Cутність та науковий фундамент регіональної політики

  • N. Golubyak Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: регіон, регіональна політика, регіоналізація, регіональний розвиток, державна регіональна політика.

Анотація

Узагальнено теоретичні засади регіональної політики. Автором розглядаються основні поняття політичної регіоналістики, тлумачення зазначених термінів вітчизняними науковцями та дослідниками європейських країн.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Берегой Т. Багатоманітність поглядів на основні поняття регіонально-управлінської проблематики [Електронний ресурс] / Т. Берегой // Теорія та історія державного управління. – 2006. – № 2(38). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_2/R_1/Beregoi.pdf

Бородіна О. А. Термінологічні особливості формулювання регіональної політики / О. А. Бородина // Державне управлення та місцеве самоврядування тези ХІ Міжнарод. наук. конгресу, 24 березня 2011 р. – Х. : Видавництво ХаРІДУ НАДУ, «Магістр», 2011. – С. 47 – 49.

Варналій З. С. Нова парадигма регіональної політики України / З. С. Варналій // Україна в 2007 році:щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія, за заг.ред. Ю. Г. Рубана. – К.: НІСД, 2007. – 538 с.

Васильєва О. І. Сучасний стан наукової розробки проблем регіонального управління в Україні / О. І. Васильєва // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ НАДУ. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1(37). – С. 33–37.

Голіков А. П. Сучасний стан та перспективи регіональної політики в Україні / А. П. Голіков, Ю. Г. Прав // Формування механізму регіонального управління в Україні : матеріали наук.- практ. конф., 29 листопада 2001 р. – X. : Вид-во ХарРІ УАДУ «Магістр», 2002. – С. 22–24.

Державна регіональна політика Україна: особливості та стратегічні пріоритети: Монографія / за ред. З. С. Варналія. –К.: НІСД, 2007. – 820 с.

Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів / За ред. С. Максименка. – 244 с.

Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні – К.: В-во «К.І.С.», 2007. – 102 с.

Керецман В. Регіональний розвиток як предмет державного регулювання / В. Керецман // Вісник НАДУ : Регіональне управління та місцеве самоврядування. – 2003. – № 4. – С. 397–401.

Коротич О. Б. Державне управління регіональним розвитком країни: теоретико-методологічні засади [Електронний ресурс] / О. Б. Коротич // Державне будівництво –2010. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2010-1/doc/1/02.pdf

Кравченко Т. В. Теоретичні засади державної регіональної політики / Т. В. Кравченко [Електронний ресурс] // Державне будівництво – 2009. – №2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2009-2/doc/1/07.pdf

Наврузов Ю. Регіональна політика в Україні: проблеми, принципи, перспективи / Ю. Наврузов // Управління сучасним містом. – 2001. – № 1–3 (1). – С. 41–50.

Офіційний сайт ЕС: Regional policy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.europa.eu

Про стимулювання розвитку регіонів : закон України від 08.09.2005 р.№ 2850–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – 548 с.

Романюк С. А. Політика регіонального розвитку в Україні: сучасний стан і нові можливості: Регіональні дослідження: [Монографія] / С. А. Романюк – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 112 с.

Рубцов В. Інструментальне забезпечення регіональної політики / В.Рубцов // Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів:[статті]. – К., 2001. – С. 41–64.

Салтан М. П. Щодо розвитку поняття регіону [Електронний ресурс] / М. П. Салтан – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/22_PNR_2009/Economics/50282.doc.htm

Словник з регіональної політики [Електронний ресурс] // Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень ЄвроРегіо Україна. – Режим доступу: http://www.eru.org.ua/index.php?page=1236.

Шевченко О. Нормативно-правове забезпечення регіонального розвитку в України [Електронний ресурс] / О. Шевченко – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/november08/3.htm

Шпильова В. О. Експлікація поняття «регіон» в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / В. О. Шпильова – Режим доступу: http://intkonf.org/


Переглядів анотації: 91
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2013-05-03