Принципи лібералізму і проблема націотворення у політичній філософії І.П. Лисяка-Рудницького

  • V. Datzenko
Ключові слова: лібералізм, націоналізм, держава, права особи, народ, нація, свобода.

Анотація

Аналізуються принципи політичної філософії українського історика і політичного мислителя І. П. Лисяка-Рудницького.
У центрі уваги - поєднання ліберальної теорії держави і української національної ідеї. Робиться висновок про подолання суперечності між лібералізмом та націоналізмом у концепції, яка розглядається.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бадьора Н. Філософсько-культурологічні ідеї у творчості

І. Лисяка-Рудницького [Текст] / Н. Бадьора // Вісник Київськ.

нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. : Українознавство. – 2000. –

Вип. 4. – С.45–49

Бондар С.В. І.Лисяк-Рудницький: особливості формування

народу та нації [Текст] / С.В. Бондар // Вісн. Київ. нац. ун-ту

імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К., 2003. –

Вип. 49–51. – С. 9–14

Бондар С. Зародження української «модерної» нації в

контексті історіософських студій І. Лисяка-Рудницького [Текст]

/ С. Бондар // Мультиверсум. – 2004. – Вип. 44 – С.91–100.

Бондар С. В. Історіософія І.Лисяка-Рудницького в

контексті націотворчих та державотворчих процесів в Україні

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд.

філос. наук: спец. 09.00.05 «Історія філософії» / С. В. Бондар. –

К., 2005. – 12 с.

Ємець Т. Європейський за формою та національний за

змістом науковий доробок Івана Лисяка-Рудницького [Текст] /

Тетяна Ємець // Наукові записки Національного університету

«Острозька академвя». Серія»Культурологія». – 2010. – Вип.5.

– С.620–626

Кульчицький С. В. Лисяк-Рудницький Іван Павлович [Текст]

/ С.В. Кульчицький // Енциклопедія історії України : Т. 6: Ла-Мі /

редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії

України. – К. : В-во «Наукова думка», 2009. – 790 с.

Лисяк-Рудницький І.П. Історичні есе [Текст] / Іван

Павлович Лисяк-Рудницький. – 7 т. – К. : Основи, 1994. – 554 с.

Лисяк-Рудницький І.П. Історичні есе [Текст] / Іван

Павлович Лисяк-Рудницький. – 8 т. – К. : Основи, 1994. – 573 с.

Лісовий В. І. Лисяк-Рудницький – історик української

політичної думки [Текст] / В. І.Лісовий // Політологічні читання.

– 1993. – №4. – С.207–226

Сторожук С. В. Перспективи політичної програми

В.Липинського у світлі історіософських поглядів І.Лисяка-

Рудницького [Текст] / С. В. Сторожук // Мультиверсум.

Філософський альманах. – К. : Центр духовної культури, – 2006.

– № 58 – С.146–156


Переглядів анотації: 274
Завантажень PDF: 145 Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2014-10-03