Духовна і просвітницька діяльність вірменської церкви

  • I. Kondratieva Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: духовна освіта, національні література, духовне просвітництво.

Анотація

Висвітлено історію становлення вірменської національно-культурної самобутності, яка була збережена за допомогою національної мови, та конфесіональних ознак освіти. Розглянуто процес формування національної літератури, історіографії, філософії вірменською мовою, що можна вважати унікальним феноменом. Зроблено акцент на виключній ролі духовного
просвітництва, що протягом віків відтворювалося в монастирях, соборах та духовних школах Вірменської церкви.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бозоян А. А. Армянская Апостольская Церковь [Електронний ресурс] / А. А. Бозоян, К. Н. Юзбашян. – Режим доступу : http://www.pravenc.ru/text/76124.html#part_8

Георгян (Паргев), епископ. В борьбе за существование / епископ. Георгян (Паргев) // Журнал Московской Патриархии. – 1994. – № 4. – С. 45–56.

Лэнг Д. Армяне. Народ-созидатель / Д. Лэнг ; пер. с англ. Е. Ф. Левиной. – М. : ЗАО «Центрполиграф», 2005. – 350 с. – (Загадки древних цивилизаций).

Мамедова Г. Г. Культовое зодчество Кавказской Албании / Г. Г. Мамедова. – Баку : Элм, 1997. – 248 с.

Мовсисян А. Х. Очерки по истории армянской школы и педагогики (Х–ХV вв.) / А. Х. Мовсисян. – Ереван : Армучпедгиз, 1953. – 527 с.

Оганнисян В. диакон. Армянская Апостольская Церковь

в ХХ веке и ее отношение с Русской православной церковью

[Електронний ресурс] / В. Оганнисян. – Режим доступу : http://

lusamut.net/Russian/biblioteka/aac/aac1.htm. – Назва з екрану.

Погосян Л. А. Армянская колония Армавира / Л. А. Погосян ; отв. ред. В. Б. Бархударян. – Ереван : Изд-во АН Арм.ССР, 1981. – 181 с.


Переглядів анотації: 40
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2013-03-03