Проблема рациональной реконструкции гуманитарного знания

  • V. Dudenok
Ключові слова: раціональність, міфологема, стиль мислення, контекст, структура.

Анотація

Аналізуються взаємозв’язки раціональних та позараціональних компонентів у науковому пізнанні. Предметом аналізу виступають концепти, що є провідними в сучасному суспільствознавстві, в аспекті їх раціональних підвалин. Звертається увага на проблему контексту (смислового поля), в якому функціонують ті чи інші поняття, досліджуються особливості застосування міфологем у науковій діяльності.

Посилання

Гегель Г. Наука логики / Г. Гегель // Энциклопедия философских наук. Т. 1. М.: Мысль, 1975.— 452 с.

Лосев А. Ф. Диалектика мифа / А. Ф. Лосев // Миф – Число – Сущность / Сост. А. А. Тахо-Годи.— М.: Мысль, 1994. — с.5-216.

Мамардашвили М. К. Кантианские вариации / М. К. Мамардашвили // Квинтэссенция: Филос. Альманах, 1991.— М.: Политиздат, 1992.— с.120-157.

Трунов Д. Г. Введение в феноменологию самопознания: монография /Д. Г. Трунов; Перм. гос. ун-т.— Пермь, 2008.— 256с.

Опубліковано
2012-06-03