Вчення про божественне світло в контексті візантійської естетики аскетизму

  • A. Tsarenok Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Ключові слова: естетика аскетизму, візантійська естетична думка, патристика, Абсолютна Краса, Світло.

Анотація

Аналізуючи специфічні риси візантійської аскетичної культури, автор статті вказує на її яскраво виражену містико-естетичну природу. Підставою для такого висновку постає, зокрема, розгляд засновків містичної доктрини про Найвище Світло, що здійснюється в контексті дослідження онтологічного виміру візантійської естетики аскетизму.

Біографія автора

A. Tsarenok, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
кандидат філософських наук, доцент,

Посилання

Avhustyn (Markevych), arkhiiepyskop. Poklykannia : Zb. vybranykh prats [Vocation : at. selected works]. – Lviv : NVF “Ukrainski tekhnolohii”, 2012. – 364 s.

Averintsev S. S. Sofiya–Logos. Slovar’. Vtoroe, ispravlennoe izdanie [Sofiya–Logos. Dictionary. The second, revised edition]. – K. : Dukh і Lіtera, 2001. – 460 s.

Vasiliy (Krivoshein), arkhiep. Mezhdunarodnyy s»ezd v Venetsii, posvyashchennyy tysyacheletiyu Afona (3–6 sentyabrya 1963 goda) [International Congress in Venice, dedicated to the Millennium of mount Athos (September 3-6, 1963)] // Zhurnal Moskovskoy Patriarkhii, 1964, № 2, S. 54–56.

Vasiliy (Krivoshein), mon. Asketicheskoe i bogoslovskoe uchenie svyatogo Grigoriya Palamy [The ascetic and theological teaching of St. Gregory Palamas] // Zhurnal Moskovskoy Patriarkhii, 1986, № 3, S. 67–70.

Grigoriy Bogoslov, sv. Izbrannye tvoreniya [The featured creations]. – Izd. 2-oe. – M.: Izdatel’stvo Sretenskogo monastyrya, 2010. – 400 s.

Grigoriy Nisskiy, sv. Tvoreniya : v 8 t. [Creations : 8 t.]. – M. : Tipografiya T. Got’e, 1861, T. 1, 1861, 470 s.

Gulyga A. V. Printsipy estetiki [Principles of aesthetics]. – M. : Politizdat, 1987. – 286 s.

Drevnie inocheskie ustavy [The ancient monastic rules] / Sobr., komment. Ep. Feofana. – M. : Tipo-litografiya I. Efimova, 1892. – 653 s.

Innokentiy (Borisov), sv. Sochineniya [Works] : v 5 t.. – K.: Izdanie Svyato-Uspenskoy Kievo-Pecherskoy Lavry, 2000.– T. 2 : O Boge voobshche kak Uchreditele Tsarstva nravstvennogo, ili Nebesnogo. – 2000. – 196 s.

Istoriya estetiki. Pamyatniki mirovoy esteticheskoy mysli : v 5 t. [The history of aesthetics. Monuments of world aesthetic thought] / red. Ovsyannikov M. F. i dr. – M. : Izdatel’stvo Akademii khudozhestv SSSR, 1962– .– T. 1: Antichnost’. Srednie veka. Vozrozhdenie. – 1962. – 682 s.

Losskiy V. N. Ocherki misticheskogo bogosloviya Vostochnoy Tserkvi. Dogmaticheskoe bogoslovie [Essays on the mystical theology of the Eastern Church. Dogmatic theology]. – M., 1991. – 300 s.

Nenia H. O. Mistychni dosvid i praktyka v kontseptsii obozhennia (istoryko-filosofskyi analiz tradytsii isykhazmu) [Mystical experience and practice in the concept of deification (historical-philosophical analysis of the tradition of Hesychasm)]: Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filos. nauk : spets. 09.00.05 “Istoriia filosofii”. – K., 2007. – 18 s.

Nikifor Konstantinopol’skiy, sv. Tvoreniya [Creation]. – Minsk : Kharvest, 2001. – 560 s.

Simeon Novyy Bogoslov, prep. Slova i gimny : V 3-kh knigakh [The words and hymns In 3 books]. – M. : Sibirskaya Blagozvonnitsa, 2011. – Kn. 3. – 759 s.

Tauler Y. Pro potriinist liudyny. Zvertannia do Boha. Zovnishnia ta vnutrishnia liubov [On the Trinity of man. Conversion to God. Internal and external love] // Filosofska dumka, 2004, # 1, S. 42–54.

Опубліковано
2016-11-03