Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи: теоретичний аспект

  • S. Vonsovych Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: політичний транзит, політична система транзитивного типу, політичні кризи, політичні еліти, революція, еволюція, реформа.

Анотація

Проаналізовано основні політологічні підходи до феномену кризи у транзитивному суспільстві. Показано, що політична криза є переломним моментом у розвитку політичної системи і характеризується транзитивним станом політико-владних структур, боротьбою і зміною політичних еліт, політичною активізацією мас, зниженням ефективності державного менеджменту і політичною нестабільністю. Зазначено, що у подоланні (як і у творенні) кризи у транзитивному суспільстві значна роль належить еліті. Розкрито причини пролонгування криз у процесі політичного транзиту в Україні, а також розкрито зміст криз у транзитивній політичній системі України та роль політичної еліти як чинника її кризогенності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Барсамов В. А. «Цветные революции»: теоретический и

прикладной аспекты / В.А. Барсамов // Социс. – 2006. – №8. –

С. 57–66.

Клим І. М. Методологічні засади вивчення політичної

кризи. [Електронний ресурс] / І.М. Клим. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdakk/2009_4/38.pdf ].

Михальченко М. Еліта в Україні: їсте, куме, що зварили

/ М. Михальченко // Віче. – 2003. – № 1. – С. 6–12.

Революционная ситуация в России в середине 19 века /

[А.З. Барабой, И.Е. Баренбаум, Ю.И. Герасимова и др.] ; под.

ред. М.В. Нечкиной. – М. : Наука, 1978 – 440с.

Черній А. Л. Чинник кризовості у трансформуванні

соціально-політичних систем перехідного типу : автореф.

дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.04 – політичні проблеми

міжнародних систем та глобального розвитку / А.Л. Черній. –

К., 2004. – 16 с.

Шедлер А. Вимірювання демократичної консолідації /

А. Шедлер // Демократія: Антологія / упоряд. О. Проценко. –

К. : Смолоскіп, 2005. – С. 687–714.

Goldstone J. Revolution and Rebellion in the Early Modern

World / J. Goldstone. – London : University of California Press,

– 608 p.


Переглядів анотації: 39
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2013-12-03