мовами повинні мати обсяг не менше 300 знаків кожна і містити:
– прізвище, ініціали автора;
– назву статті;
– текст анотації;
– перелік ключових слів.
Матеріал в анотації викладають стисло і точно з використанням синтаксичних конструкцій, притаманних мові ділових документів, уникаючи складних граматичних зворотів. Необхідно вживати стандартизовану термінологію, а не маловідомі терміни і символи. Без вживання слів «У статті …» або «Стаття присвячена …».
Анотація англійською мовою повинна мати обсяг не менше 2000 знаків.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗШИРЕНОЇ АНГЛОМОВНОЇ АНОТАЦІЇ
Анотації англійською мовою служать для іноземних учених основним і, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст. Зарубіжні фахівці з анотації оцінюють публікацію, можуть використовувати її в своїй публікації та зробити на неї посилання, відкрити дискусію з автором.
Для Веб–сайту збірника обов’язкове резюме статті англійською мовою. За бажанням авторів на сайті можуть бути розміщені повні англомовні версії статей, якщо автори нададуть у розпорядження редакції якісні англомовні версії своїх статей.
Анотації мають бути:
• інформативними (не містити загальних слів);
• оригінальними (не копіювати скорочену анотацію, подану мовою оригіналу);
• змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень);
• структурованими (повторювати порядок опису результатів в статті);
• «англомовними» (написані якісною англійською).
Структура та зміст анотації
Текст анотації повинен містити такі структурні елементи:
1. предмет, тему, мету роботи;
2. метод чи методологію дослідження, відомості, що свідчать про актуальність та наукову новизну роботи;
3. основні результати дослідження;
4. практичне значення роботи;
5. висновки.
Анотація повинна викладати істотні факти роботи, і не повинна перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації. Вітається структура анотації, що повторює структуру статті, і включає вступ, мету і завдання, методи, результати, висновок. Але: предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з назви статті; методи проведення роботи доцільно описувати, якщо вони відрізняються новизною.
Результати роботи описують максимально точно й інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, визначені закономірності.
При цьому надають перевагу новим результатами і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують існуючі теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.
Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.
Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації.
Текст анотації повинен бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначущих формулювань.
Необхідно використовувати активний, а не пасивний стан, тобто «The study tested», але не «It was tested in this study» , що є розповсюдженою помилкою в англомовних анотаціях). Бажано уникати у тексті анотації застосування транслітерованих термінів, слів. 

У англомовному тексті слід застосовувати термінологію, властиву іноземним спеціальним текстам і уникати слів із місцевого сленгу, які не набули інтернаціонального поширення. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних (в тому числі в англомовних спеціальних текстах), застосовують у виняткових випадках або дають їх визначення при першому вживанні.
На сайті видавництва EMERALD наведені приклади того, як не треба (http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&) і як треба писати анотацію.
4. Мінімальний обсяг статі - 20 000 знаків з пробілами (без врахування анотацій та списку літератури)
5. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм.
Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразку: «», дефіс – це коротке тире «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими скобками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».
6. Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту статті з підзаголовком Бібліографічні посилання: і виконується мовою оригіналу.
7.Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [7, с.123], де 7–номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк.258, 231 зв]. Згадані в тексті науковці, дослідники називаються за абеткою.
8. Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи;
поштового індексу, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти. Звертаємо вашу увагу, що наступна інформація: науковий ступень, звання, посада, місце роботи; поштовий індекс, адреса електронної пошти буде надрукована в журналі.
9. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція матеріали не повертає. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити матеріали що не пройшли рецензування без деталізованих пояснень. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.
10. У разі передруку посилання на Науковий журнал «Філософія та політологія в контексті сучасної культури» обов’язкове.
11. Збірник регулярно розсилається у бібліотеки за переліком, встановленим МОН України.
Адреса редакції: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, ауд. 716
З організаційних питань звертатися до: відповідального секретаря Пащенка Віктора Івановича, Тіт Ольги Геннадіївни
e-mail: visnukDNU@i.ua
Контактні телефони:
066-574-87-17
Автори статей сплачують Редакційний внесок за публікацію статей з розрахунку: (одна сторінка (14 шрифт, 1,5 інтервал, орієнтовно 2000 знаків):
– за одну сторінку статті тільки у електронному варіанті збірника - двадцять грн.
(авторам надсилається весь макет журналу відправлений до друку у форматі PDF
та скановані сторінки статі автора, обкладинки та змісту у форматі JPEG);

– за одну сторінку статті при необхідності отримання автором друкованого варіанту збірника – тридцять грн.
Обов’язково вказувати: електронний варіант чи друкований.
Сторінки рахуються без анотацій та списку літератури.
Автори статей, на підтвердження сплати Редакційного внеску, повинні відправити на адресу електронної пошти visnukDNU@i.ua: відскановану або сфотографовану електронну копію чека про переказ організаційного внеску.