Глобалізаційний дискурс: основні риси

  • H. Shcholokova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: глобалізація, дискурс, глобалізаційний дискурс, концепт, когнітивно-дискурсивний підхід.

Анотація

Вивчено поняття «глобалізаційний дискурс» як впорядкована сукупність сенсів, тлумачень, інтерпретацій, які визначають зміст глобалізації. Визначаються специфічні характеристики цього дискурсу – дуалістичний характер та ціннісна навантаженість. Окрему увагу приділено розгляду того, яким чином глобалізаційний дискурс осмислюється в рамках політичної дискурсології як субдисципліни, у якій використовуються, зокрема, методи когнітивної лінгвістики.
В якості одного з основних при вивченні глобалізаційного дискурсу визначається когнітивно-дискурсивний підхід, при застосуванні якого актуалізується необхідність аналізу концептів. Вивчено ключові бінарні концепти, що функціонують в рамках глобалізаційного дискурсу, – «глобальне/локальне» та «об’єктивне/ cуб’єктивне». Розглядаються типи даного дискурсу – «оптимістичний», «скептичний», «нейтральний».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бубнихин А.А. Глобализация в текстах культуры: утопия

– антиутопия – научная фантастика [Текст] : автореф. дисс.

… канд. культурологии: 24.00.01 / А.А. Бубнихин ; Вят. гос.

гуманитар. ун-т. – Киров, 2013. – 17 с.

Бусыгина И.М. Общественно-политический лексикон

[Текст] / И.М. Бусыгина, А.А. Захаров ; Институт международных исследований – М. : МГИМО – Университет, 2009. – 276 с.

Верхоломов С.А. Глобализация: герменевтический

экскурс [Електронний ресурс] / С.А. Верхоломов // Теория

и практика общественного развития. – 2012. – № 8. – Режим

доступу: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2012/8/

fil%D0%BEs%D0%BEfiy%D0%B0/verkholomov.pdf – Заголовок

з екрану

Козловець М.А. Феномен національної ідентичності:

виклики глобалізації [Текст] : моногр. / М.А. Козловець –

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.

Коробейникова Л.А. Глобализация: концептуальные

изменения дискурса [Текст] / Л.А. Коробейникова // Вестн.

Томского гос. ун-та : Философия. Социология. Политология. –

– № 2(3). – С. 154 – 164.

Крысов В. К вопросу о глобализационном дискурсе [Текст]

/ В. Крысов // Современный дискурс-анализ : Электронный

журнал. – 2010. – Выпуск 2, том 1. – С. 53–56.

Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: учебное пособие

[Текст] / В.А. Маслова. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 272 с.

Русакова О.Ф. Дискурс как властный ресурс [Текст] /

О.Ф. Русакова, А.Е. Спасский // Современные теории дискурса:

мультидисциплинарный анализ (Серия «Дискурсология») –

Екатеринбург : Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2006. – С. 128–140.

Сарафінчан Л. Особливості вербалізації концепту «political

globalization» у політичному дискурсі [Електронний ресурс] / Л.

Сарафінчан. – Режим доступу: http://www.chnu.edu.ua/res/chnu.

edu.ua/period_vudannia/web13/pdf/2011_3/Liubov_Sarafinchan.

pdf – Заголовок з екрану

Скребцова Т. Наивные картины глобализации: взгляд

лингвиста [Електронний ресурс] / Т. Скребцова. – Режим

доступу : http – Заголовок з екрану

Спиридонова В.И. Глобализация и национальное

государство [Текст] / В.И. Спиридонова // Судьба государства в

эпоху глобализации. – М.: ИФ РАН, 2005. – С. 5 – 47.

Терборн Г. Глобализация и неравенство: проблемы

концептуализации и объяснения [Текст] / Г. Тернборн //

Социологическое обозрение. – 2005. – Том 4. – № 1. – С. 31 – 62.

Фишман Л.Г. Дискурс политического Постмодерна

[Текст] / Л.Г. Фишман // Современные теории дискурса:

мультидисциплинарный анализ (Серия «Дискурсология») –

Екатеринбург : Изд. Дом «Дискурс-Пи», 2006. – С. 87 – 94.


Переглядів анотації: 72
Завантажень PDF: 49 Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2014-10-03