Світоглядні орієнтири вищої освіти у контексті інформаційної культури особистості

  • V. Mudrak
Ключові слова: інформація, цивілізація, культура.

Анотація

Сучасні підходи до розвитку співвідношення «особистість-інформація» в глобальному просторі цивілізаційної культури розгортаються в системі вищої освіти. Це передбачає напрацювання новітніх соціально-філософських підходів у контексті «людина-вища освіта-пізнавально-ціннісна інформація».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. - М.: Владос, 1994. - 336 с.

Андрущенко В.П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу. - К.: ТОВ «Атлант ЮеМСі», 2006. - 498 с.

Астахова В.И. Глобальные проблемы человечества как фактор трансформации образовательных систем //Проблеми та перспективи формування національної

гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць. /За ред. Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. – Вип. 3. Харків: НТУ «ХПІ», 2002. – 345 с.

Белл. Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования /Даниел Белл [перевод с английского]. Иноземцев В.Л. (ред. и вступ. статья. - М.: Наука, 1989. – 345 с.

Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования: Учебное пособие. - М.: Логос, 2001. - 234 с.

Забродська Л.М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект. - Х.: Видавнича група «Основа», 2003. - 240 с.

Інтеграція вищої освіти України в європейську систему: Збірник наукових праць: За матеріалами Міжнародної науково-методологічної конференції «Інтеграція вищої освіти України в європейську систему», Дніпропетровськ, 05 травня 2001 р. / Н.Є. Бойцун (ред.); Міжнародний фонд «Відродження». - Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2001. - 108 с.

Кастельс М. Информационная епоха: экономика, общество и культура. / Кастельс М.

Перевод с англ. и ред. О.И. Искаратана. - М.: ГУВСНЭ, Интер-Пресс, 2000. - 345 с.

Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002. - 224 с.

Навроцький О.І. Вища школа України в умовах трансформації суспільства. - Х.: Основа, 2000. - 240 с.

Урсул А.Д. Модель ноосферно-опережающего образования ІІІ-го тысячелетия //Сб. тезисов и материалов ІІІ-го Международного симпозиума «Открытое общество и устойчивое развитие». - Т.VІІ. - Зеленоград, 2001. -456 с.

Фініков Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна /Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Інститут економіки та права «КРОК». - К.: Таксол, 2002. - 176 с.

Яблонський В.А. Вища освіта України на рубежі тисячоліть: проблеми глобалізації та інтернаціоналізації. - К., 1998. – 278 с.


Переглядів анотації: 26
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2012-06-03