Особистість в світі інформації: філософсько- соціальний аспект розвитку вищої освіти

  • V. Mudrak Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: система, інформація, особистість, вища освіта.

Анотація

Сучасні підходи до розвитку співвідношення «особистість-інформація» в глобальному інформаційно-пізнавальному просторі розгортаються в системі взаємодії інформації та знання в межах вищої освіти. Це передбачає напрацювання новітніх соціально-філософських тенденцій у контексті «людина-технологія-вища освіта-фахова компетентність».
Реалізація сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства – суспільства знань, можлива на підставі розуміння процесів, що розгортаються в пізнавальній сфері. Система вищої освіти, яка готує майбутніх фахівців, повинна бути мобільною відносно швидкісних трансформацій на світовому ринку праці. Це передбачає проективне моделювання інформаційного забезпечення такої підготовки. З іншого боку, інтенсифікуються умови методологічного забезпечення фундаменталізації наукового знання, тому що різноманітна багатошарова суспільно значуща інформація ентропійно насичує пізнавальний простір. Особистість, яка знаходиться в епіцентрі складної напруженості між інформаційно-знаннієвим простором і природно-суспільними потенціями засвоювати інформацію пізнавального характеру, повинна бути орієнтована системою вищої освіти на ідентифіковані знання, уміння та навички з точки зору реалізації останніх на ринку праці. В такому ракурсі напрацювання новітніх методологічних засад у співвідношенні «інформація-знання» виглядає актуальною тенденцією. Йдеться про адекватне входження новітньої інформації до системи наукових знань та засвоєння них молоддю. У цій галузі йдеться про методологію на рівні інноваційних інформаційних пізнавальних процесів. Оптимізація процесу пізнання особистістю науково-освітнього простору пов»язана з самим освітнім процесом.
Сучасна особистість має новітні можливості з приводу отримання сучасних знань. Філософія освіти, й зокрема її вищої ланки, знаходиться на шляху надання особистості майбутнього фахівця системи підходів до вирішення суперечності в галузі «інформація-знання». Такими можуть бути: узагальнення найвищих досягнень у галузі фундаментальних наук і пошук шляхів їх доведення до розуміння особистістю; суспільно-значуще мотивування пошуку особистістю майбутнього фахівця ідентифікованого бачення свого місця в системі реалізації отриманих знань; напрацювання новітніх тенденцій в системі інформаційної культури, що покладаються, в свою чергу, на методологію інформації на рівні її суспільного буття. Методологія оптимізації в системі «інформація-знання» повинна розвивати методи дидактичного характеру. Останні мають проективно-моделюючі ознаки, які, в свою чергу, визначають особистісно орієнтований пізнавальний процес.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации

[Текст] / Р.Ф. Абдеев. – М. : Владос, 1994. – 336 с.

Андрущенко В.П. Організоване суспільство. Проблема

організації та суспільної самоорганізації в період радикальних

трансформацій в Україні на рубежі століть : досвід соціально-

філософського аналізу [Текст] / В.П. Андрущенко. – К. : ТОВ

«Атлант ЮМСі», 2006. – 498 с.

Белл. Д. Грядущее постиндустриальноке общество: опыт

социального прогнозирования [Текст] / Даниел Белл ; ред. и

вступ. cт. В.Л. Иноземцев – М. : Наука, 1989. – 345 с.

Гусинский Э.Н. Введение в философию образования: уч. пособ. [Текст] / Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова. – М. : Логос,

– 234 с.

Забродська Л.М. Інформатизація закладу освіти:

управлінський аспект [Текст] / Л.М. Забродська. – Х. :

Видавнича група «Основа», 2003. – 240 с.

Інтеграція вищої освіти України в європейську систему:

Збірник наукових праць: За матеріалами Міжнародної науково-

методологічної конференції «Інтеграція вищої освіти України

в європейську систему», Дніпропетровськ, 05 травня 2001 р.

[Текст] / ред. Н.Є. Бойцун ; Міжнародний фонд «Відродження».

– Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2001. – 108 с.

Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура [Текст] / М. Кастельс. – М. : Интер-Пресс, 2000. – 345 с.

Кулицький С.П. Основи організації інформаційної

діяльності у сфері управління [Текст] : навч. посіб. /

С.П. Кулицький. – К. : МАУП, 2002. – 224 с.

Навроцький О.І. Вища школа України в умовах

трансформації суспільства [Текст] / О.І. Навроцький. – Х. :

Основа, 2000. – 240 с.

Урсул А.Д. Модель ноосферно-опережающего образования ІІІ-го тысячелетия [Текст] / А.Д. Урсул // сб. тезисов и материалов ІІІ-го Международного симпозиума «Открытое общество и устойчивое развитие». – Т.VІІ. – Зеленоград, 2001. – 456 с.

Фініков Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції

і Україна / Т.В. Фініков // Міжнародний фонд досліджень

освітньої політики, Інститут економіки та права «КРОК». – К. :

Таксол, 2002. – 176 с.

Яблонський В.А. Вища освіта України на рубежі

тисячоліть: проблеми глобалізації та інтернаціоналізації [Текст]

/ В.А. Яблонський. – К., 1998. – 278 с.


Переглядів анотації: 61
Завантажень PDF: 34 Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2014-10-03