Специфіка реалізації політичного міфу під час виборів

  • A. Chornous Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: політичний міф, комунікативна функція, виборча кампанія, політичний виборчий міф.

Анотація

У статті досліджується політичний міф, та його специфіка реалізації під час виборів. Зокрема, зроблено акцент на ЗМІ, які є головним засобом реалізації міфу. Наголошується, на реалізації політичного міфу під час виборів зумовлюються тим, що у цей час міф ґрунтується на потребі постійного енергетичного наповнення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антологія українського міфу : Етіологічні, космогонічні, антропологічні, теогонічні, солярні, лунарні, астральні, календарні, історичні міфи : у 3 т. / [зібр. та упоряд. В. Войновича]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2006. – 912 с.

Баронин А. С. Правила игры в игре без правил. Предвыборные технологии в Украине / А. С. Баронин, А. А. Колпаков. – Praha: Granda Publishing. – 2006. – 188 с.

Барт Р. Мифология / Р. Барт ; пер. с франц. С. Зенкина. – М. : Академический проект, 2008. – 351 с.

Березовець Т. В. Ефективність негативної політичної реклами в Україні / Т. В. Березовець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Філософія. Політологія. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 42–43.

Буркут І. Г. Виборчі технології: регіональний досвід / І. Г. Буркут, О. В. Колесников. – Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2009. – 240 с.

Бучин М. А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. політ. наук: 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / М. А. Бучин. – Л., 2007. – 20 с.

Бушанський В. В. Естетика політичної влади: монографія / В. Бушанський. – К. : Вид. ПАРАПАН, 2009. – 360 с. – (Наукове видання).

Варій М. Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології: [навч.-метод. посіб.] / М. Й. Варій. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 400 с.

Гуйтор М. М. Регіональні особливості застосування виборчих технологій в Україні (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / М. М. Гуйтор. – Чернівці, 2008. – 20 с.

Золотухін Е. В. Політичний маркетинг у сучасній Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Е. В. Золотухін. – Д., 2008. – 16 с.

Зубрицька Л. Й. Міф як феномен сучасної політики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки» / Л. Й. Зубрицька. – К., 2005. – 14 с.

Королько В. Г. Передвиборна комунікаційно-агітаційна кампанія: політичний феномен, структура, функції / В. Г. Королько // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 1. – С. 80–100.

Малкин Е. Политические технологии / Е. Малкин, Е. Сучков. – М. : Русская панорама, 2006. – 680 с.

Міфи України. За кн. Г. Булашева «Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях»: навч. посіб. / [пер. Ю. Буряка]. – К. : Довіра, 2006. – 383 с.

Мокан В. І. Чинники ефективності виборчих технологій в Україні / В. І. Мокан // Ґілея (науковий вісник) : Збірник наукових праць. – К. : ВІРУАН, 2010. – Випуск 34. – С. 333–340.


Переглядів анотації: 48
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2013-07-03