Проблеми трансформації рівня политичної культури в сучасному українському соціумі

  • I. Zherebyatnikova Харківський національний економічний університет
Ключові слова: політична культура, демократія, рівень політичної культури, розвиток, політична система, політичні цінності, громадянське суспільство.

Анотація

Досліджено проблеми формування політичної культури в умовах демократичної трансформації сучасного українського соціуму; розглянуто її структурні характеристики, типологію та специфіку прояву в контексті становлення громадянського суспільства; запропоновано напрями удосконалення рівня політичної культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Street J. Politics and Popular Culture / J. Street. – Temple Unty Press, Philadelphia, 1997. – 384 p.

Вільчинська І. Ю. Політична культура як ціннісно-нормативна основа політичної мотивації / І. Ю. Вільчинська // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2009. – Вип. 51. – С. 279–289.

Almond G. A. The Civic Culture: Political attitudes and Democracy in Five Nations / G. Almond, S. Verba. – Princeton: Princeton University Press, 1963. – 318 p.

Рябов А. И. Политическая культура / А. И. Рябов, В. Б. Чистяков // Вестник Московского университета. Серия 12. Социально-политические исследования. – 1994. – № 2. – С. 49–59.

Кокорська О. І. Політична культура: теоретико-методологічні проблеми / О. І. Кокорська, В. Ф. Кокорський // Наукові записки / Голов. ред. С. Г. Рябов. – Київ : Академія, 2002. – Т. 20: Політичні науки. – С. 24–28.

Философия политики: социокультурные и психологические детерминанты политических отношений / Б. Н. Бессонов, Д. Т. Жовтун, А. Б. Зеленцов и др.; отв. ред. Ю. В. Ирхин, В. В. Крапивин]. – Кн. 4. – М.: Луч, 1993. – 200 с.

Категории политической науки. / Под ред. Мельвиля А. Ю. – М. : МГИМО (Университет); «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. – 656 с.

Соловьев А. И. Политическая культура: проблемное поле метатеории / А. И. Соловьев // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 1995. – № 2. – С. 17–26.

Філософія політики: Короткий енцикл. словник / В. П. Андрущенко та інші. – К.: Знання України, 2002. – 670 с.

Політологія. Кн. Перша : Політика і суспільство. Кн. Друга : Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космічна. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

Гаєвський Б. Культура державного управління: організаційний аспект: [Монографія] / Б. Гаєвський, В. Ребкало – К. : Вид-во УАДУ, 1998. – 144 с.

Милиневский Н. Зависимость политического выбора от уровня политической культуры избирателей / Н. Милиневский // Політична культура демократичного суспільства: стан і перспективи в Україні: Мат. всеукр. наук.-практ. конф., 26-27 лютого 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 102–104.

Радченко О. В. Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення : монографія / Олександр Радченко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 380 с.

Карнаух А. Проблеми становлення сучасної політичної культури в Україні / А. Карнаух // Персонал. – 2007. – № 9. – С. 27–32.


Переглядів анотації: 18
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2013-05-03