Пiдходи до визначення поняття інформаційного суспільства

  • M. Krasikov Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара
Ключові слова: підхід, інформаційне суспільство, технологічна революція, інформаційна сфера, третинний сектор, постмодернізм, суспільство «рефлексивної модернізації», «активне суспільство», «суспільство ризику»

Анотація

Представлений огляд найвідоміших підходів до визначення поняття інформаційного суспільства. Автор через призму різних підходів намагається дати найповніше визначення цьому феномену та виокремити найважливіші з них.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Асп Э. Введение в социологию [Текст] : пер. с финского /

Э. Асп. – СПб, Изд-ство «АЛЕТЕЙЯ» ,1998. – 389 с.

Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну

[Текст] / У. Бек ; пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. – М.

: Прогресс-Традиция, 2000. – 383 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт

социального прогнозирование [Текст] / Д. Белл ; пер. с англ.

Изд. 2-е испр. и доп. – М. :Academia,2004. – 788 с.

Гидденс Э. Последствия современности [Текст] / пер с

англ. Г.К. Ольховика ; Д. А. Кибальчича ; вступ. статья Т. А.

Дмитриева. – М. : Издательская и консалтинговая группа «

Праксис», 2011. – 352 с.

Дьяков А.В. Жан Бодрияйр: Стратегии «радикального

мышления» [Текст] / под. Ред. А. С. Колесникова. – СПб. : Изд-во

С.-Петерб. Ун-та, 2008. – 357 с.

Тоффлер Э. Шок будущего : пер. с англ [Текст] / Э.

Тоффлер. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2002. – 557 с.

Уэбстер Ф. Теория информационного общества [Текст] /

Фрэнк Уэбстер ; пер. с англ. М.В. Арапова, Н.В. Малыхиной ;

под ред. Е.Л. Вартановой. – М. : Аспект-Пресс, 2004. – 400 с.

Etzioni A. The Active Society [Text] / Amitai Etzioni. –

NewYork, 1968. – 204 с.


Переглядів анотації: 56
Завантажень PDF: 71 Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2014-10-03