Сутність історичної справедливості та її виявлення в минулому України

  • V. Lisitsyn Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: історична справедливість та несправедливість, підстави справедливості, зняття суперечності, суб’єкт та об’єкт історичної справедливості, історична істина

Анотація

Стаття присвячена визначенню змісту поняття історичної справедливості в соціально-філософському контексті. Розглядаються приклади з минулого України, де мало місце вирішення історичної проблеми українського народу, яке не супроводжувалося загостренням внутрішніх та зовнішніх суперечностей.


Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. Lisitsyn, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін,


Посилання

Bevernazh B. Vremya, prisutstvie i istoricheskaya nespravedlivost’ [Time, and the presence of historical injustice] [Electronic resource] // Gefter. –Access mode: http://gefter.ru/archive/5835

Benedetto Kroche. Teoriya i istoriya istoriografi [Theory and history of historiography]. – M.: Shkola «Yazyki russkoy kul’tury», 1998. - 192 s.

Berdyaev N. A. Sud’ba Rossii. Opyty po psikhologii voyny i natsional’nosti [The fate of Russia. Experiments on the psychology of war and ethnic]. — M.: Mysl’, 1990. — 208 s.

Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy. Istoriia pryiniattia, dokumenty, svidchennia [Declaration on State Sovereignty of Ukraine. History of Adoption, Documents, Testimony] – Zhytomyr «Ruta», 2010. — 868 s.

Domanska E. Filosofia istorii posle postmodernizma [Philosophy of History after Postmodernism]. — M.: «Kanon+» ROOI «Reabilitatsiya», 2010. — 400 s.

Kant I. K vechnomu miru [Perpetual Peace] // Traktaty o vechnom mire: sbornik. – SPb.: Aleteyya, 2003. – S.205–241.

Nozik R. Anarkhiya, gosudarstvo i utopiya [Anarchy, State and Utopia]. — M.: IRISEN, 2008. 424 s. (Seriya «Politicheskaya nauka»).

Pro Holodomor 1932-1933 rokiv v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 28.11.2006 r. # 376-16 [On the Holodomor of 1932-1933 in Ukraine: Law of Ukraine of 28.11.2006 p. № 376-16] // VVR URSR. —2006. — # 50. — St.504.

Pro reabilitatsiiu zhertv politychnykh represii na Ukraini: Zakon Ukrainy vid 17.04.1991 r. # 962–XII [On the Rehabilitation of Victims of Political Repression in Ukraine: Law of Ukraine of 17.04.1991 p. Number 962-XII] // VVR URSR. — 1991. — # 22. — St. 262.

Soldatenko V. F. Revoliutsiina doba v Ukraini (1917–1920 roky): lohika piznannia, istorychni postati, kliuchovi epizody [Revolutionary era in Ukraine (1917-1920 years): the logic of knowledge, historical fiures, key episodes]. — K., Parlamentske vyd-vo, 2011. — 568 s

Shevchenko A. A. Ob istoricheskoy spravedlivosti [On the historical justice] // Vestnik NGU. Seriya: Filosofia. 2011. T.9. Vyp. 4. S. 49–54.

Lisitsyn V. V. Nespravedlyvist’ viyny [Injustice War] // Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya : Filosofia. Filosofs’ki perypetiyi [Bulletin of the University of Kharkiv. Series: Philosophy. Philosophical vicissitudes]. - 2014. - # 1116, vyp. 50. - S. 31-38.


Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2016-06-03