Політична участь як об’єкт політико-правового дослідження

  • A. Kavylin Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Ключові слова: політична участь, політична активність громадян, демократія, політична система.

Анотація

Предметом аналізу є наукові розвідки вітчизняних учених, присвячені політичній участі у процесі демократичної трансформації українського суспільства; політичну участь визначено як легітимну систему цілеспрямованого впливу
акторів на політичну систему суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ротар Н. Ю. Участь громадян України у циклічних

політичних процесах трансформаційного періоду [Текст] : дис.

д-ра політ. наук : 23.00.02 / Н. Ю. Ротар. – Чернівці, 2007. – 517 с.

Verba S. Participation and political equality [Text] / S. Verba.

– Chicago: The University of Chicago Press, 1987. – 394 p.

Даль Р. Демократия и ее критики [Текст] / под ред.

М.В. Ильина. – М. : «Российская политическая энциклопедия»

(РОССПЭН), 2003. – 576 с.

Головаха Є. І. Демократизація суспільства і розвиток

особистості. Від тоталітаризму до демократії [Текст] /

Є.І. Головаха, І. Е. Бекешкіна, В. С. Небоженко. – К. : Наук.

думка, 1992. – 267 с.

Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства:

Україна і світ на зламі тисячоліть [Текст] : моногр. / В. П.

Горбатенко. – К. : Видавничий центр «Академія», 1999. – 240 с.

Колодій А. Ф. На шляху до громадянського суспільства.

Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної

трансформації в Україні [Текст] : моногр. / А. Ф. Колодій. –

Львів : Видавництво «Червона Калина». – 2002. – 276 с.

Кремень В. Україна : проблеми самоорганізації [Текст] : в

-х т. / В. Кремень, Д. Табачник, В. Ткаченко. – Т. 2 : Десятиріччя

суспільної трансформації. – Харків : Промінь, 2003. – 464 с.

Паламарчук В. М. Трансформації демократії та пошук

стратегії суспільно-політичного розвитку України [Текст] :

моногр. / В.М. Паламарчук, О.В. Литвиненко, С.О. Янішевський.

– К. : НІСД, 2003. – 119 с.

Кресіна І. О. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми [Текст] / І. О. Кресіна, Є. В. Перегуда. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 366 с.

Зеленько Г. І. «Навздогінна» модернізація: досвід Польщі та України [Текст] : моногр. / Г. І. Зеленько. – К. : Критика, 2003.

– 215 с.

Супільна трансформація: концептуалізація, тенденції,

український досвід [Текст] / за ред. В. В. Танчера, В. П.

Степаненка. – К. : Інститут соціології НАН України, 2004. – 244 с.

Чемшит А. А. Государственная власть и политическое

участие [Текст] : моногр. / А. А. Чемшит. – К. : Укр. Центр

духов. культуры, 2004. – 527 c.

Романюк А. Партії та електоральна політика [Текст] /

А. Романюк, Ю. Шведа ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Центр

політ. дослідж. – Л. : ЦПД «Астролябія», 2005. – 366 c.

Ротар Н. Ю. Політична участь громадян України у

системних трансформаціях перехідного періоду [Текст] :

моногр. / Н. Ю. Ротар ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. –

Чернівці : Рута, 2007. – 472 c.

Бортніков В. І. Політична участь і демократія: українські

реалії [Текст] : моногр. / В. І. Бортніков; Волин. держ. ун-т ім.

Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2007. – 524 c.

Климончук В. Й. Історичні форми політичних свобод: антропологічний та інституційний виміри (теоретико- методологічний аналіз) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.01 / В. Й. Климончук; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2013. – 37 c.

Горбатенко В.П. Десять уроків політичного лідерства для

пострадянських керманичів [Текст] / В.П. Горбатенко // Політ.

менеджмент. – 2006. – Спец. вип. – С. 48–62.

Зеленько Г. І. Політична участь як показник якості

політичного режиму [Текст] / Г. І. Зеленько // Прикладна

політологія : навчальний посібник / ред. В. П. Горбатенко. – К. :

Академія, 2008. – С. 156–169.

Лендьел М. Сучасні концептуальні підходи до аналізу

політичної участі на місцевому рівні у суспільствах Центрально-

Східної Європи [Текст] / М. Лендьел // Науковий вісник

Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія,

Філософія. – 2009. – № 12. – С. 37–41.

Романюк А. С. Порівняльний аналіз основних форм

політичної участі громадян країн Західної Європи [Текст] /

А.С. Романюк // Віче. – 2008. – № 1. – C. 44–47.

Скоблик Н. В. Контроль громадян над лідерами в теорії демократії Р. Даля [Текст] : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Н.В. Скоблик ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2005. – 20 с.

Іовчу Г. М. Політична участь громадян країн ЄС та

України: порівняльний аналіз [Текст] : автореф. дис. ... канд.

політ. наук : 23.00.02 / Г. М. Іовчу ; Держ. заклад «Південноукр.

нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського». – Одеса, 2011. – 16 с.


Переглядів анотації: 104
Завантажень PDF: 79 Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2014-10-03