Конфлікт як соціально- психологічний феномен: спроба философського осмислення його сутності

  • V. Romadykina Донецький юридичний інститут МВС Украї
Ключові слова: конфлікт, конфліктне протистояння, суперечність.

Анотація

Досліджено поняття «конфлікт» за допомоги мыждисциплынарного пыдходу. Зроблено спробу виявити наукові позиції щодо його сутності. Співвідноситься «конфлікт» з такими категоріями як: «конфліктне протистояння», «суперечність», «суперництво (змагання)». Запропоновано авторське визначення конфлікту, що дозволяє використовувати його в дослідницьких цілях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ішмуратов А. Конфлікт і згода: Основи когнітивної

теорії конфліктів [Текст] / Анатолій Теміргалієвич Ішмуратов ;

Міжнародний фонд «Відродження». – К. : Наук. думка, 1996. – 190 с.

Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження [Текст] / А. Гірник, А. Бобро. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 172 с.

Довгань Н. П. Конфлікти в державному управлінні та

шляхи їх вирішення [Текст] : дис. …канд. наук з держ. упр.:

00.01 / Довгань Неоніла Полікарпівна. – К., 2006. – 177 с.

Ромадикіна В. С. Проблема вимірів конфліктності в соціальній сфері та рівні її осмислення [Текст] // Розвиток сучасного українського соціуму : Матер. Всеукр. наук.-теор. Інтернет-конф. 31 січня 2013 р. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. − С. 160–165

Ромадикіна В.С. Професійна конфліктологія працівників

ОВС [Текст] : навч. посіб. / В. С. Ромадикіна, В. О. Лефтеров ;

за ред. В. М. Бесчастного ; Донецький юрид. ін-т МВС України.

– Донецьк : ДЮІ МВС України, 2013. – 295 с.

Ликсон Ч. Конфликт: семь шагов к миру [Текст] : научно-

популярная литература / Чарльз Ликсон ; пер. с англ. В.

Гаврилова. − СПб. : Питер Паблишинг, 1997. − 160 с.

Энциклопедический социологический словарь [Текст] /

ред.-сост. А.В. Кабыща; общ . ред. Г.В. Осипова − М. : Изд-во

ИСПИ РАН, 1995. − 940 c.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери [Текст] / за

заг.ред. І.Д. Звєрєвої. − К. : Універсум, 2012. − 536 с.

Философский энциклопедический словарь [Текст]. − М. :

ИНФРА-М, 2007. − 576 с.

Урбанович А.А. Психология управления [Текст] : уч.

пособ. – Мн. :Хаквест, 2003. – 640 с.

Політологічний енциклопедичний словник [Текст] / упор.

В.П Горбатенко ; за ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П.

Горбатенка. – 2-вид., доп. і перероб. – К. : Ґенеза, 2004. – 736 с.

Социологический энциклопедический словарь [Текст]

/ ред.-координатор Г.В.Осипов. – М. : Издательская группа

ИНФРА М-НОРМА, 1998. – 480 с.

Coser L. А. The functions of social conflict [Text] / L.A.

Coser. – L. : Free Press, 1956 – Р. 68–149.

Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта

[Текст] / Р. Дарендорф // Социологические исследования. 1994.

– № 5. – С 142–147.

Гидденс Э Социология [Текст] : пер. с англ. / Э.

Гидденс ; науч. ред. В. А. Ядов ; общ. ред. Л. С. Гурьевой, Л. Н.

Посилевича. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – 703 с.

Здравомыслов А. Четыре точки зрения на причины

социального конфликта [Электронный ресурс] / А.

Здравомыслов // Социология конфликтов. – Режим доступу

: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Konflikt/10.php

Загл. с экрана.

Bouiding К. Conflict and Defence : A General Theory / К.

Bouiding. – N.Y. : Harper & Row, 1963 – Р. 308.

Гидденс Э. Устроение общества [Текст] : Очерк теории

структурации / Э. Гидденс. – 2-е изд. – М. : Академический

Проект, 2005. – 528 с.

Конфликтология [Текст] : хрестоматия // сост. Н.И.

Леонов. – М. : Московский психолого-социальный институт ;

Воронеж : НПО «Модек», 2002. – С. 62–70.

Анцупов А. Я. Конфликтология [Текст] / А.Я. Анцупов,

А.И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 551 с.

Калашников О. В. Предотвращение организационных

конфликтов как эффективная социальная технология

управления [Текст] : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / О. В.

Калашников. – М., 2005. − 189 с.

Анцупов А. Я. Эволюционно-междисциплинарная

теория конфликта / А.Я. Анцупов // Конфликт и личность в

изменяющемся мире: Материалы междунар. науч-практ. конф.

– Ижевск, 2000. – C. 7–11.

Boulding K.E. Conflict and defence: A general theory [Text]

/ K.E. Boulding. – New York : McGraw-Hill. – 1982. – 213 p.


Переглядів анотації: 211
Завантажень PDF: 138 Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2014-10-03