Особливості превентивної педагогіки при роботі з дисфункціональними сім’ями в системі шкільної освіти

  • L. Pirog ДНУ імені Олеся Гончара
Ключові слова: превентивна педагогіка, загальноосвітній навчальний заклад, дисфункціональна сім’я, батьки.

Анотація

В статті розглядається взаємодія загальноосвітнього навчального закладу і дисфункціональної сім’ї заради максимального забезпечення інтересів дитини, її педагогічна, соціальна та психологічна підтримка. Приділяється увага етапам, поширеним та інноваційним формам превентивної роботи з батьками.


Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

L. Pirog, ДНУ імені Олеся Гончара

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи

Посилання

Voloshok O. V. Dysfunktsiina simia yak chynnyk ryzyku vynyknennia porushen u sferi spriamovanosti osobystosti [Dysfunctional family as a factor in the risk of disturbances in the orientation of the individual] // Problemy deviantnoi povedinky: istoriia, teoriia, praktyka: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – K., 2002. – S. 76-81.

Zaitseva Z. H. Neblahopoluchna simia ta yii vplyv na formuvannia osobystosti dytyny [Dysfunctional family and its inflence on the formation of the child] // Sotsialna pidtrymka molodoi simi. – K., 1994. – 118s.

Kondrashova L.V. Preventivnaya pedagogika: Uchebnoe posobie [Preventive Pedagogy: Textbook]. – K.: Vishcha shkola, 2005. – 231 s.

Nozdrina O. V. Porushennia funktsionuvannia simi yak suchasna sotsialno-psykholohichna problema v Ukraini [Violation of family functioning as a modern social-psychological problem in Ukraine] // Visnyk Lvivskoho universytetu: zb. nauk. pr. Seriia: Filosofski nauky. – L., 2012. – Vyp. 3. – S. 425-432.

Orzhekhovska V. M. Osnovni pedahohichni problemy vykhovannia uchniv u suchasnii period rozvytku suspilstva: analiz prychyn deviantnoi povedinky nepovnolitnikh [The main pedagogical problems of education of students in the modern period of development of society: analysis of the causes of deviant behavior of minors] // Pozaklasnyi chas. – 2004. - № 23-24. – S. 5-22.

Orzhekhovska V. M. Problemy preventyvnoho vykhovannia nepovnolitnikh u suchasnykh umovakh [Problems preventive education of minors in modern conditions] // Svit vykhovannia. – 2004. - № 2.

Pylypenko O. I. Preventyvna osvita v intehratsii klasychnykh pedahohichnykh pidkhodiv [Preventive education in the integration of classical pedagogical approaches] // Pedahohika i psykholohiia. – 2004. - № 1. – S. 74-80.

Riepnova T. Sotsialnyi patronazh simi [Social patronage of family] // Sotsialnyi pedahoh. – K., 2011. – 80 s.

Smantser A. P., Rangelova E. M. Preventivnaya pedagogika: metodologiya, teoriya, metodika [Preventive Pedagogy: methodology, theory, method]. – Minsk: BGU, 2008. – 263 s.

Formuvannia preventyvnoho vykhovnoho seredovyshcha zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu: nav.-metod. posib. [Formation of preventive educational environment of educational institution: nav. method. guidances] / Yezhova O. O., Kyrychenko V. I., Tarasova T. V., Fedorchenko T. Ye., Muromets V. H., Necherda V. B., Orzhekhovska V. M., Kyrylenko S. V.; [Za zah. red. d.p.n., prof. Orzhekhovska V. M.] – Kirovohrad: Imeks LTD, 2014. – 172 s.


Переглядів анотації: 155
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2016-06-03