Псевдорелігійні організації як об’єкт дослідження соціології релігії

  • A. Dyadushkin Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: релігія, релігійна організація, псевдорелігія, культ, секта, деномінація, церква, типи сект.

Анотація

Розглянуто методологічну можливість застосування деяких підходів до визначення релігійних організацій для дослідження псевдорелігій. Зокрема, запропоновано використовувати типологію Г. Беккера «культ-секта-деномінація-
церква» як ефективний інструмент дослідження псевдорелігіних організацій у контексті соціології релігії. Проведено аналогію між функціонуванням релігійного культу та деякими псевдорелігіними організаціями.

Посилання

Академічне релігієзнавство / ред. А. Колодний. – К. : Світ знань, 2000. – 862 с.

Баркер А. Новые религиозные движения. Практическое введение. / А. Баркер. – СПб. : Изд-во Русс. Христианского гум. ин.та, 1997.

Беккер Г. Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении. / Г. Беккер ; пер. с англ. А. Босков. – М. : Изд-во иностран. лит-ры., 1961. – 882 с.

Васильева Е. Типология «церковь – секта» Вебера – Трёльча и ее развитие в западном и отечественном религиоведении [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филос. наук : спец. 09.00.13 / Е. Васильева. – М., 2008. – Режим доступа : http://iph.ras.ru/uplfile/aspir/autoreferat/Autoreferat_Vasilieva.pdf.

Гайденко П. П. Социология Макса Вебера / П. П. Гайденко // История буржуазной социологии XIX – начала XX века / под ред. И. С. Кона. – М. : Наука, 1979. – С. 253–308.

Гараджа В. И. Социология религии: учебное пособие для вузов. / В. И. Гараджа. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 236 с.

Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України. Відомості – Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 25.

Опубліковано
2013-03-03