Соціокультурний потенціал сучасно- го російського регіону: досвід теоретичного та емпіричного дослідження.

  • E. Kargapolova Астраханський інженерно-будівельний інститут
Ключові слова: сучасний російський регіон, соціокультурний потенціал регіону, теоретичне дослідження, емпіричне дослідження.

Анотація

Існуючі методики регіональних досліджень не до-
зволяють скласти комплексне уявлення про вектори
трансформації сучасних російських регіонів. У зв’язку з цим
необхідно дослідити соціокультурний потенціал регіонів,
здатний (або не здатний) забезпечити як власний посту-
пальний розвиток, так і розвиток усієї країни. Потенціал -
це узагальнена характеристика заходів спільно використо-
вуваних ресурсів і можливостей про-процесу трансформації
регіону на основі внутрішніх (соціокультурних) і зовнішніх
(інституціональних) параметрів. Формуючи уявлення про
соціокультурний потенціал регіону, ми вважаємо важ-
ливим виділити індикатор потенціалу - соціальне само-
почуття населення, а та-кож його параметри - базові та
інституційні.
На основі застосування алгоритму емпіричного
дослідження соціокультурний потенціал конкретного
сучасного російського регіону - Астраханській області
- охарактеризований як нестійкий, коли зони згортан-
ня і кризи переважають над зонами росту і стійкого зро-
стання. Це дозволяє прогнозувати зниження соціального
са-мочувствія населення регіону при деяких його ре-
сурсах в даний час. Охарактеризовані базові параметри
соціокультурного потенціалу Астраханській області, вияв-
лено його конкурентні переваги - зберігаються в майбут-
ньому можливості поліпшення соціально-демографічної
ситуації в регіоні, і основні проблеми - велика ступінь
моральної, культурної роз’єднаності населення усередині
регіону і істотний розрив в соціокультурному просторі
країни. Інституційні зміни останніх десятиліть не спри-
яють розвиненню соціокультурного потенціалу регіону,
що проявляється в зниженні його соціально-економічного
та інституціонно-регулятивного потенціалів. Отрима-
на інтегральна оцінка соціокультурного потенціалу
Астраханській області як нестійкого свідчить про резуль-
тати трансформації регіону в умовах інституціональних
змін останніх десятиліть - в межах кордонів регіональної
спільності в даний час повною мірою не склалася ді-
наміческіх система соціальних зв’язків, заснована на духов-
но-моральних заса-дах і постійній резонансній взаємодії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Авдулов А. Н. Структура и динамика научно-технического потенциала России [Текст] / А. Н. Авдулов, А. М. Кулькин.

– М. : Эдиториал УРСС, 1996. – 322 с.

Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). От прошлого к будущему

[Текст] : в 2 т. / А. С. Ахиезер. – Новосибирск : Сибирский

хронограф, 1998.

Беккер Г. Человеческое поведение. Экономический подход

[Текст] / Г. Беккер. – М. : ГУ ВШЭ, 2003. – 672 с.

Бурганова Э. Ф. Малый бизнес: социальный потенциал,

управление [Текст] : дис. … канд. социол. наук по специальности 22.00.08 – социология управления / Э. Ф. Бурганова. – СПб.,

– 138 с.

Бурдье П. Формы капитала [Электронный ресурс] / П. Бурдье // Экономическая социология. Электронный журнал. – Т. 3.

– № 5. – Ноябрь 2002. – Режим доступа : http://www.ecsoc.msses.

ru/Transl.html, свободный. – Загл. с экрана.

Гольберт В. В. Социально-структурные аспекты инноваций

и государственные стратегии мобилизации инновационного потенциала [Текст] / В. В. Гольберт // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2007. – Т. Х. – № 4 (41). – С. 94–111.

Гударенко Ю. А. Исследование подходов к формированию

факторов социально-экономического развития региона [Текст]

/ Ю. А. Гударенко, О. А. Киселева // Социальная политика и социология. Междисциплинарный научно-практический журнал.

– 2010. – № 2 (56). – С. 126–135.

Давыдов А. А. Инновационный потенциал России: на-

стоящее и будущее [Электронный ресурс] / А. А. Давыдов. –

Режим доступа : www.isras.ru/blog_modern_3.html, свободный.

– Загл. с экрана.

Ельмеев В. Я. Социальная экономия труда: общие основы

политической экономии [Текст] / В. Я. Ельмеев. – СПб. : Изд-

во Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2007. – 576 с.

Зайцева Т. В. Рейтинговый метод оценки социального

потенциала ус-тойчивого развития регионов [Электронный ресурс] / Т. В. Зайцева. – Режим доступа : www.krc.karelia.ru. – Загл. с экрана.

Каргаполова Е. В. Категория «потенциал социального развития» в системе современного гуманитарного знания [Текст] / Е. В. Каргаполова // Известия Волгоградского технического университета : межвузовский сборник научных статей. – № 3 (90). – Волгоград, 2012. – Сер. Проблемы социально-гуманитарного знания. – Вып. 10. – С. 46–50.

Каргаполова Е. В. Категория «потенциал региона»: специфика проблемного поля» [Текст] / Е. В. Каргаполова // Научный потенциал регионов России на службу модернизации : межвузовский сборник научных статей. – Астрахань, 2013. – № 1 (3). – С. 144–154.

Каргаполова Е. В. Потенциал социального развития

региона: опыт эмпирического исследования [Электронный

ресурс] / Е. В. Каргаполова // Рос-сия и Украина. Тенденции

развития и перспективы сотрудничества. Программа фундаментальных исследований президиума РАН «Перспективы скоординированного социально-экономического развития России

и Украины в общеевропейском контексте». – Режим доступа :

http://ukros.ru/2012/09/24, свободный. – Загл. с экрана.

Каргаполова Е. В. Социокультурный портрет Астраханской области. Опыт социологического, экономического и политологического анализа [Текст] / Е. В. Каргаполова, А.Ю. Арясова, Т. Ю. Гречкина, Л. А. Лебединцева, Ю. И. Убогович ; под

общ. ред. Е. В. Каргаполовой. – Волгоград : Волгоградское

науч. изд-во, 2010. – 306 с.

Каргаполова Е. В. Тридцатый регион: потенциал социального развития [Текст] / Е. В. Каргаполова ; под общ. науч.

ред. проф. Н. В. Дулиной. – Волгоград : Волгоградское науч.

изд-во, 2011. – 376 с.

Келле В. Ж. Человеческий потенциал и человеческая

деятельность [Электронный ресурс] / В. Ж. Келле // Человек.

– 1997. – № 6. – Режим доступа : www.i-u.ru/biblio/archive/kelle_

chel.– Загл. с экрана.

Кижеватова В. А. Социально-трудовой потенциал современного рос-сийского общества: механизмы и способы управленческого воздействия [Текст] : авто-реф. дис. … д-ра социол.

наук по специальности 22.00.08 – социология управления /

В.А. Кижеватова. – М., 2009. – 52 с.

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий [Текст] / Дж. Коулман // Общественные науки и современность. – 2001. – № 3. – С. 121–139.

Лапин Н. И. О подготовке социокультурного портрета

региона по типовой программе и методике [Текст]/ Н. И. Лапин // Социокультурный портрет региона. Типовая программа и методика : материалы конференции «Социо-культурная карта России и перспективы развития российских регионов». Москва, 27 июня – 1 июля 2005 г. / под ред. Н. И. Лапина, Л. А. Беляевой. – М. : ИФ РАН, 2006. – С. 107–169.

Лапин Н. И. Проблема социокультурной трансформации

[Текст] / Н. И. Лапин // Вопросы философии. – 2000. – № 6. –

С. 3–18.

Лапин Н. И. Программа и типовой инструментарий

«Социокультур-ный портрет региона России» (Модификация –

[Текст] / Н. И. Лапин, Л. А. Беляева. – М. : ИФ РАН, 2010.

– 111 с.

Мосиенко Н. Л. Инновационный потенциал территори-

ального обра-зования: возможности диагностики [Текст] / Н.

Л. Мосиенко, Е. В. Пирогова // Регион: экономика и социология.

– 2011. – № 1. – С. 71–90.

Неклесса А. И. Инновационная Россия [Текст] / А.И. Неклесса, П. Г. Щедровицкий // Экономические стратегии. – 2003.

– № 5. – С. 5–15.

Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–

/ под ред. Хэ Чуаньци ; пер. с англ. под общ. ред. Н.И. Лапина. – М. : Весь Мир, 2011. – 256 с.

Овсянников В. Г. Методика социального проектирования региона [Текст] / В. Г. Овсянников // Научные труды кафедры культурологии и глобалистики (к 20-летию кафедры) / под

ред. И. Ф. Кефели. – СПб. : Балтийский гос. техн. ун-т, 2009.

– С. 127–131.

Регион: пространство смыслов и содержание / [Текст]

Д.П. Ануфриев [и др.] ; под общ. ред. Н. В. Дулиной, Е. В. Каргаполовой. – Волгоград : Волгоградское науч. изд-во, 2013. –

с.

Регионы России. Социально-экономические показатели.

[Текст] : стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – 996 с.

Регионы России. Социально-экономические показатели.

[Электронный ресурс] : стат. сб. / Росстат. – Режим доступа : http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/Main.htm. – Загл. с экрана

Русинова Н. Л. Продолжительность жизни в регионах

России: значе-ние экономических факторов социальной среды

[Текст] / Н. Л. Русинова, Л. В. Панова, В. В. Сафронов // Журнал

социологии и социальной антропологии. – 2007. – Т. Х. – № 1

(38). – С. 140–161.

Сен А. Развитие как свобода [Текст] А. Сен. – М. : Новое

издательство, 2004. – 432 с.

Смирнова Т. В. Концептуальные основания реализации

социально-трудового потенциала пенсионеров по возрасту

[Текст] : автореф. дис. … д-ра социол. наук по специальности

00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы / Т. В. Смирнова. – Саратов, 2010. – 37 с.

Социальный потенциал Республики Татарстан : научное

издание [Текст] / под ред. М. А. Нугаева, P. M. Hyгаева. – Казань

: Казан. гос. энерг. ун-т, 2003. – 156 с.

Тараненко И. В. Оценка социально-экономического по-

тенциала ре-гионов как основа формирования стратегии кон-

курентоспособности нацио-нальной экономики [Электронный

ресурс] / И. В. Тараненко. – Режим доступа : www.hse.ru. – Загл.

с экрана.

Фельдман О. А. Образовательный потенциал системы

национальной безопасности России [Текст] : автореф. дис. …

д-ра полит. наук по специальности 23.00.02 – политические ин-

ституты, этнополитическая конфликтология, нацио-нальные и

политические процессы и технологии / О. А. Фельдман. – М.,

– 49 с.

Фукуяма Ф. Социальный капитал [Текст] / Ф. Фукуяма //

Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. – М. : Московская школа политических исследований, 2002. – С. 129–149.

Халий И. А. Общественные движения как инновационный потенциал местных сообществ в современной России

[Текст] : автореф. дис. … д-ра социол. наук по специальности

00.02 – политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии / И. А. Халий. – М., 2008. – 49 с.

Штырбул С. А. Социальный капитал и социальный потенциал: субъ-екты и функции [Текст] : автореф. дис. … канд.

экон. наук по специальности 08.00.01 – экономическая теория /

С. А. Штырбул. – М., 2010. – 25 с.


Переглядів анотації: 102
Завантажень PDF: 64 Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2014-10-03