Книга як культурний і цивілізаційний феномен

  • L. Sabo Східноукраїнський національний університет імені В. І. Даля (м. Луганськ)
Ключові слова: книга, глобалізація, культура, цивілізація, традиція, книжкова культура, інформація, інформаційне суспільство.

Анотація

Автором досліджується, феномен буття книги в нових умовах, які пов’язані з глобалізацією суспільства та створенням нових форм існування книги. Виявляються головні проблеми буття книги в просторі культури та цивілізації, аналізуються зміни соціально-культурної ролі книги в сучасному суспільстві. Робиться спроба з’ясувати книга «застарілий артефакт» або все ще «грізна зброя» людини в опануванні ним історичного досвіду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баренбаум И. Е. Книговедение и электронная книга / И. Е. Баренбаум // Книга. Исследования и материалы. – М.: Терра, 1999. – Сб. 76. – с. 5–15.

Бирюков П. Б. Чтение в жизни современных студентов / П. Б. Бирюков // Опыт культурологического исследования. – М.:Диалог-МГУ, 1999. – 103 с.

Бутенко И. А. Читатели и чтение на исходе XX века / И. А. Бутенко. – М.: Наука, 1996. - 132 с.

Броди Д. Электронная персональная библиотека/ Д. Броди // Общество и книга: от Гутенберга до Интернета. – М.: Традиция, 2000. – с. 252–264.

Гальченко М. Г. Книжная культура / М. Г. Гальченко // Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси: Избранные работы. – СПб.: Алетейя, 2001. – 495 с.

Гиляревский Р. С. Развитие принципов книгоописания / Р. С. Гиляревский – СПб.: Профессия, 2008. – 240 с.

Говорова А. А. История книги / А. А. Говорова. – М.:Светотон, 2001. – 400 с.

Горбась В. Е. Книга и электронные средства массовой информации: сопряжение и конфронтация (зарубежный опыт) / В. Е. Горбась, Ю. В. Санников // Книга: Исследования и материалы. – Сб. 78. – М.: ТЕРРА, 2001. – с. 23–42.

Ельников М. П. Книговедение как наука: от шестидесятых к двухтысячным / М. П. Ельников // Книга. Исследования и материалы. – М.: Терра, 2001. – с. 46–75.

Кравченко С. В. Читання як соціокультурний феномен в епоху глобалізації: спроба осмислення та програмно-цільові підходи [Електронний ресурс] / С. В. Кравченко. – Режим доступу до журн.: http://yunilibr. rv. ua/index. php?option=com_content&task=view&id=360& Itemid=140

Куфаев М. Н. Проблемы философии книги / М. Н. Куфаев // Избранное. –М.: Наука, 1981. –223 с.

Монтень М. Опыты / М. Монтень. – М.: Голос, 1992. – 528 c.

Панченко А. М. Русская литература в канун Петровских реформ / А. М. Панченко. – Л.: Наука, 1984. – 206 с.

Eisenstein L. Elizabeth The printing press as an agent of change / L. Elizabeth Eisenstein. – Cambridge: Cambridge UP, 1979. – 771 с. – ISBN 0-521-22044-0.


Переглядів анотації: 160
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2012-10-03