Співвідношення української політики з автентичною грою політичною

  • I. Liashchenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: політика, гра, гра політична, автентична гра політична, карнавал, Помаранчева революція.

Анотація

З’ясовано понятійне наповнення категорії автентична гра політична. Виявлено, яким чином остання знаходить своє вираження у політичному житті України. А саме доведено, що автентична гра політична найяскравіше своє втілення мала в самоорганізаційній діяльності народу як колективного «ми» під час подій Помаранчевої революції, що у свою чергу відбувалися у відповідності до карнавальної життєвої гри дослідженої М. М. Бахтіним.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Сигов, К. Игра как проблема философской антропологии / Дисс. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук: 09.00.01 / К. Б. Сигов; Академия наук украинской ССР. Институт философии. – К., 1990. – 170 с.

Бевзенко, Л. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпритаций / Л. Бевзенко. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. – 437 с.

Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. Бахтин. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543с

Українська культура другої половини XVII–XVIII століть т. 3. // Історія української культур у п’яти томах – К.: видавництво «Наукова думка», 2003. – 1248 с. ISBN 966-00-0541-5,

Костюк Т. Помаранчева революція: історична зумовленість та історична невизначеність: Монографія / Т. Костюк. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. – 116 с. – Бібліогр.: с.104 – 115.

Так! Українці перемагають сміючись. Літературно-художнє видання // За загальною редакцією письменника-сатирика Олега Чорногуза. – К.: КВІЦ, 2005. – 280 с. Х .

Щербенко, Е. Політична мова «Помаранчевої революції» / Е. Щербенко // У кольорах «помаранчевої революції», Загальна редакція та упорядкування Ю.Шаповала. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2007 -308 с.

Дубинянський, М. Тисяча посмішок помаранчевої революції: політичні сатири / М. Дубинянський. Пер. із рос. М. Ноги. – К.: Факт, 2005. – 560 с. – іл.

Фотоальбом «Помаранчева революція 2004» – К.: АОЗТ «Телеоптик», 2004.

Помаранчевий бант. Хроніка політичної кризи в Україні, осінь 2004 / Склав Войцех Станіславський, Варшава, 2005. Видавець: Центр східних досліджень.

Зеленько Г. «Постпомаранчева» Україна: перетворити політичні зміни у політичний розвиток / Г. Зеленько // У кольорах «помаранчевої революції», Загальна редакція та упорядкування Ю. Шаповала. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2007 – 308 с.

Литвиненко, О. Інформаційні впливи та операції. Теоретико-методологічний нарис: Монографія / О. Литвиненко. – К.: НІСД, 2003. – 240 с. – (Сер. «Національна безпека». Вип. 6.)

Гаврилишин, Б. До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: доп. Римському Клубові / Б. Гаврилишин; упоряд. В. Рубцов. – Вид. 3-тє, допов. – К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009. – 248 с.: портр.

Кресіна І. До питання поняття громадянського суспільства і української революції 2004 року / І. Кресіна // Політичний менеджмент. – 2005. – № 6 (15). – С. 3–6.


Переглядів анотації: 40
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2013-07-03