Політичні інститути в умовах нестабільності: аксіологічні складова

  • I. Ishchenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: динаміка, дискурс, дологічний, інститути, інтеріорізація, нестабільність, поляризація, символ, система, структурований, цінності.

Анотація

Політичні інститути не лише виявляють ціннісні орієнтири людини, а й формують
ціннісне ставлення людини до дійсності. Цінності суспільства упродовж історичного періоду змінюються. Особливо це характерно для ключових етапів розвитку суспільства, під час різких суспільних змін. Ми досліджуємо можливості управління нестабільним соціумом на основі рівня його сприйнятливості до нових ціннісних параметрів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антропний принцип концептуалізації політики в науковому дискурсі [Текст] / за заг. ред. В. П. Мельника // Людина в сучасному

світі. В трьох книгах.– Кн.3. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 770 с.

Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания [Текст] / П. Бергер, Т. Лукман ; пер с англ. Е. Д. Руткевич. – М. : Медиум, 1995. – 323с.

Беседа М. С. Горбачева с рабочими объединения «Ижорский завод» [Текст] // Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 3. – С.56–72.

Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни [Текст] / Э.Дюркгейм //Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии / сост. В. И. Гараджа и Е. Д. Руткевич. – М. :Наука, 1996. – С. 111–471.

История ментальности в Европе. Очерки по основным темам [Текст] / под ред. П. Динцельбахера // История ментальностей.

Историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. – М. : РГГУ, 1996. – С.97–118.

Кара-Мурза С. Г. Что скрепляло советский народ? [Электронный ресурс] / C. Г. Кара-Мурза. – М, 2009. – Режим доступа : http://www.

contr-tv.ru/ common/2038/.

Липсет С. М. Политическая социология [Текст] / C. М. Липсет // Американская социология: перспективы, проблемы, методы

/ пер. с англ. В. В. Воронина. – М. : Прогресс, 1972. – С. 203–219.

Музыка О. А. Аксиологическая компонента социальной синергетики в системе развития общества [Текст] : автореф. дис. … док. філос. наук : 09.00.11 / Оксана Анатольевна Музыка ;

Таганрогский гос. пед. инст-т. – Таганрог, 2007. – 54 с.

Поликарпова Е. Аксиологические функции масс-медиа в современном обществе [Текст] / E. Поликарпова. – Ростов-на-Дону : ИППК при РГУ, 2002. - 178 c.

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах [Текст] / С. Хантингтон ; пер. с англ. В.Р. Рокитянского. – М. :Прогресс- Традиция, 2004. – 480с.

Шпрандель Р. Мои опыты в области истории ментальностей [Текст] /Р. Шпрандель// История ментальностей. Историческая анторопология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. - М. : РГГУ, 1996. – С. 49–53.

Martin L. W. Policing the Bargain: Coalition Government and Parliamentary Scrutiny [Text]/ L. W. Martin, G. Vanberg // American Journal of Political Science. – 2004. – January – Vol. 48. –Is. 1. – P. 13–27.

Goren P. Source Cues, Partisan Identities, and Political Value Expression [Text] / P. Goren, C.M. Federico, M.C. Kittilson // American Journal of Political Science. – 2009. – October – Vol. 53. – Is. 4. – P. 802–820.


Переглядів анотації: 7
Завантажень PDF: 12 Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2014-06-03