Вчення про божественне світло в контексті візантійської естетики аскетизму

  • A. Tsarenok Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Ключові слова: естетика аскетизму, візантійська естетична думка, патристика, Абсолютна Краса, Світло.

Анотація

Аналізуючи специфічні риси візантійської аскетичної культури, автор статті вказує на її яскраво виражену містико-естетичну природу. Підставою для такого висновку постає, зокрема, розгляд засновків містичної доктрини про Найвище Світло, що здійснюється в контексті дослідження онтологічного виміру візантійської естетики аскетизму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

A. Tsarenok, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
кандидат філософських наук, доцент,

Посилання

Avhustyn (Markevych), arkhiiepyskop. Poklykannia : Zb. vybranykh prats [Vocation : at. selected works]. – Lviv : NVF “Ukrainski tekhnolohii”, 2012. – 364 s.

Averintsev S. S. Sofiya–Logos. Slovar’. Vtoroe, ispravlennoe izdanie [Sofiya–Logos. Dictionary. The second, revised edition]. – K. : Dukh і Lіtera, 2001. – 460 s.

Vasiliy (Krivoshein), arkhiep. Mezhdunarodnyy s»ezd v Venetsii, posvyashchennyy tysyacheletiyu Afona (3–6 sentyabrya 1963 goda) [International Congress in Venice, dedicated to the Millennium of mount Athos (September 3-6, 1963)] // Zhurnal Moskovskoy Patriarkhii, 1964, № 2, S. 54–56.

Vasiliy (Krivoshein), mon. Asketicheskoe i bogoslovskoe uchenie svyatogo Grigoriya Palamy [The ascetic and theological teaching of St. Gregory Palamas] // Zhurnal Moskovskoy Patriarkhii, 1986, № 3, S. 67–70.

Grigoriy Bogoslov, sv. Izbrannye tvoreniya [The featured creations]. – Izd. 2-oe. – M.: Izdatel’stvo Sretenskogo monastyrya, 2010. – 400 s.

Grigoriy Nisskiy, sv. Tvoreniya : v 8 t. [Creations : 8 t.]. – M. : Tipografiya T. Got’e, 1861, T. 1, 1861, 470 s.

Gulyga A. V. Printsipy estetiki [Principles of aesthetics]. – M. : Politizdat, 1987. – 286 s.

Drevnie inocheskie ustavy [The ancient monastic rules] / Sobr., komment. Ep. Feofana. – M. : Tipo-litografiya I. Efimova, 1892. – 653 s.

Innokentiy (Borisov), sv. Sochineniya [Works] : v 5 t.. – K.: Izdanie Svyato-Uspenskoy Kievo-Pecherskoy Lavry, 2000.– T. 2 : O Boge voobshche kak Uchreditele Tsarstva nravstvennogo, ili Nebesnogo. – 2000. – 196 s.

Istoriya estetiki. Pamyatniki mirovoy esteticheskoy mysli : v 5 t. [The history of aesthetics. Monuments of world aesthetic thought] / red. Ovsyannikov M. F. i dr. – M. : Izdatel’stvo Akademii khudozhestv SSSR, 1962– .– T. 1: Antichnost’. Srednie veka. Vozrozhdenie. – 1962. – 682 s.

Losskiy V. N. Ocherki misticheskogo bogosloviya Vostochnoy Tserkvi. Dogmaticheskoe bogoslovie [Essays on the mystical theology of the Eastern Church. Dogmatic theology]. – M., 1991. – 300 s.

Nenia H. O. Mistychni dosvid i praktyka v kontseptsii obozhennia (istoryko-filosofskyi analiz tradytsii isykhazmu) [Mystical experience and practice in the concept of deification (historical-philosophical analysis of the tradition of Hesychasm)]: Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filos. nauk : spets. 09.00.05 “Istoriia filosofii”. – K., 2007. – 18 s.

Nikifor Konstantinopol’skiy, sv. Tvoreniya [Creation]. – Minsk : Kharvest, 2001. – 560 s.

Simeon Novyy Bogoslov, prep. Slova i gimny : V 3-kh knigakh [The words and hymns In 3 books]. – M. : Sibirskaya Blagozvonnitsa, 2011. – Kn. 3. – 759 s.

Tauler Y. Pro potriinist liudyny. Zvertannia do Boha. Zovnishnia ta vnutrishnia liubov [On the Trinity of man. Conversion to God. Internal and external love] // Filosofska dumka, 2004, # 1, S. 42–54.


Переглядів анотації: 6
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2016-11-03