Концепт «глобалізація» у контексті національних і регіональних культур: Слобожанщина в глобалізованому світі

  • O. Tytar Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: Доведено, що сучасні ідентичності є продуктом глобалізації як нівелюючої ринкової системи та артикуляції національних і регіональних культур. Розглянуто глобалізацію як антропологічну спробу побудувати велику ієрархію без ієрархій. Альтернативою глобальни

Анотація

Доведено, що сучасні ідентичності є продуктом глобалізації як нівелюючої ринкової системи та артикуляції національних і регіональних культур. Розглянуто глобалізацію як антропологічну спробу побудувати велику ієрархію
без ієрархій. Альтернативою глобальним споживацьким ідентичностям є традиційні етики, зокрема християнська.
Українська культура має долати глобалізаційні ризики завдяки культурному посередництву, мультикультуралізму та традиційним культурним стратегіям.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бауман З. Индивидуализированное общество [Текст] : пер.

с англ. / З. Бауман. – М. : Логос, 2002. – 181 с.

Бауман З. Текучая современность [Текст] / З. Бауман. –

СПб : Питер, 2008. – 240 с.

Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая

всемирно-политическая экономия [Текст] / У. Бек. ; пер. с нем.

А. Григорьева и В. Седельника — М. : Прогресс-Традиция,

Территория будущего, 2007. – 464 с.

Бек У. Что такое глобализация?: Ошибки глобализма

– ответы на глобализацию [Текст] / У. Бек ; пер. с нем. А.

Григорьева и В. Седельника. – М. : Прогресс-традиция, 2001. – 303 с.

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в

современном мире [Текст] / Иммануил Валерстайн – Спб. :

Университетская книга, 2002. – 416 с.

Валлерстайн И. Мирсистемный анализ: введение [Текст]

/ Иммануил Валерстайн ; пер. з англ. Н. Тюкиной. – Москва :

Территория будущего, 2006. – 248 с.

Вальденфельс Б. Между культур. [Электронный ресурс] /

Б. Вальденфельс. – Режим доступа : /http://anthropology.runet.ru/

old/6/wald.htm – Загл. с экрана.

Вальденфельс Б. Мотив Чужого [Текст] : пер. с нем / Б.

Вальденфельс. – Минск : Пропилеи, 1999. – 176 с.

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет

нашу жизнь [Текст] / Э. Гидденс.– М. : Весь мир, 2004. – 120 с.

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об

Интернете, бизнесе и обществе [Текст] / пер. с англ. А. Матвеева

; под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург : У-Фактория (при

участии Гуманитарного ун-та), 2004. – 328 с.

Людина і соціум у глобалізованому світі: монографія

[Текст] / [О.К. Чаплигін та ін.] ; за ред.проф. Чаплигіна.О.К. –

Х. : ХНАДУ, 2012. – 340 с.

Norton P. Birth of the Modern World [Text] / Р. Norton, С.

Bayly. – Malden, MA : Blackwell Pub, 2004. – 370 p.

Matthew D. Ancient Rome: From the Early Republic to the

Assassination of Julius Caesar [Text] / Dillon Matthew, Lynda

Garland. – New York : Routeledge,2005. – P. 56–58.

Wallerstein І. [Electronic resource]. – Mode of access : //

http://www.iwallerstein.com/ – Title from the screen.


Переглядів анотації: 82
Завантажень PDF: 79 Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2014-10-03