Соціально-культурні універсалії, цінності та соціокультурні світи сучасності у контексті проблеми синтезу мистецтв як феномена постмодерної культури

  • S. Yankovsky Житомирський державний університет імені Івана Франка
Ключові слова: соціально-культурні універсалії, постіндустріальна цивілізація, символічний простір, комунікативна функція мистецтва.

Анотація

Досліджено процес переосмислення у сучасному соціумі проблем і пошуку нових форм постановки питання не тільки щодо значущості мистецтва, а й до засобів його творення. Соціально-культурний універсалізм мистецтва виступає ресурсом символічних кодів, цінностей людства у трансісторичній площині. Але у практиках, напрацьованих історично в межах конкретних соціально-культурних світів, твори мистецтва несуть й соціально-культурну неповторність як ідентичність. Ствердженоя, що за умов постіндустріальної цивілізації соціально-культурні універсалії визначають форми та інваріанти структур естетичного обміну.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бровко М.М. Активність мистецтва в соціокультурному процесі [Текст] : дис. ... д-ра філософ. наук: 09.00.05 / Микола Миколайович Бровко ; Київ. держ. лінгвістичний ун-т. – Київ, 1996. – 391 с.

Естетика в Україні: сьогодення і майбутнє [Текст] :

матер. круглого столу, 25 верес. 2009 р. / матеріал підгот. І.

Бондаревська // Філософська думка. – 2009. – № 6. – С. 21–20.

Журба М. А. Телеологізм естетичної імперативності в дизайні [Текст] / М.А. Журба // Мультиверсум. – К., 2008. – Вип. 67.

– С. 235–240.

Ісаєв В. Д. Антропос цивілізації та теос культури [Текст]

: дис. … д-ра філософ. наук : 09.00.04 / Ісаєв Володимир

Данилович ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. –

Луганськ, 2012. – 389 с.

Карсавін С. В. Діалектичний синтез у дослідженні

феномена творчості [Текст] : автореф. дис. … канд. філософ.

наук: 09.00.08. / Сергій Володимирович Карсавін ; Київ. нац.

ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.

Левчук Л. Естетика на межі епох [Текст] / Л. Левчук ; бес.

С. Пролєєв // Філософська думка. – 2009. – № 6. – С. 5–20.

Левчук Л. Інтуїтивізм і питання художньої творчості

[Текст]/ Л. Левчук. – К. : Мистецтво, 1969. – 94 с.

Личковах В. Некласична естетика в культурному просторі XX – поч. XXI століть [Текст] : моногр. / В. Личковах ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. – Київ : [НАКККіМ], 2011. – 223 с.

Лугуценко Т. В. Антропологічна криза в умовах

трансформації сучасного інформаційного простору

[Електронний ресурс] / Т. В. Лугуценко // Дни науки-2013 :

материалы конф. – Режим доступу : www.rusnauka.com/8_

NMIV_2013/Philosophia/4_125538.doc.htm – Заголовок з екрану.

Мацяк О. М. Синтез мистецтв у прозі Ольги Кобилянської:

проблема самототожності письменниці [Текст] : автореф. дис.

… канд. філол. наук: 10.01.01. / Ореста Маркіянівна Мацяк ;

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – 19 с.

Оборська С. В. Синтез мистецтв у предметному

середовищі стилю модерн: історіографія проблеми [Текст] / С.

В. Оборська // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство : зб.

наук. пр. – 2009. – Вип. 20. – С. 86–92.

Оніщенко О. І. Художня творчість: проект некласичної

естетики [Текст] : моногр. / О. І. Оніщенко. – К. : Ін-т

культурології АМУ, 2008. – 232 с.

Поліщук О. Художньо-експресивне мислення як різновид

мислення образного типу: природа, сутність і потенціал [Текст]

/ О. Поліщук // Мандрівець : наук. журн. / Нац. ун-т «Києво-

Могилян. Акад.». – 2010. – № 6. – С. 64–67.

Поліщук О. Художньо-творча особистість у контексті

саморозвитку і самореалізації [Текст] / О. Поліщук // Вісн.

Держ. академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук.

журнал. – 2008. – № 2. – С. 109–113.

Пушонкова О. А. Культуротворча роль цифрових

технологій [Текст] / О. А. Пушонкова // Теорія і практика

матеріально-художньої культури : зб. матеріалів X наук. конф., м. Харків, ХДАДМ, 2 груд. 2008 р. – Харків : ХДАДМ, 2008. – С. 132–135.

Рисак О. Мелодії і барви слова: Проблеми синтезу

мистецтв в українській літературі кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

[Текст] / О. Рисак. – Луцьк : Весна ; Волин. держ. ун-т ім. Л.

Українки, 1996. – 92 с.

Рожок О. В. Синтез мистецтв як видовище: принципи

інтеграції образного потенціалу художньої культури ХХ

– початку ХХІ століть [Текст] : автореф. дис. … канд.

культурології: 26.00.01 / Олег Володимирович Рожок ; Нац. пед.

ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2012. – 17 с.

Романова О. В. Кіноромани Алена Роб-Грійє: ґенеза,

структура, синтез мистецтв [Текст]: дис. … канд. філол. наук:

01.04 / Ольга Вікторівна Романова ; НАН України, Ін-т літ.

ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2007. – 187 арк.

Соколова Н.Л. Этическая проблематика в современных

концепциях «эстетической жизни» [Текст] / Н. Л. Соколова //

Этическая мысль. – М. : ИФ РАН, 2005. – Вып. 6. – С. 183–186.

Суханцева В. К. Культура: Метафизика трагедии [Текст] // В. К. Суханцева Метафизика культуры. – К. : Факт, 2006. – С. 5–87.

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

[Текст] / М. Фуко ; пер. с фр. В. П. Визгина ; вступ. ст. Н. С.

Автономовой. – М. : Прогресс, 1977. – 488 с.

Эко У. Эволюция средневековой эстетики [Текст] / У. Эко

; пер. с итал. Ю. Ильина ; пер. с лат. А. Струковой. – Санкт-

Петербург : Азбука-классика, 2004. – 288 с. ; ил.

Foucault M. Les Mots et les Choses [Text] / M.Foucault. –

Paris : Gallimard, 1966. – 400 p.


Переглядів анотації: 175
Завантажень PDF: 50 Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2014-10-03
Як цитувати
Yankovsky, S. (2014). Соціально-культурні універсалії, цінності та соціокультурні світи сучасності у контексті проблеми синтезу мистецтв як феномена постмодерної культури. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, (8), 147-151. Retrieved із https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/390