Громадянське суспільство в Україні: етнополітичний аспект

  • R. Lendjel Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Ключові слова: громадянське суспільство, етнонаціональна політика, етнічні спільноти, політична нація.

Анотація

Аналізовано проблеми етнонаціональної політики в умовах становлення громадянського суспільства. З поглибленням етнорегіональних відмінностей нагальним вбачається вироблення нових підходів до співіснування і взаємодії етнічних спільнот між собою та до відносин етнічних спільнот та етнічних груп з державою, підвищення ефективності державного та громадського регулювання етнополітичної сфери.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Конституція України [Текст] // Відомості Верховної Ради

України. – 1996. – №30. – Ст. 141, зі змінами, внесеними згідно

із Законом від 08.12.2004р. // Відомості Верховної Ради України.

– 2005.– № 2.– Ст. 44.

Кресіна І. О. До питання про визначення поняття громадянського суспільства і української революції 2004 року [Текст] / І. О. Кресіна // Політичний менеджмент. – 2005. – № 6 (15). – С. 3.

Доморослий В. Громадянське суспільство і національні

проблеми. [Електронний ресурс] / В. Доморослий // Актуальні

питання сучасної економіки: Матеріали І Всеукраїнської

заочної науково-практичної конференції (Умань, 20-22 січня

р.) – Режим доступу : http://udau.edu.ua/library.php?pid=536

– Заголовок з екрану

Варзар І. М. Політична етнологія: пропедевтичний

курс [Текст]: авт. підруч. / І. М. Варзар. – К. : ДП «Вид. дім

«Персонал», 2011. – 354 с.

Політологічний енциклопедичний словник [Текст]: навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів. – К. : Ґенеза, 1997. – 400 с.

Лойко Л. І. Типологічне позиціювання національних

організацій в інституціональній структурі громадянського

суспільства [Текст] / Л. І. Лойко // Політичний менеджмент. –

– № 5 (14). – C. 51 – 60.

Лойко Л. І. Етнополітична суб’єктність громадських

організацій етнічних меншин України [Текст] : дис... д-ра політ.

наук: 23.00.05 / Л. І. Лойко, Національний педагогічний ун-т ім.

М.П.Драгоманова. – К., 2006. – 473 с.

Колодій А. Ф. На шляху до громадянського суспільства.

Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної

трансформації в Україні [Текст] : моногр. / А. Ф. Колодій. –

Львів : Червона Калина, 2002. – 275 с.

Шилз Е. А. Нація, національність, націоналізм і

громадянське суспільство [Електронний ресурс] / Едвард

Альберт Шилз // Незалежний культурологічний часопис «Ї».

– 2001. – №21.– Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n21texts/

shilz.htm – Заголовок з екрану

Громадянське суспільство як основа демократичного

розвитку України: Аналітична доповідь [Текст] / за заг. ред. Н.

В. Грицяк. – К. : НІСД, 2009. – 25 с.

Луцишин Г. Особливості взаємодії політичної нації та

громадянського суспільства [Текст] / Г. Луцишин // Українська

національна ідея реалії та перспективи розвитку. – 2010. –

Випуск 22. – С. 137–141.

Михальченко М. Цивілізаційна чи ціннісна розколотість

України? [Текст] / Микола Михальченко, Юрій Шайгородський

// Політичний менеджмент. – 2006. – № 6. – С. 18–28.

Кармазіна М. Партійний вимір російського націоналізму

в Україні [Текст] / Марія Кармазіна // Політичний менеджмент.

– 2006. – №6. – С. 29–41.

Колодій А. Ф. Національний вимір суспільного буття

[Текст] / А. Ф. Колодій – Л. : Астролябія, 2008. – 368 с.

Курас І. Ф. Регіональні аспекти етнополітики [Текст] / І.

Ф. Курас // Етнополітика: історія та сучасність : статті, виступи,

інтерв’ю 90-х років / І. Ф. Курас. – К. : ІПіЕНД, 1999. – С. 275–285.


Переглядів анотації: 102
Завантажень PDF: 152 Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2014-10-03