Політична криза як фактор транзиту

  • S. Vonsovych Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: політична криза, політичний транзит, політичний конфлікт, революційна ситуація, політична катастрофа.

Анотація

Проаналізовано сутність та вагомі ознаки політичної кризи як фактора, що призводить до політичного транзиту. Розкриті окремі причини та особливості зовнішніх і внутрішніх чинників політичного транзиту в Україні. Обґрунтовано підходи щодо трактування поняття «криза» представниками різних наукових шкіл.

Посилання

Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : Навч. посібник / В. О. Василенко. Вид. 2-ге виправл. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 504 с.

Венгеров А. Б. Синергетика и политика / А. Б. Венгеров // Общественные науки и современность. – 1993. – №4. – С. 4–18.

Дегтярев А. Основы политической теории / А. Дегтярев. – М.: Высшая школа, 1998. – 239 с.

Енгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованиями Л. Моргана / Ф. Енгельс. Сочинения: в 50т. – М. : Государственное издательство политической литературы, 1961.

Эндрейн Ч. Ф. Сравнительный анализ политических систем.Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования / Ч. Ф. Эндрейн – М.: Издательский дом „ИНФРА М”, Издательство «Весь Мир», 2000. – 320 с.

Ленін В. І. Крах ІІ Інтернаціоналу / В. І. Ленін. Повне зібрання творів: у 50 т. – К. : Видавництво політичної літератури України, 1972.

Ленін В. І. Перше травня і війна / В. І. Ленін. Повне зібрання творів: у 50 т. – К.: Видавництво політичної літератури України, 1972.

Мацієвський Ю. Деякі аспекти вивчення феномена політичної кризи у політичних дослідженнях / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент. – 2008. – №6. – С.16 –23.

Политическая энциклопедия : [В 2 т.] – М. : Мысль, 2000

Пригожин А. Феномен катастрофы (Дилемы кризисного управления) / А. Пригожин // Общественные науки и современность. – 1994. – №2. – С.114-125.

Рогозян О. В. Политический кризис: анализ и технологии урегулирования (на примере Краснодарского края). / О. В. Рогозян. Автореф. дисерт. на соиск. научн. степ. канд. полит. наук : спец. 23.00. 02 политические институты и процессы– Краснодар, 2006 – 11с.

Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір / А. Романюк – Львів: Тріада плюс, 2004. – 392 с

Революционная ситуация в России в середине 19 века / [Барабой А.З., Баренбаум И.Е., Герасимова Ю.И. и др.]; под. ред. М.В.Нечкиной. – М. : Наука, 1978 – 440 с.

Сергеев В. М., Сергеев К. В. Механизм эволюции политической структуры общества : Социальные иерархии и социальные сети / В. М. Сергеев, К. В. Сергеев // Полис. – 2003. – №3. – С. 6–13.

Сорокин П.А. Обзор циклических концепций социально– исторического процесса / П.А. Сорокин // Социологические исследования. – 1998. – №12. – С. 3–14.

Целевич В. Нарід, нація, держава / В.Целевич – Вінниця. : СМК «Наш час», 1993, – 111 с.

Опубліковано
2012-05-03