Роль партій у «неполітичній» місцевій політиці Чеської Республіки

  • M. Lendel Ужгородський національний університет
Ключові слова: місцева політика, політична партія, партійна система, Чеська Республіка.

Анотація

З’ясовано характер партійної системи у Чеській Республіці, а також запропоновано тезу про формування місцевих партійних систем у цій країні. Зроблено висновок, що роль політичних партій, зокрема парламентських, на рівні місцевих громад упродовж 1990–2010-х років зменшувалася, що пояснюється, насамперед, фактором малого розмір локальних спільнот.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Коровицына Н. В. Чешская идентичность: об особенностях адаптации к переменам / Н. В. Коровицына // Cоцис. – 2006. – № 9. – С. 102–109.

Вовканич І. Постсоціалістична трансформація в Чеській Республіці: специфіка і етапи / І. Вовканич / Carpatica – Карпатика. – Ужгород, 2003. – Вип. 21 : Політологічні студії: історія, теорія, практика. – С. 198–210.

Лемак В. В. Державно-правова реформа в Чехословаччині в умовах постсоціалістичної модернізації й поділу федерації : монографія / В. В. Лемак / Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний університет. – Ужгород : Ліра, 2002. – 248 с.

Юрійчук Ю. А. Національний фактор у суспільно-політичному розвитку Чехії та Словаччини (1989 – середина 1990-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Ю. А. Юрійчук. – Чернівці, 2000. – 20 с.

Марадик Н. В. Перехід до демократії в Чеській Республіці: Монографія / Н. В. Марадик. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2012. – 174 с.

Ustava CR ze dne 16. prosince 1992, ustavni zakon c. 1/1993 Sb. ve zneni ustavniho zakona c. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/constitution.html.

424/1991 Sb. Zákon ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách a v politických hnutích [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssoud.cz/zakony/424_1991.pdf.

15/1990 Sb. Zákon ze dne 23. ledna 1990 o politickych stranach [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1990/sb004-90.pdf.

Politické strany moderní Evropy ; ed. M. Strmiska. – Vyd.1. – Praha : Portál, 2005. – 728 p.

Mareš M. Moravská nacionální sociální strana [Електронний ресурс] / M. Mareš, M. Suchánek // Stredoevropské politické studie – 2003. – V. 5. – № 2-3. – Режим доступу: http://www.cepsr.com/clanek


Переглядів анотації: 40
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2013-07-03