Ризики у сучасних політичних процесах

  • J. Volobueva Донецький національний університет
Ключові слова: Політичний ризик, регіон, глобальний ризик, політичний режим, держава.

Анотація

Встановлені політичні ризики в політичних процесах глобального рівня. Виявлені можливі ризики при зіткненні у чотирьох осях: 1) автономія - залежність. «центр – регіон», або «центр – регіон – місто»; 2) ось демократія – авторита-
ризм; 3) ось моноцентризм – поліцентризм; 4) консолідація – конкуренція («монополії - олігополії»). Зроблено висновки, що вивчення ризиків у політичних процесах, є важливим, для виявлення можливостей впливу на них, управління ними та запобігання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Charles I. Political Risk Management / I. Charles, R. Kennedy. – 1987. – Р. 7.

Альгін А. П. Ризик та його роль у суспільному житті / А.П. Альгін. – М. : Мысль, 1989. – 205 с.

Горшкова А.А. Політичний ризик та методи його оптимізації / А.А. Горшкова // Актуальні проблеми політології : зб. наук. робіт студентів та аспірантів Рос. ун-ту дружби народів. / отв. ред. д.ф.н., проф. В.Д. Зотов. – М. : МАКС Прес, 2001. – С. 139–142.

Державна політика та управління / под ред. Л.В.М. Сморгунов. – «Російська енциклопедія», 2006. – 347с.

Дугин А. Г. Геополитика Постмодерна / А.Г. Дугин. – М., 2007. – 470с.

Дугин А. Г. Логос и мифос. Глубинное регионоведение / А.Г. Дугин. – М. : Академический проект, 2010. – 580с.

Зубаревич Н.В. Эволюция взаимоотношений центра и регионов России: от конфликтов к поиску согласия / под ред. Д. Азраэла, Э. Паина, Н. Зубаревич. – М. : Комплекс-Прогресс, 1997. – 548с.

Зубаревич Н. В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация / Н.В. Зубаревич. – М. : Независимый институт социальной политики, 2010. – 160 с.

Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходного периода / Н.В. Зубаревич. – М. : Эдиториал УРСС, 2003. – 258с.

Кривошеїн В. В. Політичне як центральна категорія політичної науки / В.В. Кривошеїн // Вісн. Дніпроперовськ. ун-ту : Соціологія. Філософія. Політологія. – Вип. 7. – Д. : ДНУ, 2001. – С. 192–198.

Кривошеин, В. В. Проблема восприятия политического риска в современных постмодернистских коннотация Мэри Дуглас и Никласа Лумана./ В. В. Кривошеин // Вестн. Днепропетровск. ун-та. : Сер. Философия. Социология. Политология. – Д. : ДНУ, 2008. – Вып. 17. – С. 501– 508.

Кривошеин, В.В. Региональные политические риски: понятие и методы анализа / В.В. Кривошеин // Вестн. Днепропетровск. ун-та. : Сер. Философия. Социология. Политология. – Д. : ДНУ, 2008. – Вып. 18. – С. 245– 251.

Крисін Л. П.Толковий словник іноземних слів / Л.П. Крисін. – М., 2006. – 678с.

Подколзина И. А. Проблеми дефиниції та оцінки політичного ризику у закордонних дослідженнях / И.А. Подколзина // Вестн. Моск. ун-та. : Сер. 12. «Політичні науки». – 1996. – № 5. – С. 21–31.

Туровский Р.Ф. Эффективность и демократичность региональных политических режимов в современной России: противоречия теориии практики измерения / Р.Ф. Туровский // Журнал политической науки. – 2013. – №1. – С. 8–36.


Переглядів анотації: 62
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2013-12-03