Становлення діалогу між державою та суспільством у сфері національної безпеки. Досвід для України

  • L. Grevtsova
Ключові слова: громадянське суспільство, національна безпека, національна ідентичність, громадянські інституції.

Анотація

Розглядається проблема становлення діалогу між державою та суспільством. Визначаються основні механізми розвитку комунікації владного сектору із громадянами. Аналізується здатність громадянських інституцій впливати на політичну активність громадян.

Посилання

Афонін Е.А. Велика розтока (глобальні процеси сучасності: соціально-історичний аналіз) [Текст] / Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов. – К.: ПАРАПАН, 2002. – 352с.

Вахудова А.М. Нерозділена Європа: демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму [Текст]/ А.М. Вахудова/ Пер. з англ. Т.Цимбала. – К.: Вид дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 379с.

Гальчинський А. Лібералізм: уроки для України: наук.попул. есе [Текст]/ А.С. Гальчинський. – К.: Либідь, 2011. – 288с.

Европейский союз на пороге ХХI века: выбор стратегии развития [Текст]/ Под.ред. Ю.А. Борко, О.В. Буториной. – М. Эдиториал УРСС, 2001. – 472с.

Єрмолаєв А.В. Стан розвитку громадянського суспільства в Україні: аналіт.доп. [Текст] / А.В. Єрмолаєв, Д.М. Горєлов, О.А. Корнієвський та ін. – К.: НІСД, 2012. – 48с.

Комаровский В.С. Общественное мнение в государственном управлении [Текст]/ В.С. Комаровский. – М.: РАГМ, 2011. – 64с.

Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування [Текст]/ навч.посіб. /

В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко; за ред. Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009. – 751с.

Корнієвський О.А. Громадські об’єднання у системі національної безпеки держави: монографія [Текст] /О.А. Корнієвський. – К.: Альтерпрес, 2010. – 396с.

Паламарчук М.О. Механізми народовладдя і внутрішньополітична безпека [Текст]/ M. О. Паламарчук та О.В. Литвиненко. – К.: Інтертехнологія, 2009. – 144с.

Почепцов Г.Г. Контроль над розумом. [Текст]/ Г.Г. Почепцов. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 350с.

Радченко О. В. Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення: монографія [Текст] / Олександр Радченко – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 380 с.

Рудич Ф.М. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. Посібник [Текст]/ Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан, Ю.С. Ганжуров та ін. – К.: Либідь, 2008.– 440с.

Сміт Е. Д. Національна ідентичність. [Текст]/ Ентоні Д. Сміт. – К.: Основи, 1994. – 224с.

Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи [Текст]/За ред. В.С. Красаченка. – К.: НІСД, 2003. – 632с.

Чехия подумывает о выходе из ЕС // «ЧАС» 09.11.2009 [Електронний ресурс] / http://www.chas-daily.com/win/2009/11/09/v_029.html?r=3

Опубліковано
2012-03-03