Цінності культури в умовах глобалізації

  • O. Malakhova Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ключові слова: цінності, глобалізація, культурна глобалізація, міжкультурна взаємодія, метисаж цінностей, ціннісний релятивізм.

Анотація

Аналізуються причини та наслідки трансформації системи цінностей в сучасну добу.
Розкрито вплив культурної глобалізації і зумовленої нею інтеграції, уніфікації культур, міжкультурної взаємодії на зміни ціннісних орієнтирів. Доведено, що одним із наслідків цих процесів є метисаж цінностей, сформованих в національних культурах. Розкрито причини вияву ціннісного релятивізму. Проаналізовано вплив сучасних реалій на зміну ціннісних пріоритетів, утвердження домінуючої ролі вітальних цінностей у глобалізованій культурі.
Розглянуто становище традиційних цінностей в сьогоденні. Виявлено негативний вплив глобалізації на ціннісні основи суспільства, які формувалися поколіннями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аксьонова В. І. Культурна дифузія і акультурація в контексті розвитку комунікативної парадигми глобалізації та інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / В. І. Аксьонова. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_gum/Gileya/2012_56/Gileya56/ F1_doc.pdf

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / Ульрих Бек ; пер. с немецкого А.Григорьева и В.Седельника. –М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.

Бязрова Дж. Б. Глобализация и проблема национальных ценностей / Дж. Б. Бязрова // Философия и общество. – 2004. – № 1 . – С. 62–70.

Вебер М. Основные социологические понятия / Вебер М. // Избранные произведения / [пер. с нем. / сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова ; предисл. П. П. Гайденко]. – М. : Прогресс, 1990. – С. 602–644.

Возняк Т. Глобалізація як виклик людству / Т. Возняк // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2000. – № 19. – С. 27–48.

Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя [Електронний ресурс] / Е. Гіденс. – Режим доступу : http:// www.

philosophy.ua/ua/library/books/nestrimniy-svityak-globalizatsiya-peretvorue-nas/

Гуревич П. С. Философская антропология / П. С. Гуревич. – М. : NOTA BENE, 2001. – 456 с.

Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения [Електронний ресурс]/ Дюркгейм Э. // Социология. Ее предмет, метод, предназначение / пер. с фр. А. Б. Гофмана. – Режим доступу : http:// rumagic.com/ru_zar/sci_ psychology/dyurkgeym/0/j19.html

Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития / Р. Инглхарт, К. Вельцель. – М. : Новое издательство, 2011. – 464 с.

Культурология. XX век. Энциклопедия в 2-х томах [Електронний ресурс] / гл. ред. Левит С. Я.. – Режим доступу : http://www.psylib.

ukrweb.net/books/levit01/

Малыгина Г. В. Трансформация ценностей эпоху глобализации как социально-философская проблема / Г. В. Малыгина // Гуманитарные и социальные науки. – 2010. – № 2. – С. 12–18

М’язова І. Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / І. Ю. М’язова. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. – 18 с.

Павліченко А. Ціннісні орієнтації у системі становлення особистості / А. Павліченко // Психологія і суспільство. – № 4. – 2005.– С. 98–121.

Рассадина Т. Трансформации традиционных ценностей россиян в постперестроечный период [Електронний ресурс] / Т. Рассадина. – Режим доступу : http://ecsocman.hse.ru/data/056/785/1219/Sotsis_09_06_p95-102.pdf

Селезнёва Е. Н. Идеи глобализации и мультикультурализма в современной России [Електронный ресурс] / Е. Н. Селезнёва. – Режим доступа : http://ifapcom.ru/files/Monitoring/selezneva_idei_glob_ multicukt.pdf

Титаренко Л. Г. Ценностный мир современного белорусского общества: гендерный аспект / Л. Г. Титаренко.– Мн. : БГУ, 2004. – 205 с.

Філософський словник: 2-е вид., перероб. і доп. / за ред. В. І. Шинкарука. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций [Електронний ресурс] / С. Хантингтон. – Режим доступу : http://ecsocman.hse. ru/data/056/785/1219/Sotsis_09_06_p95-102. pdfhttp://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/ Hant/index.php

Jameson F. Notes on globalization as a philosophical issue [Електронний ресурс] / F. Jameson, M. Miyoshi // In The Cultures of Globalization. –Режим доступу : http://www2.warwick.ac.uk/ fac/arts/english/currentstudents/postgraduate/ masters/modules/resourcefictions/jamesonglobn. Pdf


Переглядів анотації: 415
Завантажень PDF: 990 Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2014-06-03