Університет як єдиний організм: феномен політехнізму та принцип колективності в освітньому процесі

  • К. Moskalenko НТУУ «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: виховання, вища освіта, колективність, навчання, політехнізм, праця, суспільність, трудове виховання, університет.

Анотація

Дослідження феномену політехнізму в контексті соціально-теоретичних здобутків минулого в поєднанні із визначенням принципу колективності в освітньому процесі як одного із його фундаментальних принципів в сучасних умовах є дуже актуальним. Інтенсифікація виробництва, а разом з тим і суспільні відносини, що регулюють ріст виробництва, потребують нового типу системи освіти, трансформації процесу виховання та навчання в якісно нову форму.
Історичний розвиток теоретичного знання в філософській, соціологічній, педагогічній науках дає нам можливість стверджувати, що політехнізм – це об’єктивна тенденція розвитку освіти.
І найбільш актуальною на сьогоднішній день є тенденція колективізації на основі концепції політехнізму для вищої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антология педагогической мысли : в 3 т. / [сост. К. И. Салимова, Г. Б. Корнетов]. – М.: Высш. шк., 1988. – Т. 1: Прогрессивная зарубежная педагогическая мысль о трудовом воспитании и профессиональной подготовке. – 447 с.

Бойко А. М. Практичні засади реалізації ідеї політехнізму. Трудова діяльність у контексті реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті. [Електронний ресурс] / А.М. Бойко, Л.А. Семеновська. – Режим доступу: http://politehnizm.ho.ua/praktik.html

Босенко В. Воспитать воспитателя. Заметки по философским вопросам педагогики и педагогическим проблемам философии. / В. Босенко. – К.: Всеукраинский Союз рабочих, 2004. – 352 с.

Год Б.В. Виховання в епоху європейського Відродження (середина ХІV – початок ХVІІ століття) / Год Б. В. – Полтава : АСМІ, 2004. – 464 с.

Дідух В.О. Педагогічні ідеї Великої французької революції [Електронний ресурс] / В.О.

Дідух // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2010. – Режим доступу: http://lib.znate.ru/docs/index-113517.html?page=39

Дидро Д. План университета или школы публичного преподавания всех наук для российского правительства / Д. Дидро. Собрание сочинений в 10 т. / [пер., прим. и ввод. очерки П. И. Люблинского, ред. и вступ. статья А. И. Молок]. – М. :Худож. лит., 1947. – Т.

: Russia. Произведения, относящиеся к России. – 1947. – С. 286-295.

Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока ІХ – ХІV вв. / [сост: С. Н. Григорян, А. В. Сагадеев]. – М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1961. – 622 с.

Крапп Г. Маркс и Энгельс о соединении обучения с производительным трудом и политехническом образовании / Крапп Г. – М.: Просвещение, 1964. – 253 с.

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. / К. Маркс. Т. 3. – 2-ге вид. – Київ: Держполітвидав, 1959. – 603 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Собрание починений / Маркс К. Т.46. Часть II. Экономические рукописи 1857 – 1859 годов (Первоначальный вариант «Капитала»). Часть первая. – М.: Издательство политической литературы, 1968. – 587с.

Ходаков В. Е. Высшее образование в Украине: взгляд со стороны и изнутри: монография / В.Е. Ходаков. – Херсон: Олди-плюс, 2001. – 214 с.


Переглядів анотації: 32
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2012-06-03