Базові цінності як детермінанта існування національної держави

  • T. Tsviatkova
Ключові слова: цінності, базові цінності, базові цінності суспільства, політичні цінності, держава, національна держава, східні цінності, західні цінності, індивідуалізм, колективізм.

Анотація

Проведено аналіз поняття базових цінностей суспільства та складових частин, що є основоположними для розуміння його. Досліджено вплив, який здійснюється базовими цінностями характерними для громадян сучасних національних держав на модель політичної взаємодії. Встановлено взаємозв’язок між базовими цінностями громадян Сполучених Штатів Америки та Китаю і існуючими в цих державах політичними системами та функціонуванні їх.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Філософія. Підручник / За загальною редакцією Горлача Μ. Ι., Кременя В.Г., Рибалка В. К. – Харків: Консум, 2001. – 672 с.

Определение базовых ценностей команды [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdcompany.su/article/team_management/basic_values_team

Політологія. Кн.перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і суспільство / А. Колодій, В. Харченко, Л. Климанська, Я. Космина. – Київ: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. – 584 с.:іл.

Политология: краткий словарь / Н. А. Босенко, В. Г. Доманов и др.; ред. В. Н. Коновалов. – : Феникс, 2001. – 447 с.

Самчук З. Ф. Генеалогія і архітектоніка ціннісної сфери суспільної дійсності / З. Ф. Самчук // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України 2010. – №5. – с. 8–32.

Гофман А. Б. Традиционное или рациональное? Интерпретация традиции в творчестве М.Вебера / А. Б. Гофман // «Социс». – 2008. – №4. с. 120–129

Фукуяма Ф. «Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию» Пер. с англ. / Ф. Фукуяма. — М.: ООО «Издательство ACT»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. — 730.

Шайгородський. Ю. Ціннісні трансформації в період суспільних змін / Ю. Шайгородський // Соціальна психологія. – 2009. – №3. с. 86– 94.

Шайгородський. Ю. Ціннісний вимір політичних реалій / Ю. Шайгородський // Наукові записки ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010. – №5. – с. 33 –40.

Пікалов С. В. Громадянська дія як складова демократичної трансформації політичної системи: Автореф. дис. канд.пол.наук: 23.00.02. / С. В. Пікалов – Дніпропетровськ., 2011. – 304 с.

Бубнова С. С. Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная система / С. С. Бубнова – М., 1998. – 218.

Иванова Е. А. Протестантизм в США: анализ теоретических и эмпирических исследований американских социологов религии конца XX – начала XXI века: Автореф. дис. канд.соц.наук: 22.00.01. / Е. А. Иванова. – М., 2012. – 188.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990.

Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. – М.: Издательская группа «Прогресс» – «Литера», 1994.

Василенко К. М. Американський та український президентський дискурс: порівняльний аналіз / К. М. Василенко, І. І. Морозова // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов в дослідженнях студентів. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – Вип.4. – с. 20 –35

Гражданское общество: истоки и современность / Науч. ред. проф. И. И. Кальной, доц. И. Н. Лопушанский. 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 492 с.

Ту Вэймин. Подъем «конфуцианской» Восточной Азии: истоки и исторический смысл / Вэймин Ту // Полис. – 2012. – №1. – с. 7–25.

Henkin L. «Postscript» – Confucianist and Human Rights. / L. Henkin – N.Y.: Columbia University Press. – 1997.

Edwin O. Reischauer. Toward the 21st century: education for a changing world / О. Edwin – N.Y.: 1973, Knopf, 195 р.


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2013-07-03