Форми і сфери прояву соціальних стереотипів в умовах кіберпростору та поза його межами

  • V. Roienko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: соціальний стереотип, інформація, комунікації, Інтернет-комунікації, кіберпростір.

Анотація

У галузі соціальної філософії розглянуто основні питання та проблеми щодо феномену соціальних стереотипів в Інтернет-комунікаціях. Проаналізовано різні підходи до розуміння соціальних стереотипів. Досліджено думки студентів щодо буденних загальних уявлень про стереотипи. Обґрунтовано доцільність дослідження форм та сфер проявів соціальних стереотипів в умовах кіберпростору та поза його межами. Основні методи дослідження: історичний, логічний, описовий, порівняльний, спостереження та контент-аналізу. Використано системний підхід. Соціальні стереотипи представлені як соціально значима інформація поширювана в кіберпросторі. Дійшли висновку, що соціальні стереотипи притаманні усім людям і є невід’ємною частиною їх єства. Вони мають свою специфіку і притаманні як для кіберпростору, так і поза ним, адже існували ще задовго до його появи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Базиков Р.В. Социальные стереотипы: концептуальный

аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 /

Р.В. Базиков. – Ростов н/Д, 1999. – 28 с.

Боровская Л.А. Теория стереотипов Липпмана и ее

последующая трансфомация в социальной науке [Текст] /Л. А.

Боровская // Вісн. Нац. авіац. ун-ту : Філософія. Культурологія :

зб. наук. праць. № 1 (2)’2005 / гол. ред. Л. Г. Дротянко. – К. : [б.

в.], 2005. – 204 с.

Девтеров І. В. Соціалізація людини у кіберпросторі [Текст]

: монографія / І. В. Девтеров ; МОН МС України. – Київ : НТУУ

«КПІ», 2012. - 360 с.

Змановская Е. В. Руководство по управлению личным

имиджем [Текст] / Е. Змановская. – СПб : «Речь», 2005. – 144 с.

Лавлінський Р. А. Процеси формування і функціонування

стереотипу у свідомості людини [Текст] / Р.А. Лавлінський

// Ученые записки Таврического нац. ун-та им. Вернадского :

Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология».

– Том 24(63). – 2011. – С. 204–210

Липпман У. Общественное мнение [Текст] / У. Липпман

; пер. с англ. Т,В. Барчунова ; ред. пер. К.А. Левинсон, К.В.

Петренко. – М. : Инс-т Фонда «Общественное мнение», 2004.

– 384 с.

Мацумото Д. Психология и культура [Текст] / Д. Мацумото.

– СПб. : Прайм-Еврознак, 2002. – 416 с.

Науменко Т.В. Социология массовой коммуникации

[Текст] : уч. пособ. / Т.В. Науменко. – СПб. : Питер, 2005. – 288

с.

Нельсон Т.Д. Психология предубеждений. Секреты

шаблонов мышления, восприятия и поведения [Текст] : пер. с

англ. / Тодд Нельсон. – 2-е междунар. изд.. – СПб.; М. : Прайм-

еврознак ; ОЛМА-пресс, 2009. – 384 с.

Платонов Ю. П. Социальная психология поведения

[Текст] : уч. пособ. / Ю. П. Платонов. – СПб. : Питер, 2006. –

с.

Русевич Т. В. Мова архітектури – символи або стереотипи

[Текст] / Т.В. Русевич // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-

виробничий збірник / відповід. ред. П.М. Куліков. – К. : КНУБА,

– Вип. 1. – 416 с.

Скворцов Л.В. Информационная культура и цельное

знание / Л.В. Скворцов. – М. : изд-во МБА, 2011. – 440 с.


Переглядів анотації: 94
Завантажень PDF: 62 Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2014-10-03