КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ «IMPERFECT DEMOCRACIES» НА ПРИКЛАДІ ЛИТВИ ТА ПОЛЬЩІ

  • Kateryna Shvets Донецький національний університет імені Василя Стуса https://orcid.org/0000-0001-5272-3268
Ключові слова: компаративний аналіз, публічна політика, державне управління, ліберальні демократії, модель недосконалої демократії

Анотація

У статті визначено, що публічне управління як в демократичних державах, так і в державах, що перебувають на шляху до демократії, залежить від низки чинників: історичного минулого, економічного розвитку, територіальної приналежності, глобальних політичних та інтеграційних процесів, національних особливостей. Значний вплив на формування тої чи іншої моделі публічної політики держави, а особливо на формування відносин «знизу – вверх» мають: рівень розвитку громадянського суспільства та політичної культури, рівень довіри до органів публічної влади, розвиток е-урядування та е-демократії. Встановлено, що державам недосконалої демократії притаманні і свої особливості. До характерних рис Литовської моделі публічного управління, яке формувалося на різних етапах адміністративних перетворень у Литві та сприяло встановленню двохстороннього зв`язку зверху – вниз та знизу – вверх між владою і суспільством, доречно віднести такі: зниження надлишкового державного регулювання; підвищення якості державних послуг; нарощування ефективності діяльності органів публічної влади; підвищення інформаційної транспарентності у роботі державних органів та організацій. Натомість в Польщі, не зважаючи на ряд демократичних перетворень, публічне управління ще досі залишається вертикальним з певними елементами діалогової політики. В країні доволі ефективний громадський контроль, запроваджено ряд механізмів електронного врядування, але низка державних рішень впроваджується без публічних консультацій, мало використовуються показники ефективності, аудит та експертні оцінки, відсутні відкриті конкурси на заміщення вакантних публічних посад.
Таким чином, проведене компаративне дослідження в зазначених країнах за методом бінарного лангітюдного темпорального порівняння дозволило виокремити модель публічної політики держав недосконалої демократії, яка відрізняється дещо меншим полем взаємодії між владою і суспільством, причиною чого є наявність окрім конструктивних факторів, цілого ряду деструктивних, які гальмують розвиток публічної політики.
До деструктивних факторів можна віднести: не чітка законодавча регламентація правового статусу всіх учасників суспільно-політичного процесу, централізація влади, корупція, відсутність прямих, вільних виборів; відсутність або ігнорування інституту референдуму; відсутність активного громадянського суспільства; низький економічний розвиток держави; малий прошарок середнього класу; низький рівень політичної та правової культури і свідомості; олігархія та наявність фінансових кланів тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Kateryna Shvets, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Аспірантка кафедри політології та державного управління,
Донецький національний університет імені Василя Стуса

Посилання

Chaltseva, O. & Neprytska, T. (2020). Designing public policy in Ukraine and in Poland in conditions of political system transformation. European Journal of Transformation Studies, Vol. 8(2), 134-147.

Chalʹtseva, O.M., Shvetsʹ, K.A. (2020). Online praktyky publichnoyi polityky v Lytvi ta Ukrayini [Online public policy practices in Lithuania and Ukraine]. Politychne zhyttya, 2, 63-71. (in Ukrainian)

Democracy Index. (2022). Retrieved October 15, 2022 from https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index

Holubko, W. (2010). Transformacja administracji państw postradzeickich: od totalitarizmu ku standardom europejskim [Transformation of the administration of post-Soviet states: from totalitarianism to European standards. Annals of Administration and Law: Theory and Practice]. Roczniki Administracji I Prawa: teoria i praktyka. Rok X, 9-19. Retrieved October 15, 2022 from https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/50659?id=50659&fro m=FBC (in Polish)

Kotovsʹka, O. (2018). Osoblyvosti polʹsʹkoyi tradytsiyi zdiysnennya publichnoyi polityky. [Peculiarities of the Polish tradition of public policy implementation]. Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya, 4, 27-36. (in Ukrainian)

Lizovsʹka, S.V. (2019). Vzayemodiya orhaniv publichnoyi vlady z instytutamy hromadyansʹkoho suspilʹstva v krayinakh Tsentralʹno-Skhidnoyi Yevropy [Interaction of public authorities with institutions of civil society in the countries of Central and Eastern Europe]. «Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok», 9, 64-70. Retrieved October 15, 2022 from http://www.dy.nayka.com.ua/pd f/9_2019/26.pdf. (in Ukrainian)

UN E-Government Survey. (2022). Retrieved October 15, 2022 from https://publicadministration. un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022

Vanags, E., Vilka, I. (2003). Local government reform in the Baltic countries, в: Kersting N., Vetter A. (Eds.): Reforming Local Government in Europe. Closing the Gap between Democracy and Efficiency. Opladen: Leske + Budrich.

Zybala, A. (2015). Polityka publiczna wobec teorii i jej praktyki w Polsce [Public policy towards theory and its practice in Poland]. Wroclawskie Studia Politologiczne, 18, 28-43. (in Polish)


Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2022-12-30