Цілісність особистості та інтеграція у сучасному суспільстві

  • L. Tarasyuk Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
Ключові слова: цілісність, андрогінна цілісність, інтегрованість, інтеграція, особистість, суспільство, синтез.

Анотація

Проведено філософський аналіз співвідношення цілісності особистості та інтегрованості в суспільстві. З’ясовано поняття «інтеграція» та «інтеграційні тенденції» у сучасному суспільстві. Обґрунтовано як корелює поняття «цілісність» з поняттям «інтеграція». Використано філософський метод компаративістики у дослідженні цих понять. Розкрито подібність процесів інтеграції та синтезу.
Розглядається андрогінна цілісність як феномен соціального буття особистості та вплив такої особистості на інтеграційні процеси в суспільстві.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

L. Tarasyuk, Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії, політології та культурології

Посилання

Aristotel’. Sochineniya: V 4 t. [Compositions: In 4 t..]. T. 1. Metafizika. – M.: Mysl’, 1976; T. 2. Kategorii. – M.: Mysl’, 1978; T. 3 Fizika. – M.: Mysl’, 1981; T. 4; Politika. – M.: Mysl’, 1983.

Bergson A. Tvorcheskaya evolyutsiya [Creative evolution]. – M., «Kanon-press», «Kuchkovo pole», 1998. – 260 s.

Hehel H. V. F. Fenomenolohiia dukhu [Phenomenology of spirit]. – K.: Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy», 2004. – S. 20–305.

Gusserl’ E. Logicheskie issledovaniya. T.2. Vvedenie. Issledovanie 1 [Logical investigations. Vol. 2. Introduction. The Study 1] // Logos, 1997, № 9, S. 25–41; № 10. – S. 5–64.

Kant Y. Krytyka chystoho rozumu [Critique of pure reason]. – K.: Yunyvers, 2000. – S. 39–53.

Kiselev M. I. Ponyatie «Integratsiya» s tochki zreniya strukturnogo funktsionalizma [The concept of «Integration» from the point of view of structural functionalism] // Molodoy uchenyy, 2011, № 4. T.2, S. 61–64.

Kyselytsia S. M. Intehratsiia viry u liudskomu butti [Integration of faith in human existence /] // Hileia: naukovyi visnyk, 2012, № 75, S. 348–351

Leybnits G. V. Monadologiya. Sochineniya: V 4-kh t [Monadology. Compositions: In 4 t.]. – M.: Mysl’, 1982. – T. 1. – S. 413–414.

Nitsshe F. Tak skazav Zaratustra. Zhadannia vlady [So said Zarathustra. The lust for power]. Per. z nim. A. Onyshka, P. Tarashchuka. – K.: Osnovy, Dnipro, 1993. – 415 s.

Nitsshe F. Rozhdenie tragedii iz dukha muzyki (Predislovie k Rikhardu Vagneru). Soch. V 2 T [The Birth of tragedy from spirit of music (Preface to Richard Wagner)]. – M., 1990. – 246 s.

Nitsshe F. Sochineniya v 2-kh tt. [Works in 2 vols.] T.2. – M.: Mysl’,1990. – 830 s.

Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Tolkovyy slovar’ russkogo yazyka [Dictionary of the Russian language]. – M.: Rossiyskaya akademiya nauk. Institut russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova, 1999.– 815 s.

Platon. Sobranie sochineniy v 2-kh tomakh [Collected works in 2 volumes]. – Moskva.: AST, 2000. – T. 2. – 832 s.

Spenser G. Printsipy sotsiologii. Mistika. Religiya. Nauka. Klassiki mirovogo religiovedeniya. Antologiya [Principles of sociology. Mystic. Religion. Science. Classics of world religion. Anthology] // Per. s angl., nem., fr. Sost. i obshch. red. A.N. Krasnikova. – M.: Kanon+, 1998. – S.5-26.

Shelling F.-V.-Y. Sochineniya v 2-kh t [Works in 2 V.]. – M., 1989. T.2. – 250 s.


Переглядів анотації: 99
Завантажень PDF: 149
Опубліковано
2017-06-03