Історіографія українсько-американських міждержавних взаємин

  • V. Shamraeva Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України
Ключові слова: історіографія, зовнішня політика, українське питання, українсько-американські відносини.

Анотація

На основі залучення і комплексного аналізу літератури та джерельної бази з обраної проблематики зроблено спробу узагальнити основні наукові підходи до процесу становлення та еволюції розвитку поняття стратегічного партнерства в українсько-американських міждержавних відносинах; систематизовано та узагальнено фактологічний матеріал, який дозволяє зробити висновок про трансформацію українсько-американських міждержавних відносин до рівня стратегічного партнерства. Велику увагу приділено огляду і класифікації наявної історіографічної та джерельної бази з проблем розвитку українсько-американських міждержавних відносин; аналізу основних теоретичних підходів до визначення базових понять міждержавного партнерства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрущенко (Гринько) С. В. Україна в сучасному геополітичному середовищі : монографія / С. В. Андрущенко (Гринько). – К. : Логос, 2005. – 286 с.

Бердицкий А. В. Информационная война: концепции и их реализация в США / А. В. Бердицкий ; под ред. Е. М. Кожокина; Рос. ин-т стратегич. исслед. – М. : РИСИ, 2008. – 187 с.

Відповідність нинішнього стану двосторонніх відносин рівню стратегічного партнерства // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 12. – С. 21–49.

Воєнна безпека України на межі тисячоліть. – К. : Стилос, 2002. – 354 с.

Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін / А. М. Зленко – Х. : Фоліо, 2003. – 559 с.

Камінський Є. Політика США щодо України. Витоки, концептуальні основи, практична реалізація / Є. Камінський, А. Дашкевич. – К. : Політична думка, 1998 – 549 с.

Козырев А. Стратегия партнёрства / А. Козырев // Международная жизнь. – 1994. – № 5. – С. 5–15.

Коллинз Дж. М. Большая стратегия. Принципы и практика / Дж. М. Коллинз. – М., 1975. – 387 с.

Коппель О. Міжнародні системи та глобальний розвиток: навчальний посібник / О. Коппель, О. Пархомчук. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – 314 с.

Ланцов С. А. Мировая политика и междунродные отношения : конспект лекций / С. А. Ланцов. – СПб., 2000. – 143 с.

Лисицин Е. Стратегічне партнерство – поняття сучасне / Е. Лисицин // Віче. – 1999. – № 2. – С. 29–43.

Мировая политика и международные отношения : уч. пособие / под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. – СПб. : Питер, 2005. – 488 с.

Міжнародні відносини і зовнішня політика (1945–70-ті роки) / В. А. Манджола, М. М. Білоусов, Л. Ф. Гайдуков та ін.. – К. : Либідь, 1999. – 558 с.

Міжнародні відносини і зовнішня політика (1980–2000 роки) / Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремень, Л. В. Губернський та ін. – К. : Либідь, 2001. – 624 с.

Мозель Т. Теоретические основы международных отношений : учебн. пособие / Т. Мозель. – М. : ДА МИД РФ, 2000. – 263 с.

Нариси з історії дипломатії України / О. І. Галенко, Є. Є. Камінський, М. В. Кірсенко та ін. ; за ред.. В. А. Смолія. – К. : Видавничій дім «Альтернативи», 2001. – 736 с.

Павлюк О. В. Боротьба України за незалежність і політика США (1917–1923) / О. В. Павлюк – К. : Видавничій дім «КМ Academia», 1996. – 188 с.

Парахонський Б. Місце та роль України у сучасному геополітичному просторі / Б. Парахонський // Стратегічна панорама. – 1998. – № 1–2. – С. 35–42.

Пашков М. Оборотная сторона стратегического партнёрства / М. Пашков, В. Чалый // Зеркало недели. – 2000. – 15 апреля.

Перепелиця Г. Без’ядерний статус і національна безпека України : монографія / Г. Перепелиця. – К. : НІСД, 1998. – 109 с.

Перепелиця Г. Як жити, відрізняючись, але в гармонії. Теоретичні аспекти міждержавних відносин / Г. Перепелиця // Політика і час. – 2002. – № 4. – С. 50–65.

Политика США в меняющемся мире / отв. ред. П. Т. Подлесный; Ин-т США и Канады. – М. : Наука, 2004. – 333 с.

Системная история международных отношений: в 2-х т. / под ред. А. Д. Богатурова. – Том 1. События 1918–1945 годов. – М. : Культурная революция, 2007. – 480 с.

Системная история международных отношений: в 2-х томах / под ред. А. Д. Богатурова. – Том 2. События 1945–2003 годов. – М. : Культурная революция, 2007. – 720 с.

Современные международные отношения : учебник / под ред. А. В. Торкунова. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. – 584 с.

США в новом мире: пределы могущества / под общей ред. Кривохижи В.И. – М., 1997 – 549 с.

США і світ ХХІ століття : колективна монографія пам’яті Є. Камінського : монографія. – К. : «Центр вільної преси», 2012. – 557 с.

Тарасюк Б. Практика стратегічного партнерства випереджає теорію / Б. Тарасюк // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 12. – С. 67–70.

Тарасюк Б. ПРО і Contra / Б. Тарасюк // Політика і культура. – 2001. – № 36. – С. 20–22.

Теоретические основы внешнеполитической деятельности России / под общ. ред. С. А. Проскурина. – М. : Изд-во РАГС, 2001. – 306 с.

Теория международных отношений : хрестоматия / сост., науч. ред. и коммент. П. А. Цыганкова. – М., 2002. – 261 с.

Федорович В. Україна і світова політика. Етапи на шляху українського державотворення / В. Федорович. – К. : Ярославів Вал, 2003. – 415 с.

Цыганков П. Теория международных отношений : учеб. пособие / П. Цыганков. – М. : Гардарика, 2002. – 590 с.

Цыганков П. А. Международные отношения / П. Цыганков. – М., 1996.

Цыганков П. А. Теория международных отношений : учебное пособие / П. Цыганков. – М., 2003.

Чумак В. М. Ядерна стратегія США: від перевищення до нерозповсюдження : монографія / В. М. Чумак. – К. : НІСД, 1999. – 304 с.

Ширяев Б. А. Внешняя политика США. Принципы, механизмы, методы : курс лекций / Б. А. Ширяев. – 2-е изд. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 442 с.

Beshloss M. At the Highest Levels. The Inside Story of the End of the Cold War / M. Beshloss, S. Talbott. – Little, Brown and Co, 1984. – P. xiv+521.

Hart Liddell B.H. Strategy / B. H. Hart Liddell. – 2-nd rev. ed. – New-York : Meridian Book, 1967. – 426 p.

Murray W. Introduction on Strategy / W. Murray, M. Grimsley // The making of strategy. – New-York, 1994. – Р. 1–16.


Переглядів анотації: 167
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2013-03-03