Комунікативні практики: основні підходи до вивчення

  • L. Shabaeva Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: спілкування, комунікація, міжкультурна комунікація, інформаційне суспільство, комунікативна освіта.

Анотація

Розглянуто підходи до визначення поняття «комунікація» у сучасному
суспільстві та зміни комунікативних практик під впливом глобалізації та
інформатизації суспільства. Дано характеристику деяким моделям
комунікативного акту та визначено значення комунікації в освітньому просторі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. :

Искусство, 1986. – 445 с.

Висоцька О. Є. Віртуальна реальність та постраціональна

комунікація в контексті становлення суспільства постмодерну /

О. Є. Висоцька // Гуманітарний часопис. – 2007. – № 4. – С. 5–11.

Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семи-

осфера – история / Ю. М. Лотман. – М., 1996. – 464 с.

М'ясоїд П. А. Загальна психологія : Навч. посібник. – 2-ге вид., допов / П. А. М'ясоїд. – К.: Вища шк., 2001. – 487 с.

Ольшанская А. В. Коммуникативный процесс в условиях глобализации: социально-философский анализ: социально-философский анализ: Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11 / А. В. Ольшанская. – М., 2005. – 146 с.

Пелепейченко Л. М. Чинники успішної комунікації майбутніх

перекладачів / Л. М. Пелепейченко, В. В. Місеньова. – Режим

доступу : http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/full/123.pdf

Первиль Т. Г. Межкультурная коммуникация как фактор модернизации образовательной деятельности: социально-философский анализ : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11 / Т. Г. Перваль. – Ростов н/Д, 2005. – 153 c.

Полонников А. А. Коммуникация как учебная задача (теоретико-

методологические аспекты) / А. А. Полонников. – Режим доступа :

http://www.bsu.by/Cache/pdf/48833.pdf

Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. /

О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 240 с.

Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии / А. Турен. – М.: Научный мир, 1998. – 204 с.

Якобсон Р. Лингвистика и поэтика / Р. Якобсон // Структурализм:

«за» и «против». – М., 1975. – С. 193-230.


Переглядів анотації: 446
Завантажень PDF: 160
Опубліковано
2012-03-03