Принцип професіоналізму як детермінанта діяльності державної служби

  • V. Vasiljev Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: державна служба, професіоналізм, кадровий потенціал, органи державного управління.

Анотація

Висвітлено поняття професіоналізму, критерії його рівня та
формування на державній службі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – С. 32–45.

АлексєєваЖ. М. Професіоналізм юриста як явище європейської культури / Ж. М. Алексєєва // Науковий вісник КНУВС. – 2006. – Вип. 5. – С. 34–41.

Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы : монографія /

Г. В. Атаманчук. – М. : Изд-во РАГС, 2002. – 312 с.

Борецька Н. П. Соціальний захист як провідна категорія соціальної

політики держави / Н. П. Борецька. – Донецьк : Янтра, 2001. – 351 с.

Грицяк Н. В. Проблеми ефективності підвищення кваліфікації

керівних кадрів : колективна монографія / Н. В. Грицяк, В. О.

Гущенко, Н. Г. Протасова. – К. : Вид-во «К.І.С.», 2003. – 224 с.

Державне управління та державна служба: словник-довідник / Уклад. О. Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с.

Дружилов С. А. Критерии эффективности профессионалов в условиях совместной деятельности / С. А. Дружилов // Объединенный научный журнал. – М. : ТЕЗАРУС, 2001. – № 22. – С. 44–45.

Дружилов С. А. Становление профессионализма человека как реализация индивидуального ресурса профессионального развития /

С. А. Дружилов. – Новокузнецк : ИПК, 2002. – 242 с.

Емельянова А. Л. Типология уровней профессионализма государственного служащего (Єлектронний ресурс) / А. Л. Емельянова // Московский методолого-педагогический кружок. – Режим доступа: http://mmpk0.appach.ru/

Луговий В. Актуальні проблеми підготовки і використання керівних кадрів державної служби (аналіз світового досвіду) / В. Луговий, В. Яцуба // Вісник УАДУ. – 1999. – № 1. – С. 46–55.

Оболенський О. Ю. Принцип професіоналізму в державній службі /

О. Ю. Оболенський // Вісник державної служби в Україні. – 1998. – №1. – С. 56–62.

Олуйко В. М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку: Монографія / В. М. Олуйко. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2005. – 326 с.

Поваренков Ю. П. Психологическое содержание профессионального становления человека / Ю. П. Поваренков. – М. : Изд-воУРАО, 2002. – 160 с.

Профессионализм в системе государственной службы / Под ред.

В. Г. Игнатова. – Рост.н/Д. : СКАГС, 1997. – 315 с.

Реан А. А. Психология адаптации личности / А. А. Реан, А. Р. Кудашев, А. А. Баранов. – СПб. : Медицинская пресса, 2002. – 352 с.

Троєльнікова Л. О. Сучасний стан менеджменту професійної

діяльності керівних кадрів / Л. О. Троєльнікова // Вісник КНУКіМ.

Сер. «Педагогіка». – 2001. – № 5. – С. 19–32.


Переглядів анотації: 149
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2010-03-03