ЗНАК – ТЕКСТ – ІНФОРМАЦІЯ (ВІДМІННОСТІ, СПОРІДНЕНІСТЬ, ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ)

Ключові слова: семіотика, знак, текст, інформація

Анотація

Розглядаються знак - текст - інформація як явище однієї природи у їх взаємозв’язку і та взаємообумовленості. Інформація має знакову природу. Процеси, пов’язані с передачею, переробкою і зберіганням інформації протікають з використанням знаків та знакових систем, тобто є семіотичними. Семіотика постає як основа теорії інформації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oleksandr Mykhailiuk, Національна металургійна академія України

Доктор історичних наук, професор,
Завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності,
Національна металургійна академія України

Посилання

Ageev, V. (2002). Semiotika [Semiotics]. M.: «Ves` Mir». (in Russian)

Bakhtin, M.M. (1986). K metodologii gumanitarny`kh nauk [Towards the methodology of the humanities], v: Bakhtin M.M. E`stetika slovesnogo tvorchestva. M.: Iskusstvo, 381-393. (in Russian)

Barulin, A.N. (2017). K semioticheskomu opredeleniyu ponyatiya «model`» kak giperonima ponyatiya «znak» [Towards a semiotic definition of the concept “model” as a hyperonym for the concept “sign”]. Lingvistika i metodika prepodavaniya inostranny`kh yazy`kov, 9, 17-78. Retrieved August 20, 2020 from https://www.researchgate.net/publication/333293575 (in Russian)

Brazgovskaya, E. (2018). V labirintakh semiotiki: Ocherki i e`tyudy` po obshhej semiotike i semiotike iskusstva [In the labyrinths of semiotics: Essays and studies on general semiotics and semiotics of art]. Moskva; Ekaterinburg: Kabinetny`j ucheny`j. (in Russian)

Chandler, Daniel. (1998). Semiotics for Beginners. Retrieved June 15, 2020 from https://www.academia.edu/8055851/Semiotics_for_Beginners_by_Daniel_Chandler_Semiotics_for_Beginners

Czvetkov, V.Ya. (2012). Semanticheskie informaczionny`e ediniczy` kak razvitie idej L.Floridi [Semantic information units as the development of L. Floridi’s ideas]. European Researcher, 25(7), 1036-1041. (in Russian)

Derrida, Zh. (2000). O grammatologii [Of Grammatology]. M.: Ad Marginem. (in Russian)

El`mslev, L. (1960). Prolegomeny` k teorii yazy`ka [Prolegomena to language theory]. Novoe v lingvistike, 1, 264-389. (in Russian)

Ferraz, Alexandre Augusto. Peirce’s Concept of Information. VII JORNADAS “PEIRCE EN ARGENTINA”. 2017. (Simpósio). Retrieved August 18, 2020 from www.unav.es ›gep›VIIJornadasAlexandreFerraz

Floridi, L. 2002. What is the Philosophy of Information? Metaphilosophy, 33(1-2), 123-145.

Fuko, M. (1967). Niczshe, Frejd, Marks. Per. E. Gorodeczkogo po «Cahiers de Royaumont», 1967. Retrived August 18, 2020 from http://www.lib.ru/CULTURE/FUKO/nfm.txt_with-big-pictures.html (in Russian)

Gornyj, E. (1996). CHto takoe semiotika? [What is semiotics?] Raduga. Tallin, 168-175. Retrived August 24, 2020 from http://www.netslova.ru/gorny/selected/semiotics_r.html (in Russian)

Kerimov, T.Kh. (1996). Poststrukturalizm [Poststructuralism], v:. Sovremenny`j filosofskij slovar`. M., Bishkek: Odissej, 391-392. (in Russian)

Kirichenko, M.O. (2017). I`nformaczi`jno-semi`otichni` vimi`ri i`nformaczi`yi yak golovnogo trendu i`nformaczi`jnogo suspi`l`stva [Information-Semiotic Vimir and Information as a Leading Trend of Information Suspension]. Gumani`tarnij vi`snik ZDI`A, 68, 57-68. (in Ukrainian)

Kudzh, S.A. 2013. O filosofii informaczii [About philosophy of information]. Perspektivy` nauki i obrazovani,ya 6, 9-13. (in Russian)

Kulagin, V.P. (2015). Filosofiya informatiki [Philosophy of Informatics]. Obrazovatel`ny`e resursy` i tekhnologii, 2(10), 76-81. (in Russian)

Leshhak, O.V. (2004). Ontologiya semioticheskogo opy`ta (funkczional`no-pragmaticheskij vzglyad) [Ontology of semiotic experience (functional-pragmatic view)]. RESPECTUS PHILOLOGICUS, 5(10), 5-28. Retrieved August 24, 2020 from http://filologija.vukhf.lt/5-10/turinys.htm (in Russian)

Levi-Stros, K. (1999). Mifologiki [Mythologiques]. V 4-kh tt. T.1. Sy`roe i prigotovlennoe. M.; SPb.: Universitetskaya kniga. (in Russian)

Lotman, M.Yu. (2002). Semiotika kul’tury v Tartusko-Moskovskoj semioticheskoj shkole. Predvaritel’nye zamechaniya, in: Istoriya i tipologiya russkoj kul’tury [Semiotics of culture in the Tartu-Moscow semiotic school. Preliminary notes]. SPb.: Iskusstvo-SPB, 5-20. Retrived August 14, 2020 from http://www. ruthenia.ru/lotman/txt/mlotman02.html#T22 (in Russian)

Lotman, Yu.M. (2000). Semiosfera [Semiosphere]. S.-Peterburg: «Iskusstvo-SPB». (in Russian)

Lotman, Yu.M. (2002). Stat’i po semiotike kul’tury i iskusstva [Articles on the semiotics of culture and art]. Spb.: Akademicheskij proekt. (in Russian)

Lukash, G. (2017). Semi`otichni` parametri i`nformaczi`yi [Semiotic parameters of information], v: I`nformaczi`ya, komuni`kaczi`ya, suspi`l`stvo 2017: Materi`ali 6-yi Mi`zhnarodnoyi naukovoyi konferenczi`yi ICS-2017. L`vi`v: Vidavnicztvo L`vi`vs`koyi poli`tekhni`ki, 295-296. (in Ukrainian)

Lyashenko, D.N. (2015). Semioticheskoe modelirovanie real`nosti [Semiotic Modeling of Reality]: monografiya. Odessa: Pechatny`j dom. (in Russian)

Mamardashvili, M.K. & Pyatigorskij, A.M. (1997). Simvol i soznanie: metafizicheskie rassuzhdeniya o soznanii, simvolike i yazyke [Symbol and Consciousness: Metaphysical Discourses on Consciousness, Symbolism and Language]. M.: YAzyki russkoj kul’tury. (in Russian)

Mechkovskaya, N.B. (2007). Semiotika: Yazy`k. Priroda. Kul`tura [Semiotics: Language. Nature. Culture]. M.: Izdatel`skij czentr «Akademiya». (in Russian)

Mikhajlyuk, A.V. (2011). Informaczionnaya analitika: semioticheskij aspect [Information Analytics: The Semiotic Aspect]. Bi`bli`otekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. I`nformologi`ya, 1, 41-48. (in Russian)

Nikiforov, A.L. (2010). Smy`sl yazy`kovy`kh vy`razhenij i znanie [The meaning of linguistic expressions and knowledge]. Filosofiya nauki i tekhniki, 15(1), 15-37. (in Russian)

Nikolaeva, T.M. (1990). Tekst [Text], v: Lingvisticheskij e`ncziklopedicheskij slovar`. M. «Sovetskaya e`ncziklopediya». Retrieved August 21, 2020 from http://tapemark.narod.ru/les/507a.html (in Russian)

Novoselov, V.G. (2009). Filosofskoe ponimanie i ontologiya znaka [Philosophical understanding and ontology of the sign]: dis. ... kand. filos. nauk: 09.00.01 / Novosib. gos. tekhn. un-t. Novosibirsk. (in Russian)

Pirs, CH. (2000a). Nachala pragmatizma [The beginnings of pragmatism]. SPb.: Laboratoriya metafizicheskih issledovanij filosofskogo fakul’teta; SPbGU; Aletejya. (in Russian)

Pirs, CH.S. (2000b). Izbrannye filosofskie proizvedeniya [Selected philosophical works]. M.: Logos. (in Russian)

Pochepczov, G.G. (2001). Teoriya kommunikaczii [Communication theory]. M.: «Refl-buk», K.: «Vakler».

Pyatigorskij, A.M. (1996). Izbrannye Trudy [Selected Works]. M.: YAzyki rus.kul’tury. (in Russian)

Shhirova, I.A., Goncharova, E.A. (2007). Mnogomernost` teksta: ponimanie i interpretacziya [Multidimensionality of the text: understanding and interpretation]: Uchebnoe posobie. SPb.: OOO «Knizhny`j Dom». (in Russian)

Shrejder, YU.A. (1974). Logika znakovyh system [Sign systems logic]. M.: Znanie. (in Russian)

Trostnikov, V.N. (1970). Chelovek i informacziya [Human and information]. M.: Nauka. (in Russian)

Usmanova, A.R. (2007). Tekst [Text], v: Novejshij filosofskij slovar`. Postmodernizm. Gl. nauch. red. i sost. A.A. Griczanov. Mn.: Sovremenny`j literator.

Yakimec, K. Treugol’nik Frege-Gumbol’dta. Smysl i bessmyslennost’ diskussij [Frege-Humboldt triangle. The meaning and pointlessness of discussions]. Russkij ZHurnal. Diskussii. Teoreticheskie materialy. Retrived August 23, 2020 from http://old.russ.ru/discuss/theory/20011229-ya.html (in Russian)

Zolyan, S. (2015). Mezhdu mirom i yazy`kom: k osnovaniyam semiotiki teksta [Between the world and language: towards the foundations of text semiotics], v: METOD: Moskovskij ezhegodnik trudov iz obshhestvovedcheskikh discziplin: Sb. nauch. tr. / RAN. INION. (in Russian)


Переглядів анотації: 183
Завантажень PDF: 234
Опубліковано
2020-12-21