Економічна культура як складова курикулуму військової освіти

  • G. Finin Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: військова освіта, наука, економіка, економічна культура, курикулум, інновація, курсант, майбутній офіцер.

Анотація

Аналізується економічна культура як складова курикулуму воєнної освіти. Розглянуто сутність та сучасний етап розвитку економічної культури у сучасній системі військової освіти. Висвітлено актуальні проблеми військової освіти та концептуальні засади її функціонування, напрями розвитку і шляхи її реалізації за умови збереження можливостей та існуючого потенціалу системи військової освіти для забезпечення підготовки фахівців для Збройних сил. Аналізується вплив економіки на військову освіту, актуальні проблеми та концептуальні засади її функціонування, напрями подальшого розвитку і шляхи їх реалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алпеева Т. М. Общество. Государство: учеб. пособие общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения. В 4 кн. Кн. 4. Человек в мире культуры / Т. М. Алпеева, Е. В. Беляева, Г. А. Василевич и др. ; под ред. Ю. А. Харина. - Мн.: Нар. света, 2002. - 191 с.

Георгеску Дакмара / Dakmara Georgescu. Курикулярна філософія двадцять першого століття: що старого і нового? // Постметодика. - 2006. - №3(67). - С. 2 _ 17; Галінен Ірмелі / Irmeli Halinen. Процес становлення фінського курикулуму // Постметодика. - 2006. - №1. - С. 19 -29.

Кириленко В. І. Теорія і практика воєнної економіки: Навчальний посібник / В. І. Кириленко. - К.: Видавництво КВГІ, 2001. - 269с.

Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С. Ф Клепко. - Полтава: ПОІППО, 2006. - 328 с.

Коваленко О. В. Економічна культура як складова підготовки висококваліфікованих фахівців у ВНЗ / О. В. Коваленко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка №13 (224), Ч. І, 2011, С. 86-91

Мунтіян В. І. Оборонний бюджет та можливі шляхи його реформування в Україні. / В. І. Мунтіян // Воєнна доктрина України:. - Київ, [Б. в] 1996 - 260 с.

Науменко М. І. Методологічні аспекти військової освіти / М. І. Науменко, Ю. І. Приходько // Вісник НАОУ. - 2008. - № 3 (7). - С. 45-51.

Нещадим М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика [текст]: Монографія. / М. І. Нещадим, Ін-т. педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. - 852 с.

Радецький В. Г. Питання трансформації оборонних структур України та удосконалення системи військової освіти / В. Г. Радецький, В. М. Телелим, Ю. Г. Даник // Наука і оборона. - 2009. - № 1. - С. 15-19.

Савинов П. Социально-экономическая подготовка курсантов военно-инженерного вуза: дис... . канд. пед. наук / П. Савинов. - Ставрополь, 2001 - 194 с.

Сингаївська А. М. Економіка знань та освіта: філософський контекст / А. М. Сингаївська // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. - К.: Політехніка, 2007. - № 1 (19). - С. 29 - 33.

Сур’як А. В. Основи економічної культури / А. В. Сур’як // Навч. посіб. для студ. економ. спец. ВНЗ. - К.: Кондор, 2004. - 256 с.

Триняк М. В Філософія сучасного курикулуму: стратегії пошуку втраченої реальності / М. В. Триняк // Науковий вісник. Серія «Філософія»/ Харк. Нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків: ХНПУ, 2012 . - Вип. 37. - С. 154 - 160.


Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2012-10-03