Інформаційна аксіологія як вчення про цінності ідеології інформаційного суспільства

  • M. Kyrychenko ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Ключові слова: ідеологія інформаційного суспільства, інформаційні цінності, інформаційна аксіологія, інформаційне суспільство, цінності культури інформаційного суспільства.

Анотація

На засадах інформаційної аксіології виявлено та розглянуто основні цінності ідеології інформаційного суспільства, що зводяться до інформаційної аксіології. Виявлено сутність інформаційної аксіології та представлено її характеристику, що сприяє формуванню вчення про цінності ідеології інформаційного суспільства як складного соціокультурного феномена. В статті дається аналіз ідеології інформаційного суспільства, що базується на цінностях інформації, знання, культури. Наукова новизна дослідження в аналізі нового феномена – ідеології інформаційного суспільства, що є квінтесенцією інформаційного суспільства та просування країни до рівня високорозвинутих. Висновок – вироблення практичних рекомендацій, що стосуються формування ідеології інформаційного суспільства на засадах інформаційної аксіології та формування цінностей культури інформаційного суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

M. Kyrychenko, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
кандидат педагогічних наук, доктор філософії,
професор кафедри державної служби і менеджменту освіти,
перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи,

Посилання

Voronkova V. G. Formirovanie novogo mirovozzreniya, novogo cheloveka, novogo obshchestva budushchego [Formation of a new worldview, a new person, new society of the future] // Antropolohichni vymiry filosofskykh doslidzhen, 2013, № 13, S. 69–80

Voronkova V. H. Internet yak hlobalna tendentsiia rozvytku informatsiinoho suspilstva [The Internet as a global trend of development of information society] // Hileia: naukovyi visnyk: zb. nauk. prats, 2015, Vyp. № 83, S. 198–203.

Kastel’s M. Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchestvo, kul’tura [The Information age: economy, society, culture]; [per. s angl. O. I. Shkaratana]. – M. : GU VShE, 2000. – 607 s.

Kyvliuk O. P. Hlobalizatsiia ta informatyzatsiia osvity v predmetnomu poli filosofii osvity [Globalization and Informatization of education in the subject field of philosophy of education] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 2014, № 57, S. 192–200.

Kyrychenko M. O. Kontseptualizatsiia kohnityvno-komunikatyvnykh vymiriv ideolohii informatsiinoho suspilstva u humanitarno-naukovomu dyskursi KhKhI stolittia: metodolohiia doslidzhennia [The Conceptualization of cognitive-communicative dimensions of the ideology of the information society in humanitarian and scientific discourse of the XXI century: research methodology] // Hileia: naukovyi visnyk. Zbirnyk naukovykh prats, 2016, Vyp. 116 (1), S. 137–141.

Lazarevich A. A. Stanovlenie informatsionnogo obshchestva: kommunikatsionnoepistemologicheskie i kul’turno-tsivilizatsionnye osnovaniya: monografiya [Formation of information society: communication-epistemological and cultural-civilizational reasons:

monograph]; nauch. red. I. Ya. Levyash. – Minsk : Belaruskaya navuka, 2015. – 537 s.

Melnyk V. V. Formuvannia kontseptsii informatsiinoho menedzhmentu: sutnist, zadachi, osnovni napriamy rozvytku [Formation of the concept of information management: essence, objectives, main directions of development] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 2012, № 49, S. 122–134.

Sosnin O. V., Voronkova V. H. Informatsiine suspilstvo yak vyklyk hlobalizatsii [Information society as a challenge of globalization] // Chas vyboru: vyklyky informatsiinoi epokhy

: [kolektyvna monohrafiia] / za zah. red. O. A. Ivakina, D. V. Yakovleva. – Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2016. – C. 344–359.

Ukrainska natsionalna ideia yak dukhovno-intelekutalnyi kod sobornosti narodu: etnichnyi, intehratsiinyi ta tsyvilizatsiinyi vektory (materialy kruhloho stolu) [The Ukrainian national idea as a spiritual and intellecutally code of unification of the people: ethnicity, integration and civilizational vectors (materials of the round table)] / za red. V. S. Kravtsiva; NAN Ukrainy. In-t rehionalnykh doslidzhen. – Lviv, 2011. – 62 s.


Переглядів анотації: 103
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2017-06-03