Спорт як маніфестація «тілесного об- разу світу».

  • M. Ibragimov Національний університет фізичного виховання і спорту України
Ключові слова: філософія спорту, мистецтво, перевтілення, повороти, культура, образ світу.

Анотація

У контексті «філософії спорту» робиться спроба по-
значити фізичну культуру і спорт як її еталонний вид
в контексті вербальної символізації «тілесного обра-
зу світу». На відміну від науково-диференційованого
світосприйняття, яке в мисленні поділяє його на «світ
реальний», «світ віртуальний» і «світ індивідуально-
особистісний», в культурно-світоглядному вимірі спорт
маніфестує системну зовнішню і внутрішню цілісність лю-
дини і світу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андреева Е. В. «Измизация» постмодерна: от утверждения множественности к отрицанию различия [Текст] / Е.В. Андреева // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – №1012. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – 2012. – с. 98–106.

Антонова Н. И. Проблемы и вызовы современной парадигмы физической культуры и спорта [Текст] / Н. И. Антонова // Вестник УралГУФК. – №3 (5), 2013. – с.4–7.

Батенин С.С. Человек в его истории [Текст] / С. С. Батенин. – JL: ЛГУ, 1996. – С.103–104.

Быховская И.М. «Homo somatikos»: аксиология человеческого тела [Текст] / И. М. Быховская. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 208 с.

Ибрагимов М.М. «Философия спорта» и кризис современного физкультурно-спортивного мировоззрения [Текст] / М.М. Ибрагимов // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2011. – № 4. – С. 229–236.

Инышев И. «Иконический поворот» в теориях культуры

и общества [Текст] / Илья Инишев // Логос, 2012. – №1 [85]. –

С.184–211.

Ібрагімов М. М. Філософсько-світоглядна парадигма в

подоланні кризи у теорії фізичної культури і спорту [Текст] /

М.М. Ібрагімов // Науковий журнал «Філософія і політологія

в контексті сучасної культури». – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Вип. 7. – С. 81–89.

Корабльова В. М. Віртуальна реальність як простір симулякрів у полі онтологічному світі постсучасності [Текст] / В.М. Корабльова // Практична філософія. – К., 2008. – №1 – С. 114–120.

Лоу Б. Красота спорта. Междисциплинарное исследование / пер. с англ. И. Л. Моничева ; Бенджамин Лоу. – М. : Радуга, 1984. – 256 с.

Малый А. Т. Спорт и искусство. Сходство, различия,

пути их интеграции [Текст] / А. Т. Малый, Л. В. Зубченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми

фізичного виховання і спорту, – Х. ; Донецьк : ХДАДМ, 2004.

– №18. – С. 62–69.

Могільова С.В. Сучасний спорт в екзистенціальному та

соціально-комунікативному вимірах [Текст] : автореф. дис. на

здобуття наук.ступеня канд.філософ. наук: спец. 09.00.03 / С.

В. Могільова. – Х. : Харк. нац.ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 18 с.

Пирогова Л. В. Эстетика и искусство в спорте [Текст] /

Л.В. Пирогова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні

проблеми фізичного виховання і спорту, – Х. ; Донецьк:

ХДАДМ, 2004. – №8. – С. 74–78.

Протасова Н.В. Потенциал спорта в современной массовой культуре [Текст] / Н. . Протасова // Теория и практика

физической культуре. – 2008. – №11. – С. 12–14.

Родиченко В.С. Философия и будущее [Текст] / В.С. Родиченко // Вопросы философии. – 1994. – №6. – С. 125–132.

Титаренко А. Художественный образ [Текст] / А. Титаренко. Философская энциклопедия. – М. : «Советская энциклопедия», 1970. – Т. 5. – 740 с.

Хардт М. «Империя» [Текст] / М. Хардт, А. Негри. ; пер.

с англ., под. ред. Г. В. Каменской, М. С. Фетисова. – М. : Праксис, 2004. – 440 с.

Ямщиков Ю. Н. Спорт как социально-культурное явление [Текст] : дис… канд. филос. наук : спец. 09.00.11 / Ю.Н.

Ямщиков. – Красноярск, 2010. – 141 с.

Arnold P. Three approaches toward an understanding of

sportsmanship [Text] / P. Arnold // Journal of Philosophy of Sports.

– 10(1). – P. 61–70.

Best D. The aesthetic in sport [Text] // Philosophical Inquiry

in Sport / eds. W. J. Morgan, K. V. Meier. – Champaing. IL : Human

Kinetics, 1995. P. 377–389

Duncan M. The politics of women’s body images and

practices: Foucault, the Panopticon, and shape magazine [Text] /

M. Duncan // Journal of Sports and Social Issues. – 1994. – P.

–179

Feezel R. Sportsmanship [Text] / R. Feezel // Journal of

Philosophy of Sports. – 1986. – VIII. – P. 68–78

Leaman O. Cheating and fair play in sport [Text] / Oliver

Leaman // Sport and the Humanities: a Collection of Original

Essays / ed. W. J. Morgan. – Bureau of Educational research and

Service. University of Tennessee. – 1981. 7 p.

Luschen G. The Interdependence of Sport and Culture [Text]

/ G. Luschen // Sport in the Sociocultural Process. – Dubuque,

Iowa : Wm.C.Brown Company Publishers, 1981. – P. 127–141

Simmel G. Soziologische Ästhetik [Text] // M. Harden

(Hg.). – Die Zukunft, 1896. –17 Bd. – Nr.5. – S. 204–216


Переглядів анотації: 101
Завантажень PDF: 106 Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2014-10-03