Крос-культурна комунікація в контексті філософії освіти

  • L. Shabaeva КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Ключові слова: Комунікація, крос-культурна-комунікація, освітній простір, діалог куль - тур.

Анотація

У статті відображено сутність та значення крос-культурної комунікації з погляду філософії освіти, подано декілька визначень поняття крос-культурної комунікації.
Розглянуто проблему формування здатності особистості до ефективної крос-культурної комунікації як засобу розуміння ментальних особливостей різних культур, що є гарантом ефективного діалогу культур у сучасному світі. Пріоритетним завданням освіти є збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій, формування культури міжетнічних та міжособових стосунків. Основою крос-культурної комунікації має стати діалог культур, який є умовою самозбереження людства. Дані, подані у статті, є корисними з точки зору філософського осмислення сутності крос-культурної комунікації та необхідності її розвитку в сучасних умовах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

L. Shabaeva, КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

старший викладач
кафедри виховання та культури здоров’я

Посилання

Aksonova V. I. Mizhkulturna komunikatsiia yak atrybut sotsiokulturnoi zhyttiediialnosti suspilstva [Intercultural Communication as an attribute of social and cultural life of society] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. – 2011. – Vyp. 45. – S. 128– 140.

Bakhtin M. M. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of verbal creativity]. – M.: Iskusstvo, 1979. – 424 s. – (Iz istorii sov. estetiki i teorii iskusstva).

Batsevych F. S. Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky [Fundamentals of communicative linguistics]. – K.: Akademiia, 2004. – 343 s.

Halytska M. M. Mizhkulturna komunikatsiia ta yii znachennia dlia profesiinoi diialnosti maibutnikh fakhivtsiv [Intercultural communication and its importance for the future of professional specialists] // Osvitolohichnyi dyskurs. – 2014. – # 2. – S. 23-32.

Dyrda I. A. Problema mizhkulturnoi komunikatsii v osviti [The problem of intercultural communication in education] // Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka. – 2014. – Vyp. 1. – S. 34–39.

Ivanova K. A. Sotsiolohichni aspekty mizhkulturnoi komunikatsii v ukrainskomu vuzi [Sociological aspects of intercultural communication in Ukrainian universities]: avtoref. dys. … kand. sotsiol. nauk: spets. 22.00.06. – sotsiolohiia kultury, nauky ta osvity. – Kharkiv, 2002. – 19 s.

Labunets Yu. O. Mizhkulturna komunikatsiia yak zasib rozuminnia mentalnykh osoblyvostei riznykh kultur [Intercultural communication as a means of mental understanding of different cultures] [Electronic resource] // Visnyk psykholohii i pedahohiky: zb. nauk. pr. Pedahohichnyi instytut Kyivskoho universytetu imeni Borysa Hrinchenka, Instytut psykholohii i sotsialnoi pedahohiky Kyivskoho universytetu imeni Borysa Hrinchenka. – Vypusk 7. – K., 2012. – Access mode: http://www.psyh.kiev.ua

Makiienko S. A. Komponenty teoretychnoi modeli osvitnoho potentsialu osobystosti v mizhkulturnykh komunikatsiiakh [Components theoretical models of individual educational potential in cross-cultural communications] // Yednist navchannia i naukovykh doslidzhen – holovnyi pryntsyp universytetu: zbirnyk naukovykh prats zvitno-naukovoi konferentsii vykladachiv universytetu za 2012 rik, 9-10 liutoho 2013 roku / ukl. H. I. Volynka, O. V. Uvarkina, O. P. Yemelianova. – K.: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2013. – S. 338-339.

Maltseva K. S. Mizhkulturni neporozuminnia i problema mizhkulturnoho perekladu [Intercultural misunderstandings and intercultural translation problem]: avtoref. dys... kand. fiosof. nauk: 09.00.04 / In-t fios. im. H. S. Skovorody NAN Ukrainy. – K., 2002. – 20 s.

Muzyka O. Osvita yak chynnyk harmonizatsii mizhkulturnoi komunikatsii: instytutsiinoprotsedurni aspekty [Education as a factor in harmonizing intercultural communication: institutional and procedural aspects] [Electronic resource] // Ukrainskyi naukovyi zhurnal Osvita rehionu.Politolohiia, psykholohiia, komunikatsii. – 2013. – # 1. – Access mode: http://social-science.com.ua/article/993

Miazova I. Yu. Mizhkulturna komunikatsiia: zmist, sutnist ta osoblyvosti proiavu (sotsialno-fiosofskyi analiz) [Intercultural Communication: content, nature and features of (socialphilosophical analysis)]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk, stupenia kand. fios. nauk: spets. 09.00.03

«Sotsialna fiosofia ta fiosofia istorii». – K., 2008. – 18 s.

Palko M. I. Mizhkulturna komunikatsiia yak chynnyk formuvannia mizhkulturnoi tolerantnosti maibutnikh sotsialnykh pedahohiv [Intercultural communication as a factor in the formation of intercultural tolerance future social teachers] // Poperedzhennia nasylnytskykh konflktiv u mizhkulturnykh spilnotakh i formuvannia kultury myru: zb. nauk. prats / red.-ukl. M. A. Aradzhyoni, I. V. Brunova-Kalisetska / Krymske viddilennia Instytutu skhodoznavstva im. A. Yu. Krymskoho Natsionalnoi akademii nauk. – 2011. – S. 277–284.

Podolska Ye. A., Lykhvar V. D., Pohorilyi D. Ye. Kredytno-modulnyi kurs kulturolohii: navch. posib. [The credit-module course cultural studies, teach. guidances.]– K.: Tsentr navchalnoi literatury, 2006. – 368 s.

Pochebut L. G. Vzaimoponimanie kul’tur: metodologiya i metody etnicheskoy i kross-kul’turnoy psikhologii. Psikhologiya mezhetnicheskoy tolerantnosti: [ucheb. posob.] [Understanding cultures: methodology and methods of ethnic and cross-cultural psychology. Psychology of interethnic tolerance]. – Sankt-Peterburg: S.-Peterb. un-t, 2005. – 281 s.

Suliatytska T. V. Mizhkulturna vzaiemodiia v informatsiinomu suspilstvi: komunikatyvnyi aspect [Intercultural interaction in the information society: communicative aspect]: avtoref. dys. … kand. fios. nauk: spets. 09.00.04 – fiosofska antropolohiia, fiosofia kultury. – K., 2012. – 20 s.

Shypko O. Mizhkulturna komunikatsiia v konteksti internatsionalizatsii vyshchoi osvity [Intercultural Communication in the context of the internationalization of higher education] // Materialy KhKh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Problemy ta perspektyvy rozvytku nauky na pochatku tretoho tysiacholittia u krainakh Yevropy ta Azii» // Zbirnyk naukovykh prats. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2015 r. – S. 172–174.


Переглядів анотації: 830
Завантажень PDF: 487
Опубліковано
2016-06-03