Принципи м’якого управління в міжнародному освітянському просторі

  • O. Gordienko НПУ імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: управління, м’яке управління, освітянський простір, принципи м’якого управління, розвиток, автономність, інноваційні форми роботи, академічна мобільність.

Анотація

Статтю присвячено детальному аналізу основних принципів м’якого управління в міжнародному освітянському просторі, які б доречно було б застосовувати у вітчизняній освітній системі. Серед основних автором було виокремлено наступні: принцип «рівномірної участі в управлінні», принцип автономності, принцип «вільного вибору», принцип автономності, принцип «особистісного розвитку», принцип застосування інноваційних форм роботи, принцип міжнародної академічної мобільності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. Gordienko, НПУ імені М. П. Драгоманова

аспірант кафедри соціальної філософії та філософії освіти

Посилання

Halitska V. P. Vilnyi vybir liudyny – osnova rozvytku osobystosti // Bloh Voznesenskoi ZOSh # 8 [Free choice of the person – a basis of development of personality] [Electronic resource]. – URL: http://voznesensk-school8.mirshkol.com/uk/article/vilnii-vibir-liudiniosnovarozvitkuosobistosti.html.

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [The law of Ukraine «On higher education»] [Electronic resource]. – URL: http: // zakon4. rada. gov. ua / laws / show / 1556-18.

Karpiak O. Liudiana osvita: valdorfski shkoly v Ukraini [Humane education: the Waldorf schools in Ukraine] // BBC Ukraina. – 2013 [Electronic resource] – URL: http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/09/130925_waldorf_school_ko.

Karpenko M. Problemy i perspektyvy avtonomizatsii ukrainskykh VNZ v konteksti Yevropeiskoho dosvidu universytetskoi avtonomii: Ekspertna dopovid [Problems and prospects of autonomy of Ukrainian universities in the context of the European experience of University autonomy: an Expert report]. – K.: NISD, 2007. – 264 s.

Konstytutsiia Ukrainy: Pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku [The Constitution of Ukraine: Adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine on 28 June 1996]. – K.: Presa Ukrainy, 1997. – 80 s.

Lavrychenko N. M. Yevropa osvity i porivnialna pedahohika v yikh obopilnomu postupi [Europe of education and comparative pedagogy in their mutual development of comparative educational studies] // Porivnialno-pedahohichni studii, 2009, # 1, S. 10–18.

Matviienko O. V. Stratehii rozvytku serednoi osvity u krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: monohrafiia [Strategy of development of secondary education in the countries of the European Union: monograph]. – K.: Lenvit, 2005. – 381 s.

Nill A. Shkola Sammerkhill – vospitanie svobodoy [Summerhill School – education freedom]. – Moskva: AST, 2014. – 478 s.

Ortynskyi V. L. Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. Posib [Pedagogy of higher school: studies. manual.]. – K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2009. – 472 s.

Penkovets D. V. Osobystisno-oriientovana osvita yak umova formuvannia profesiinoi kompetenntnosti u maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury [Personality-oriented education as a condition of formation of professional competence of future teachers of physical culture] // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Ser.: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport, 2014, Vyp. 118(2), S. 180–183.

Piekhota O. M. Osobystisno-oriientovane navchannia: pidhotovka vchytelia [Studentcentered teaching: teacher training]. – Mykolaiv: Vyd-vo «Ilion», 2007. – 272 s.

Pukhovska L. P. Perspektyvy formuvannia svitovoho osvitnoho prostoru v KhKhI stolitti [Prospects for the formation of world educational space in the XXI century] // Pedahohika, 2004, # 2, S. 102–105.

Todosova H. I. Shliakhy rozvytku derzhavno-hromadskoho upravlinnia osvitoiu v Ukraini: yevropeiskyi dosvid ta ukrainska realnist [Ways of development of state-public management education in Ukraine: European experience and Ukrainian reality] // Todosova H. I. Derzhavnohromadske upravlinnia osvitoiu v Ukraini: yevropeiskyi dosvid ta ukrainska realnist // Zb. nauk. pr. NADU. – K.: Vyd-vo NADU, 2008, Vyp. 3, S. 185–205.

Fominykh A. «Myagkaya moshch’» obmennykh programm [«Soft power» exchange programs] [Electronic resource] // Zhurnal teorii mezhdunarodnykh otnosheniy i mirovoy politiki, 2015 – URL: http://www.intertrends.ru/sixteenth/008.htm.

Cherniakova Zh. Internatsionalizatsiia yevropeiskoho osvitnoho prostoru: etapy rozvytku ta priorytetni zavdannia [The internationalization of European educational space: development stages and priorities of] // Porivnialno-pedahohichni studii. – 2013, # 4, S. 125–131.


Переглядів анотації: 34
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2016-11-03