Діалектика в оцінюванні персоналу організації

  • Yu. Bekh
  • O. Gordienko
Ключові слова: оцінювання персоналу, класична діалектика, об’єктивна діалектика, суб’єктивна діалектика.

Анотація

Досліджено актуальність світоглядного осмислення проблеми оцінювання персоналу крізь призму діалектики.
Розглянуто зміст фундаментальних понять «діалектика» та «оцінювання». Відзначино характерні особливості класичної діалектики. Досліджено сучасні технології оцінювання. Визначено основні параметри розвитку оцінювання персоналу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ахмедова М. Ч. Оценивание образовательных программ

[Электронный ресурс] / М. Ч. Ахмедова. – Баку, 2003. – Режим

доступа : http://www.iatp.az/alpub/ostov.htm – Загл. с экрана

Бутенко О. А. Почему не работают системы оценки персонала? [Электронный ресурс] / О. А. Бутенко // Статьи, аналитика. Русконсалт групп. – Режим доступа : http://www.rusconsult.ru/cms-news.php?mode=view_news&id=210 – Загл. с экрана

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук [Текст] : в 3-х т / Г.В.Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1974. – Т. 1 : Наука логики. – 452 с.

Данильян О.Г. Філософія [Текст] / О.Г. Данильян – X. :

Право, 2012. – 312 с.

Енгельс Ф. Анти-Дюринг [Текст] // К. Маркс і Ф. Енгельс

// Твори / пер. з 2-го рос. видання. – К. : Політвидав України,

– Т. 20. – С. 7–318.

Канке В.А. Философия. Исторический и систематический

курс [Текст] : уч. для вузов / В.А. Канке. – М. : Логос, 2002. –

с.

Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу

[Текст] : навч. пос. / А.М. Колот. – К. : КНЕУ, 1998. – 224 с.

Ленін В. І. Конспект книги Гегеля «Наука логіки» [Текст] /

В.І. Ленін / Повне зібрання творів : пер. з 5-го рос. видання. – К.

: Політвидав України, 1972. – Т. 29. – С. 73–202.

Лециевски К.Д. Assessment Center. Как успешно пройти

тестирование в Центре оценки специалистов [Текст] : уч. пособ.

/ К. Д. Лециевски, К. Ферч-Ревер. – М. : SmartBook Омега-Л ,

– С. 128

Нестеренко Г.О. Особистість у нелінійному суспільстві : моногр. [Текст] / Г.О. Нестеренко. – Запоріжжя : Просвіта, 2004. – 140 с.

Тибилова Т. Комплексная оценка персонала как

инструмент достижения целей организации [Электронный

ресурс] / Т. Тибилова // Управление развитием персонала. –

– №2 – Режим доступа : http://grebennikon.ru/cat-211-1-3.

html – Загл. с экрана

Управление персоналом организации [Текст] : учеб. / под

ред. А.Я. Кибанова. – М. : ИНФРА- М., 1997. – 512 с.

Философский словарь [Текст] / под ред. И.Т. Фролова. –

-е изд. – М. : Политиздат, 1980. – 444 с.

Філософія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.

/ С.П. Щерба, В. К. Щедрін, О. А. Заглада ; за заг. ред. С. П.

Щерби. – К. : МАУП, 2004. – 216 с.

Ц имбалюк С.О. Конкурентоспроможність управлінського

персоналу підприємств: методологія і методика оцінювання

[Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.01 / Світлана

Олексіївна Цимбалюк ; Київський національний економічний

ун-т. – К., 2000. – 17 с.

Шаперенков А. В. Интегрированная оценка персонала

банка [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 /

А. В. Шаперенков ; Київський національний торговельно-

економічний ун-т. – К., 2006. – 23с.


Переглядів анотації: 65
Завантажень PDF: 78 Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2014-10-03