Реалізація буттєвості людини в ментальності інформаційно-комунікативного соціуму

  • M. Kyrychenko ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Ключові слова: ментальність, інформаційно-комунікативний соціум, інформаційна культура, онтологічні виміри, аксіологічні виміри, технологічні виміри.

Анотація

Розкривається сутність ментальності інформаційно-комунікативного соціуму, що впливає на розвиток тієї чи іншої країни, соціуму, особистості. Мета наукового дослідження – концептуалізація реалізації буттєвості людини в ментальності інформаційно-комунікативного соціуму. В статті виявлено сутність ментальності, що впливає на особистість; розглянуто виміри інформаційно-комунікативного соціуму, опосередковані ментальністю того чи іншого народу, країни, особистості – онтологічні, аксіологічні, технологічні; проаналізовано характерологічні особливості людини у просторі мінливого інформаційно-комунікативного простору. Метод – інформаціологічний, що пронизує буттєвість людини та наділяє її рисами інформаціологічної людини. На основі комплексного, системного, структурно-функціонального методів проаналізовано реалізацію буттєвості людини в ментальності інформаційно-комунікативного соціуму.
Результат дослідження – особлива увага приділена технологічному виміру розвитку соціуму, що впливає на ефективність упровадження інформаційно-комунікативних технологій в усі сфери життєдіяльності суспільства та індивіда. Висновок – реалізація буттєвості людини в ментальності інформаційно-комунікативного соціуму є більш ефективною у високорозвинутих країнах, які є лідерами в побудові інформаційної інфраструктури та інформаційних систем, націлених на створення інноваційного середовища і реалізації креативності особистості. Доведено, що індивід відповідним чином осмислює закони-максими-норми-концепти даного соціуму і підпорядковує свої думки і поведінські паттерни певним задачам самореалізації особистості в інформаційному соціумі, що базується на інформаційній інфраструктурі та інформаційних системах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

M. Kyrychenko, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
кандидат педагогічних наук,
професор кафедри державної служби і менеджменту освіти,
перший проректор – проректор з науково-педагогічної
та навчальної роботи , член-кореспондент Академії наук вищої освіти України

Посилання

Vlasenko F. P. Virtualna realnist yak prostir sotsializatsii indyvida [Virtual reality as a space of socialization of the individual] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii: [zb.nauk.pr.], Vyp. 56, 2014, S. 208–217.

Vlasiuk O. S. Natsionalna bezpeka Ukrainy: evoliutsiia problem vnutrishnoi polityky [National security of Ukraine: evolution of domestic policy]. – K.: NISD. – 2016. – 528 s.

Voronkova V. H., Sosnin O. V. Formuvannia informatsiinoho suspilstva v Ukraini: vyklyk chy potreba chasu? [Formation of informational society in Ukraine: challenge or need time?] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii: [zb.nauk.pr.], № 60, 2015, S. 13–24.

Voronkova V. H., Nikitenko V. O. Suchasna heokultura yak sotsiokulturnyi fenomen kulturnoi hlobalizatsii [Modern geoculture as a sociocultural phenomenon of cultural globalization] // Hileia: naukovyi visnyk: [zb. nauk. pr.], Vyp. 72, 2013, S. 487–492.

Voronkova V. H. Filosofiia rozvytku suchasnoho suspilstva: teoretyko-metodolohichnyi kontekst. Monohrafiia [Philosophy of the development of modern society: theoretical and methodological context]. – Zaporizhzhia : RVV ZDIA, 2012. – 262 s.

Kyvliuk O. P. Osvitnia kultura informatsiinoho suspilstva v konteksti hlobalizatsiinoi realnosti [Educational culture of the information society in the context of the globalization of reality] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii : [zb. nauk. pr.], vypusk № 67, 2016, S. 225–232.

Kyvliuk O. P. Modeliuvannia informatsiinykh protsesiv v konteksti informatyzatsii suspilstva [Simulation of information processes in the context of the information society] // Hileia : naukovyi visnyk : [zb. nauk. pr.], Vyp.80, 2014, S. 222–226.

Kyvliuk O. P. Hlobalizatsiia ta informatyzatsiia osvity v predmetnomu poli filosofii osvity [Globalization and Informatization of education in the subject field of philosophy of education] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii: [zb. nauk. pr.], Vyp. 57, 2014, S. 192–200.

Kyrychenko M. O. Informatyzatsiia yak faktor optymizatsii ideolohii informatsiinoho suspilstva ta zabezpechennia yoho staloho rozvytku [Informatization as a factor of optimization of the ideology of the information society and ensuring its sustainable development] // Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education», № 1 (9), 2017, S.46–50.

Maksymeniuk M. Yu., Nikitenko V. O. Informatsiino-komunikatyvne suspilstvo yak riznovyd skladnoi sotsialnoi systemy i vzaiemodii [Information and communication society as a kind of complex social systems and interactions] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii : [zb.nauk.pr.], Vypusk № 66, 2016, S. 266–278.

Melnyk V. V. Formuvannia kontseptsii informatsiinoho menedzhmentu: sutnist, zadachi, osnovni napriamy rozvytku [Formation of the concept of information management: essence, objectives, main directions of development] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii : [zb. nauk. pr.], Vypusk № 56, 2014, S. 208–217.

Pozhuiev V. I. Hlobalne informatsiine suspilstvo yak novyi sotsialnyi ta ekonomichnyi fenomen XXI stolittia [Global information society as a new social and economic phenomenon of the twenty-first century] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, Vyp. 52, 2013, S. 5–14.

Punchenko O. P., Lazarevych A. A. Informatyzatsiia yak zasib reprezentatsii informatsiinykh resursiv suspilstva [Information as a means of representation of information resources companies] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii : [zb. nauk. pr.], Vyp.63, 2015, S. 21–30.

Savchenko S. V. Kontseptsii «suspilstva znan» yak stratehichnoho resursu derzhavy u humanitarno-naukovomu dyskursi [The Concept «knowledge society» as a strategic resource of the state in humanitarian and scientific discourse] // Hileia: naukovyi visnyk : [zb. nauk. pr.], Vyp. 91, 2015, S. 236–241.

Savchenko S. V. Vzaiemodiia kultury i osvity v umovakh informatsiinoho suspilstva ta kulturnoi hlobalizatsii: sotsialno-filosofskyi vymir [The Interaction of culture and education in the information society and cultural globalization: social - philosophical dimension] // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, Vyp. 59, 2014, S. 117–126.

Sydorenko S. V. Formuvannia kontseptsii hlobalnoho hromadianskoho suspilstva v suchasnykh umovakh: teoretyko-metodolohichni vymiry [Formation of the concept of global civil society in modern conditions: theoretical and methodological dimensions] // Hileia. Istorychni nauky. Filosofski nauky. Politychni nauky : nauk. visnyk : zb. nauk. prats, Vyp. 65, № 10, 2012, S. 268–277.

Sosnin O. V. Problemy derzhavnoho upravlinnia systemoiu natsionalnykh informatsiinykh resursiv z naukovoho potentsialu Ukrainy [Problems of state management of the national system of information resources of scientific potential of Ukraine :] : [monohrafiia]. – K. : Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. – 2003. – 572 s.


Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 71
Опубліковано
2017-05-03