Дослідження ставлення мешканців Дніпропетровської області щодо якості, доступності медичної допомоги та перспективах її реформування

  • S. Borisenko
Ключові слова: громадська думка, анкетування, політика, охорона здоров’я, якість, доступність, реформування.

Анотація

Представлені результати проведеного емпіричного
дослідження думки мешканців Дніпропетровської області
про якість та доступність медичної допомоги регіону.
Описано методики анкетування та обробки даних.
Аналізується попит на медичні послуги, що формується
населенням області. Доступність медичної допомоги,
за результатами дослідження, лише декларується, але
не дотримується на практиці. Позитивна і негативна
оцінка роботи лікаря та медичної установи в цілому
заснована на кількості отриманих даних, що описують
негативні і позитивні фактори. Також досліджуються
питання, що характеризують інформованість населення
про можливості існуючої системи охорони здоров’я та
перспективи її реформування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абашин Н. Н. Удовлетворенность пациента как показатель качества медицинской помощи (по данным социологического опроса) / Н. Н. Абашин // Проблемы социальной гигиены и истории медицины. 1998. – № 5. – С. 31–33.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 743 від 02.11.2011р. Про затвердження індикаторів якості медичної допомоги // Офіційний вісник України від 09.12.2011р., № 93, стор. 114, стаття 3398, код акту 59302/2011

Rafał Maciąng. Społeczna konstrukcja dokumentów i danych urzędowych. Dane Medyczne. Jakość danych w ochrone zdrowia / Przegląd Socjologiczny. Tom LXI/1. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. 2012. Łódź 2012. рр. 179–200.

Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2009 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2010/gdn/sns/sns_2009.htm

Єрошкіна, Т. В. Методичні рекомендації до вивчення теми «Організація і проведення статистичного дослідження, його етапи» / Т. В. Єрошкіна. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ. – 2003. – 48с.

Соціологія: Підручник для студентів вузів / За ред. В. Городяненка –2-е вид., перероб. і доп. – К.: Академія, 2002. – 560с.

Luba Sołoma. Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia. Wyższa szkola pedagogiczna. Olstyn. 1995. рр. 27–122 (125)

Цюхай, М. В. Применение информационных технологий в прикладной деятельности социолога : метод. рек. / М. В. Цюхай. – Гродно : ГрГУ, 2010. – 51с.

Сиренко, С. Н. Методические рекомендации по курсу «Основы информатики» для социологов: учеб.-метод. пособие для студентов социально-гуманитарных специальностей. В 2 ч. Ч.2 Табличный процессор Microsoft Excel / С. Н. Сиренко, Н. Б. Яблонская. Минск: БГУ, 2008. – 48 с.

Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2009 рік. Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Дніпропетровськ. 2010. – С. 310.

Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2010 рік. Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Дніпропетровськ. 2011. – С. 312–313.

Ринок праці України у 2011 році. Аналітично-статистичний збірник. Державний центр зайнятості, статистично-аналітичне управління. Київ. 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua

Попченко Т. П. Реформування сфери охорони здоров’я в Україні: організаційне, нормативно-правове та фінансово-економічне забезпечення: аналіт. доп. / Т. П. Попченко. – К. : НІСД, 2012. – 96с.

Куцепалов А. В.. Влияние информированности пациента на деятельность врача-хирурга (опыт социологического анализа) / А. В. Куцепалов // Автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата мед. наук. Волгоград. 2003. – 20с.

Акимова Е. В., Отношение к своему здоровью и информированность городского населения о факторах риска сердечнососудистых заболеваний по данным почтового опроса / Е. В. Акимова, В. В. Гафаров, Л. В. Драчева, В. А. Кузнецов // Терапевтический архив. 1999, – №1. – С. 16–18.


Переглядів анотації: 13
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2013-05-03
Як цитувати