Weltanschauung vs lebenswelt: філософська суперечка Дільтея та Гуссерля

  • V. Popov Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • O. Popova Донецький національний університет імені Василя Стуса
Ключові слова: Weltanschauung, Lebenswelt, світогляд, життєсвіт, філософія життя, феноменологія, типологія світоглядів, антипсихологізм.

Анотація

Автори здійснюють реконструкцію філософської дискусії В. Дільтея та Е. Гуссерля про сутність світогляду, з урахуванням їх методологічних підходів до розуміння природи раціональності. Встановлюється концептуальні розбіжності та спільні риси двох концептів «Weltanschauung» та «Lebenswelt», висунутих філософами, та їх намагання пов’язати людську суб’єктивність з її життєвим світом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

V. Popov, Донецький національний університет імені Василя Стуса
доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

O. Popova, Донецький національний університет імені Василя Стуса
кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки та управління освітою

Посилання

David P. Weltanschauung. Svitohliad, svitobachennia [Weltanschauung. Ideology and the world-view] // Yevropeiskyi slovnyk filosofii. Leksykon neperekladnostei. – Tom druhyi. – K.: Dukh i litera, 2011. – S. 347–348.

Müller A. Weltanschauung – eine Herausforderung für Martin Heideggers Philosophiebegriff. Stuttgart: Kohlhammer, 2009. – 266 s.

Dil’tey V. Sushchnost’ filosofii [Essence of philosophy] // Filosofiya v sistematicheskom izlozhenii V. Dil’teya, A. Rilya, V. Ostval’da, V. Vundta, G. Ebbingauza, R. Eykena, F. Paul’sena, V. Myunkha, T. Lippsa. – M.: Izdatel’skiy dom «Territoriya budushchego», 2006. – C. 13–82.

Weltanschauung, Philosophie und Religion. – Berlin: Reichl & Co. Verlag, 1911. – 484(2) s.

Diltei V. Typy svitohliadu i vyiavlennia yikh u metafizychnykh systemakh [Types of worldview and their detection in the metaphysical systems] // Filosofiia: khrestomatiia (vid vytokiv do sohodennia): navch. posib. / za red. akad. HA H Ukrainy L.V. Huberskoho. – 2-he vyd., ster. –

K.: Znannia, 2012. – C. 150–162.

Gusserl’ E. Filosofiya kak strogaya nauka [Philosophy as rigorous science] // Gusserl’ E. Izbrannye raboty / Sost. V. A. Kurennoy. – M.: Izdatel’skiy dom «Territoriya budushchego», 2005. – C. 185–191.

Derrida Zh. Pis’mo i razlichie [Writing and difference.]. – S.-Pb.: Akademicheskiy proekt, 2000. – 498 c.

Gusserl’ E. Kartezianskie meditatsii [Cartesian meditations] // Gusserl’ E. Izbrannye raboty. – M.: Izdatel’skiy dom «Territoriya budushchego», 2005. – C. 377–437.

Gusserl’ E. Krizis evropeyskikh nauk i transtsendental’naya fenomenologiya. [The Crisis of European Sciences and transcendental phenomenology] / Per. s nem. D. V. Sklyadneva. – SPb.:

Vladimir Dal’, 2004. – 400 c.

Shyuts A. Fenomenologiya i sotsial’nye nauki [Phenomenology and the social Sciences] // Shyuts A. Izbrannoe: Mir, svetyashchiysya smyslom. / Per. s nem. i angl. – M.: «Rossiyskaya

politicheskaya entsiklopediya» (ROSSPEN), 2004. – C. 151–230.

Levinas E. Teoriya intuitsii v fenomenologii Gusserlya [The Theory of intuition in Husserl’s phenomenology] // Levinas E. Izbrannoe: trudnaya svoboda. M. «Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya» (ROSSPEN), 2004. – C. 7–162.

Komarov S. V. Lebenswelt als Weltanschauung (gusserlianskiy proekt ratsional’nogo mirovozzreniya). [Lebenswelt als Weltanschauung (husserliana project rational worldview).] // Uchenye zapiski Gumanitarnogo fakul’teta Permskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo

universiteta. – Perm’, Izd-vo Permskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2005. – S. 88–104.


Переглядів анотації: 81
Завантажень PDF: 768
Опубліковано
2017-06-03