КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ

Ключові слова: національна ідентичність, етнічна ідентичність, громадянська ідентичність, моделі національної ідентичності, примордіалізм, конструктивізм.

Анотація

Автором викладена концепція національної ідентичності, яка вміщує в себе як етнічну складову, так і громадянську (політичну складову). Акцентовано увагу на тому, що в різні історичні періоди може актуалізуватися одна з них. Стверджується, що у складі національної ідентичності країн, що використовують демократичні зразки для самоствердження, громадянська складова відіграє ключову роль.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Brubejker R. Etnichnost bez grupp. M.: Izd.dom Vysshej shkoly ekonomiki, 2012. 408s.

Kartunov O. Vstup do etnopolitologiyi: Naukovo-navchalnij posibnik. K.: Institut ekonomiki, upravlinnya ta gospodarskogo prava, 1999. 245 s.

Kozlovec M. Nacionalna identichnist u konteksti globalizaciyi: Avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya d.filosof.n. (09.00.03- socialna filosofiya ta filosofiya istoriyi). K., 2010. 30 s.

Kremen V., Tkachenko V. Ukrayina: identichnist u dobu globalizaciyi (nacherki mizhdisciplinarnogo doslidzhennya). K.: Tovaristvo «Znannya» Ukrayini, 2013. 415 s.

Mezhkulturnij i mezhreligioznyj dialog v celyah ustojchivogo razvitiya: Materiali mezhdunarodnoj konferenci, 13-16 sentyabrya 2007 g., g. Moskva / Ros. Akad gos. sluzhby pri Prezidente RF. M.: Izd-vo RAGS, 2008.

Rafalskij O., Samchuk Z. Civilizacijni perehrestya suchasnogo suspilstva: Monografiya. K.: IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrayini, 688 s.

Ryabchuk M. Dolannya ambivalentnosti. Dihotomiya ukrayinskoyi nacionalnoyi identichnosti – istorichni prichini ta politichni naslidki: Monografiya. K.: IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrayini, 252 s.

Sennet R. Padenie publichnogo cheloveka. M.: Logos, 2002. 424 s.

Cmit E. Nacionalna identichnist. Kiyiv: Osnovi, 1994. 224 s.

Tojnbi A. Postizhenie istorii. M.: Progres, 2009.

Hantington S. Kto my? Vyzovy amerikanskoj nacionalnoj identichnosti . M., Izdatelstvo AST: OOO “Tranzitkniga», 2004. 635 s.

Black C. Canada’s Continiuing Identity Crisis. Political Affairs, 1995. № 3.

Boermer P. (ed) Concept of National Identiti. Baden-Baden, 1986

De Vos G. (ed) Etnic Identity. N.Y., 1978.

Gillis J. (ed.) Commemoration: the Politics of National Identiti. Princeton (N.Y.), 1994.

Guibernau M. The Identity of Nations. Cambridge: Polity Press, 2007.

Shoeplin G. Identities, politics and post-Communism in Central Europe. Nation and

Nationalism. № 9(4). S.477-490.


Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2020-07-10