Особливості превентивної педагогіки при роботі з дисфункціональними сім’ями в системі шкільної освіти

  • L. Pirog ДНУ імені Олеся Гончара
Ключові слова: превентивна педагогіка, загальноосвітній навчальний заклад, дисфункціональна сім’я, батьки.

Анотація

В статті розглядається взаємодія загальноосвітнього навчального закладу і дисфункціональної сім’ї заради максимального забезпечення інтересів дитини, її педагогічна, соціальна та психологічна підтримка. Приділяється увага етапам, поширеним та інноваційним формам превентивної роботи з батьками.


Біографія автора

L. Pirog, ДНУ імені Олеся Гончара

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи

Посилання

Voloshok O. V. Dysfunktsiina simia yak chynnyk ryzyku vynyknennia porushen u sferi spriamovanosti osobystosti [Dysfunctional family as a factor in the risk of disturbances in the orientation of the individual] // Problemy deviantnoi povedinky: istoriia, teoriia, praktyka: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – K., 2002. – S. 76-81.

Zaitseva Z. H. Neblahopoluchna simia ta yii vplyv na formuvannia osobystosti dytyny [Dysfunctional family and its inflence on the formation of the child] // Sotsialna pidtrymka molodoi simi. – K., 1994. – 118s.

Kondrashova L.V. Preventivnaya pedagogika: Uchebnoe posobie [Preventive Pedagogy: Textbook]. – K.: Vishcha shkola, 2005. – 231 s.

Nozdrina O. V. Porushennia funktsionuvannia simi yak suchasna sotsialno-psykholohichna problema v Ukraini [Violation of family functioning as a modern social-psychological problem in Ukraine] // Visnyk Lvivskoho universytetu: zb. nauk. pr. Seriia: Filosofski nauky. – L., 2012. – Vyp. 3. – S. 425-432.

Orzhekhovska V. M. Osnovni pedahohichni problemy vykhovannia uchniv u suchasnii period rozvytku suspilstva: analiz prychyn deviantnoi povedinky nepovnolitnikh [The main pedagogical problems of education of students in the modern period of development of society: analysis of the causes of deviant behavior of minors] // Pozaklasnyi chas. – 2004. - № 23-24. – S. 5-22.

Orzhekhovska V. M. Problemy preventyvnoho vykhovannia nepovnolitnikh u suchasnykh umovakh [Problems preventive education of minors in modern conditions] // Svit vykhovannia. – 2004. - № 2.

Pylypenko O. I. Preventyvna osvita v intehratsii klasychnykh pedahohichnykh pidkhodiv [Preventive education in the integration of classical pedagogical approaches] // Pedahohika i psykholohiia. – 2004. - № 1. – S. 74-80.

Riepnova T. Sotsialnyi patronazh simi [Social patronage of family] // Sotsialnyi pedahoh. – K., 2011. – 80 s.

Smantser A. P., Rangelova E. M. Preventivnaya pedagogika: metodologiya, teoriya, metodika [Preventive Pedagogy: methodology, theory, method]. – Minsk: BGU, 2008. – 263 s.

Formuvannia preventyvnoho vykhovnoho seredovyshcha zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu: nav.-metod. posib. [Formation of preventive educational environment of educational institution: nav. method. guidances] / Yezhova O. O., Kyrychenko V. I., Tarasova T. V., Fedorchenko T. Ye., Muromets V. H., Necherda V. B., Orzhekhovska V. M., Kyrylenko S. V.; [Za zah. red. d.p.n., prof. Orzhekhovska V. M.] – Kirovohrad: Imeks LTD, 2014. – 172 s.

Опубліковано
2016-06-03